Excerpts from the Bayaanaat of Asharah Mubaaraka
   
 
   
 
   
 
   
 
Takht-e-Taiyebi Moharram ul-Haraam ni majlis-e-Husain (as) na Taajdaar Da'i-e-Husain Saiyedna Saheb (TUS) vaaste aaraasta karwaama aawu che
   
  •  DAY - 2 : Rawaangi-e-Maulana Husain (as)
  •  DAY - 3 : Shahaadat-e-Maulana Muslim bin Aqeel (as)
  •  DAY - 4 : Shahaadat-e-Pisaraan-e-Muslim Maulana Mohammad ane Ibraaheem (as)
  •  DAY - 5 : Shahaadat-e-Maulana Aun ane Mohammad (as)
  •  DAY - 6 : Shahaadat-e-Maulana Ali asghar (as)
  •  DAY - 7 : Shahaadat-e-Maulana Qaasim (as)
  •  DAY - 8 : Shahaadat-e-Maulana Abbas (as)
  •  DAY - 9 : Shahaadat-e-Maulana Ali Akbar (as)
  •  YAUM-E-AASHURAA : Shahaadat-e-Uzmaa Maulana Imaam Husain (as)
   
   
 
 

DAY - 2

•  Mazoon saheb ye ibtedaa ma Imaam Aamir (as) na Bab ul-Abwaab Saiyedna Abul Barakaat (qr) na kitaab “Al-majaalis ul-Hikmah” ma thi khutbo farmaavi wa'az no aagaaz kidho.

•  Mazoon saheb ye Allah no hamd-o-shukr adaa kidho ke Saal-e-Naw Imaam Husain (as) ni aah-o-zaari thi shuru thai che ane ye paak zaat ye hamne aa saal-e-naw naseeb kidho, Moharram-ul-Haraam, shehr-e-tehreem hurmatwala mahina ni wa'az ma shaamil kidha Khaamis-e-ahl-e-kisaa na maatam ma hamne shareek kidha, maatam ni barkat leva, na'emat haasil karva, hamne haazir kidha, hamne aabaad ane shaad raakha, ane Imaam-e-Mazloom ni aah-o-zaari karwa ni hamne naik taufeeq inaayat kari.

•  Mazoon saheb ye Imaam Husain (as) na mumineen par ihsaan ni yaad-dehaani karaavi. Imaam Husain (as) nu hamaare par ‘azeem ihsaan che. Jo Husain (as) ye aa ihsaan na kidhu hot to aa jahan ma Islam zinda na hot, Qur'an na ehkaam ni paabandi na hot, sharee'at na arkaan miti gaya hot. Husain (as) na ihsaan na sabab thij Islam zida-o-jawaid che, aa ummat-e-Mohammadi baaqi che, Quran ni hidaayat ni roshni aa jahaan ne noor bakhshi rahi che, ane aakhir Imaan ane Mumin bhi ye na sabab thij jahan ma aabad ane shaad che. Allah Ta'aala ye Husain (as) na gham ne ta qayaamat baqaa bakhshi che. Husain (as) ye Karbala na maidaan ma ye kitaab tehreer kidhi ke jeni sataro ma aap ni bhook, pyaas, sabar, shukr, imtehaan, aazmaa'ish, tahammul che je ta qayaamat mitnaar nathi.

•  Mazoon saheb ye Husain (as) na naam ni tashreeh farmaavi ke,

 1. Husain (as) no ‘Ha' ye hamd -e-khuda che, shukr-e-parwardigaar che. Aap je waqat Madinat ul- Munawwara thi wad'aa thaya to aap ye Allah ni bargaah ma Hamd-o-shukr adaa kidho.
 2. Husain (as) no ‘Seen' ye aap ni sakhaawat ni gawaahi aape che. Aap ye aap na biraadaro, farzando, ansaaro ane ashaabo ne Allah ni raah ma qurbaan kari nakha. Aap na misil duniyaa ma koi jayyaad ane jawwaad nathi thayu.
 3. Husain (as) no ‘Ya' ye aapnu Allah Ta'aala ma yaqeen ni shaahedi aape che. Allah Ta'aala Qur'an ma farmaave che ke ‘Hal jazaaul ihsaane illal ihsaan' Husain (as) farmaave che ke, ae Rabbul izzat tu ye mara par ghanu mhotu ihsaan kidhu ke mane Shahaadat na martaba par faa'iz kidho to ye na badla ma Husain (as) ye ummat-e-Mohammadi par Ihsaan kidhu ane ye ne baqaa bakhshi.
 4. Husain (as) no ‘Noon' ye na'emat no che, je abadi ane azali che, je deeni ane dunyavi che. Husain (as) na waseelah thi tamaam tarah ni muraad puri thai che.

•  Husain (as) na naam ma ye tarah no magnetic force che ke hame tamaam duniyaa na kaarobaar ne, tamaam shugul ne tark kari ne hame yahaan haazir thaya. Magar Mazoon saheb ye farmaavu ke aa to Husain (as) nu ihsaan che ke Husain (as) ye hamne naik taufeeq aapi ne yahan haazir kidha nahi to hamaari su qudrat ke hame aa bargaah ma shareek thaiye, Husain (as) hamne lawa che.

•  Mazoon saheb ye Husain (as) na martaba ni wazaahat karta farmaavu ke Husain (as) Khamsat ul-Athar na “5 th ” paanchma che, ane paanch no martabo ghano ziyaada che. Husain (as) ye tamaam martaba joya che. Aap ni qurbaani ma haraarat che ane garam-joshi che.

•  Husain (as) ni qurbaani ma na'emat che ane aa na'emat qayaamat na din durr-e-baiza banse ke je ni qeemat Husain (as) na siva koi nahi adaa kari sake. Husain (as) ni qurbaani ni na'emat hamne duniyaa, milkiyat, mal-o-zar ata kare che. Husain (as) ke je ye Deen-e-Mohammadi ni baqaa ne vaaste potaani tamaam aal-aulaad qurbaan kari naakhi, ye ne nazdeek hamaari hajat kai nathi. Husain (as) ne vaaste agar tame qurbaani aapso to Husain (as) tamaari takleefo dur karwa na zaamin che Husain (as) tamaara karobaar ne chalaawse, Yaqeen raakho. Husain (as) ni zaat-e-Mutahhar ye wafaa, haqq, shukr, tamakkun ane yaqeen che.

•  Mazoon saheb ye Allah nu ihsaan maanu ke, Khamsat ul-Athar na zill-e-zaleel ma, A'immat-e-Ma'sumeen ane Du'aat-e-Keraam ni taa'eed thi ane Bawaaji saheb Saiyedna Taiyeb Ziyauddin Saheb (TUS) ni ba-barkat du'a na tufail, aap 1406 Hijri thi musalsal wa'az-o-taqreer farmaavi rhaya che. Aap ye farmaavu ke saabiq Du'aat wa'az no aagaaz aa aayato thi farmaavta. “Innama anta munzerun wa le kulle qaumin haad”. “Ud'o ela sabeel-e-rabbeka bil hikmate wal mau‘ezatil hasanate billati heya ahsan”.

•  Aap ye farmaavu ke mare ma ane bija qaare'een, naaseheen ne darmayaan ye faraq che ke hoon je jaga par thi taqreer farmaavu choon ye jagaa par thi andaazan 130 waras thi wa'az thaai che. Hoon je mumineen ne darmayaan wa'az karu choon ye mara thi ane hoon ye ne thi waaqif choon. Hoon je bhi mumin no chero jow choon ye na ghar ni tamaam cheez thi hoon waaqif choon. Hamaari jama'at mukhtasar che ye thi koi bhi bid'at fauran zaahir thaai che ane hamne khabar pade che ye sabab hamaara par waajib che ke hame ye ne door kariye; aa sabab thi hamaari wa'az ma pand-o-naseehat bhi hoi ane tanbeeh-o-mazammat bhi hoi che. Aap ye aa na zimn ma Qur'an ni aayat farmaavi ke “Wama alar-rasool-e-illal balaaghul mobeen”. “Inni lakum naasehun ameen”. “Inna arsalnaka shaahedaw wa mubashsheraw wa nazeera. Wa da'eyan elallaahe be-iznehi wa serajam moneera”.

•  Aap ye farmaavu ke hamaara kalam jam'e hoi che. Hame koi na taraf ishaaro kari ne nathi farmaavta. Hamaru kaam yej che ke jamaa'at ma je bid'at namudaar thai ye ne mitaaviye. Agyaar (11) mahina no je dil-o-zameer par mel hoi ye ne saaf kariye. Ane loko ne darmayaan naseehat kariye. Agar naseehat ni waat aave to bewe tarah ni zikr thai. Husain (as) ni zikr ni saathe Yazeed paleed par la'nat ni zikr aave, haqq saathe baatil, hasanat saathe saiye'at, khair saathe shar, noor saathe naar, jannat saathe jahannam, imaan saathe kufr. Allah Ta'aala farmaave che ke “Tokallemo binnaase be hasbe ‘oqulehim”, loko ne ye na ‘aqal mutaabiq waat karo.

•  Allah Ta'aala ye Moosa ne farmaan kidhu ke ae Moosa “Izhab ela fir'auna innahu tagha” ae Moosa fir'aun ni taraf jaaw ke ye taaghi thayo che. Moosa ye Allah ni bargaah ma du'a kidhi ke “Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul ‘uqdatam min lesaani yafqahu qauli.”

•  Mazoon saheb ye Ameer ul - Mumineen Maulana Ali (as) ni naseehat bayaan kidhi, ke kai tarah ae mumin banda taari zindagi la-jawaab ane be misaal thase. Aap farmaave che ke ae mumin pehle tu tara dil ne Aal-e-Mohammad (saws) ni naseehat thi zinda kar. Te ba'ad zohaadat ane ibaadat thi ye ne maari naakh, pachi Husain (as) na ‘Ya' thi yaqeen ni quwwat le, te ba'ad hikmat na saheb thi ye ne nooraanidaar kar ane aakhir tara dil ne maut ni zikr thi malool kari naakh. Agar aa tarah jo tu taari zindagi basar karees to taari zindagi sarmaaya-e-sabaq-o-daras thaase.

•  Aakhir ma Mazoon saheb ye mumineen ne darmayan Rasoolullah (saws) ane Imaam Husain (as) ni shaan ma ek “Koh-e-Qaaf na farishta” no qisso bayaan kidho ane Imaam Husain (as) ni Madinat ul-Munawwara thi ravaangi no waqe'o bayaan kidho.
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

DAY - 3

•  Mazoon saheb ye wa'az ni ibtedaa mumineen ne Husain (as) na matamdaaro, ghamkhwaaro, azaadaaro na alqaab thi nawaazi ne farmaavi. Allah Ta'aala no shukr ane hamd adaa karta farmaavu ke, ye paak zaat na hamaare par ghana ihsaan che hamne Husain (as) ni ‘aza ni majlis ane mehfil ma shareek ane shaamil kidha, hamne bazm-e-Husain (as) ma ane bazm-e-Fazaa'il-e-Ahl-e-Kisaa ma haazir kidha.

•  Aaj ni wa'az ma Hazrat Muslim bin Aqeel (as) ni shahaadat ni bayaani hati.

•  Muslim bin Aqeel (as) ye Imaam-e-Mazloom Husain (as) na elchi, farmaabardaar, moti'e, na kakaji na farzand hata, je Imaam Husain (as) na hukm ne anjaam aapva Madinat ul-Munawwara thi Kufa gaya.

•  Kufa na loko ya'ni Kufiyo ye tarah na hata ke kehwaai che ke, “Kufi la Yufi”, Kufa na loko hargiz wafaadaari nathi karta. Aa yej loko hata je ye Maulana Ali Ameer-ul-Mumineen (as) saathe ghaddari kidhi ane aap ne shaheed kidha, Imaam Hasan (as) saathe dhoko kidho Aap ye pag ma khilo khoso, Aap ne ghani waqat zahar aapu, ane aakhir Aap ne shaheed kidha, Maulana Ali (as) na ahl saathe bad-sulooki kidhi, Ahl-e-Haram-e-Imaam Hasan (as) saathe na-rawa tareeqa thi pesh aava. Kufi loko Imaan na muzabzab che. Husain (as) behtar tareeqa thi janta hata ke kufiyo ye koi waqat wafaa nathi kidhi ane nahi kare, magar Kufa thi ghana loko na khat aavta hata ye sabab Imaam Husain (as) ye Muslim bin Aqeel ne Aap taraf thi loko no misaaq leva Kufa mokla. Muslim (as) potaana be farzando ne saathe lai ne Imaam Husain (as) na farmaan ni taba'at ne vaaste Kufa ni safar par nikla.

•  Allah Ta'aala famaave che ke “wa ya'khozohu akhazal qora” ke je loko ye Ahl-e-Bayt (as) saathe bad-atwaari kidhi ye ne Allah ye ‘azaab ma mubtelaa kidha ye nu naam-o-nashaan mitaavi didhu, ye ni shohrat ne khak ma milaavi didhi. Kufa na loko bhi aa na shikaar thaya. Allah no ‘adl-o-insaaf qaa'im thayo. Kufa ni zameen, paani, maati bewafaai ni shaahedi aape che. Aa Allah Ta'aala no qaher aaj tak ye Iraq ni zameen par naazil thai che.

•  Allah Ta'aala farmaave che ke “man ‘amela saalehan fale nafsehi, waman ‘asaaha fa 'alaiha”, “wala tazero waazeratun wizra ukhra.” Tamaara naik ‘amal tamaari nafs ne vaaste che ane tamaara bura ‘amal tamaare par che. Koi shakhs bija na ‘amal ne nahi uchke. Tamaara ‘amal ni jazaa-sazaa tamaare potaane uchakwaani che.

•  Mazoon Saheb ye mumineen ne awlaad ni tarbiyat ni raghbat apaavta farmaavu ke, bachcha ni parvarish ye waaledain ni ‘azeem zimmedaari che, ye ne baraabar nibhaawwi azhad zaroori che. Bachcha ni tarbiyat ye goya ke faldar darakht ugaawwa ne misil che ke, je waqat te tayyar thai to mitha samar ane fal aape, awlaad ni tarbiyat karvu ye ehva kuwwa khodva ni maanind che ke, je mathi “azboon foraat” thandu ane mithu paani namudaar thai. Awlaad ni tarbiyat kanta-daar darakht ni maanind na karo ke, je na to saayo aape na to samar, ehvo kuwwo na khodo jema thi “milhun ojaaj” khaaru ane ubaltu paani namudaar thai.

•  Mazoon saheb ye Qur'an ni qeraat kai tarah thi karso ye ni zimn ma chand aayaat farmaavi ke “Wa rattelil Qur'ana tarteela”, “al Qur'ano afzalo min kulle shai illallaah”, “fa'eza qoreyal Qur'ano fastame'u lahu waansetu la'allakum turhamun.” Aap ye farmaavu ke Qur'an ne tarteel thi, il'haan saathe, baland aawaaz thi, makhraj ane talaffuz thi ane awqaaf ne baraabar dhyaan ma raakhi ne padho. Qur'an padhwa ma jaldbaazi na karo ane je waqat koi Qur'an ni tilaawat kare to khaamoshi thi ye ne samaa'at karo jethi Allah Ta'aala tamaare par rahem kare.

•  Allah Ta'aala farmaave che ke “innallaahashtara minal mumineena anfosahum wa amwaalahum be anna lahumul jannah”, Allah Ta'aala ye mumineen ne darmayaan thi ye na maal ne ane nafs ne kharidi lidho ane ye ne badla ma jannat aapi. Aa aayat-e-sharifa ni wazaahat ma Mazoon saheb ye farmaavu ke, ae mumineen aa maal ane aa nafs to Allah yej hamne bakhshu che ane Allah ye ne khareede che ane ye bhi faqat mumin nuj, nahi kaafir nu, nahi mushrik nu, nahi Ahl-e-Bayt (as) na dushmano nu.Allah aa tamaam hamne bakhse che ane paachu kharide che ya'ni Allah Ta'aala ni khareed-o-farokht ghani aa'la che. Allah Ta'aala ye hamne aa nafs aapi che ye hamaare nazdeek Allah ni amaanat che ane aa amaanat aapva ane leva ne darmayaan ek faaslo che je ne zindagi kahe che, je aado-avlo ane paichida rasto che. Have hamne sochwaanu che ke aa Allah ni amaanat ne hame kai tarah iste'maal karisu ane aa rasta ne kai tarah seraatum mustaqeem banaavisu jethi Allah Ta'aala je waqat aa hamaare thi le to hamne jannat thi nawaaze. Hamaari nafs ya'ni mumin ni nafs ni qeemat jannat che.

•  Allah Ta'aala ni na'emat be-shumaar che. Allah farmaave che ke “wa in ta'uddu na'ematallaahe wala tahsuha.”

•  Allah Ta'aala no ‘adl-o-insaaf qaa'im che. Allah Ta'aala qayaamat na din je mizaan ma hamaara aa'maal ne tolse ye mizaan na be palla Maulana Ali (as) ni walaayat na hase, be rassi je thi ye palla latakta hase ye ni mushaabehat Imaam Hasan (as) ane Imaam Husain (as) thi che, je laakdi ma aa be rassi bandheli hase ye Maulatana Fatemat uz-Zehra (as) hase ane je kada thi aa mizaan lataktu hase ye Rasoolullah (saws) hase, ane aa mizaan ma koi nuqs nathi ane aa mizaan Ahl-e-Bayt (as) na dushmano ane ‘adu-wum-mobeen vaaste nathi.

•  Mazoon saheb ye mumin kaun ye ni mufassil bayaani farmaavi. Aap ye Saiyedna Mohammad bin Taaher saheb (qr) na kitaab ma thi mumin hova ni chand sharato bayaan kidhi. Aap farmaave che ke, mumin ye che ke,

 1. je bija mumin ni haajat ne puri kare.
 2. je bija mumin thi khilaaf na thai.
 3. je mumin thi mile to khushi no izhaar kare.
 4. je mumin ne jaan-maal ane tamaam biji tarah thi madad kare.
 5. je mumin thi mohabbat kare.
 6. je mumin vaaste aaino bane.
 7. je jame to mumin ne bhi jamaare.
 8. waqat aave to ye no khaadim bani jai.
 9. ye na kapda bhi dhoi, ghar ma jharoo mare, ye na farash ne baraabar ustawaar kare.
 10. ye ni sawaari ne ustawaar kare.
 11. koi na hoi to mumin ye ni qabar khode.
 12. je ye ni da'wat ne baraabar jawaab aape.
 13. ye ne majlis ma ane biji jagah par beswaani jagah kari aape.
 14. je waqat mile to hasta chera thi ane imdaad karwaana iraada thi mile.

•  Mazoon saheb ye loko ne salaam karwaama ane hosla-afzaaii ma bakhili karwaana sabab no izhaar kidho ane ye bid'at ne chodwa ni tanbeeh kidhi. Aap ye mumineen ne ‘eyaadat pursi karwa ni raghbat apaavi, mumineen giroh-bandi na karva ane jamva ne vaaste mumin ne potaano bhai samjhi ne thal ma jagah aapva ni ta'keed kidhi. Aap ye Rasoolullah (saws) ni hadees-e-shareef farmaavi ke “Al-mumino kal yaaqootul ahmar”, mumin laal yaaqoot ni misil che je baadshaaho na khazaana siwaai mili na sake.

•  Rasoolullah (saws) ek waqat haram shareef ma nishisht farmaavta hoi che, te waqat ek sawaali Aap ne nazdeek aavi ne sawal kare che ke,ya Rasoolullah (saws) su Ka'abatullah karta koi ziyaada hurmat-waali cheez aa jahaan ma che? Aap (saws) ye jawaab didho ke, ae shakhs mumin na dil ni hurmat Ka'abatullah karta ziyaada che. Je waqat koi mumin Rasoolullah (saws) saathe musafeho karto ya haath milaawto, to Aap (saws) hargiz ye na haath ma thi Aap no haath na nikaalta jahan tak ke ye mumin Aap (saws) thi potaana haath ne khechi na leto. Aa waaqe'a saathe Mazoon saheb ye mumineen ne namaaz na imaam ne salaam karwa ane tasleem karwa ni tanbih pan kidhi.

•  Maulana Ali (as) na ejaaz ane karaamat no ek dilchasp qisso bayaan thayo. Je ma hamaara Maula Gujarat na Junagadh elaaqa ma padhaare che ane Allah ni ta'eed thi tamaam mushriko ne deen-e-Islaam na daaman ma shaamil kare che.

•  Mazoon saheb ye farmaavu ke, ek waqat Rasoolullah (saws) du'a karta hoi che to Aap ne nazdeek Aayesha aave che, Aap (saws) du'a ma Maulana Ali (as) no wasilo le che, to Aayesha puche che ke, ya Rasoolullah (saws) Aap Ali (as) no waseelo kim lo cho? Rasoolullah (saws) farmaave che ke, ae Aayesha aa Ali (as) ye shakhsiyat che ke je zameen par bhi che ane aasmaan par bhi, ye kausar che, salsabeel che, shajarat-e-tooba che, sidrat ul- muntahaa che, aa Ali (as) ni rasaai arsh-o-kursi tak che. Abdullah bin Abbas ye Maulana Ali (as) ne sawaal kidho ke, ae Maula aap kona waseela thi du'a karo cho. To Maulana Ali (as) ye jawaab aapo ke, hoon bhi Ali na waseela thij du'a karoon choon.

•  Aakhir ma Mazoon saheb ye Hazrat Muslim bin Aqeel (as) ni Madinat ul- Munawwara thi rawaangi ane Kufa shaher ma Aap ni aamad ane kufiyo ni bewafaai no tamaam qisso bayaan kidho ane aap ni pur -dard shahaadat bayaan kidhi.
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

DAY - 4

•  Mazoon saheb ye mumineen ne ibtedaa ma a'ala alqaab thi nawaaza ane Allah Ta'aala na asmaa-e-husnaa adaa karine Allah Ta'aala no shukr adaa kidho

Rasaa'il Ikhwaan-us-Safaa ma Imaam Ahmed il-Mastoor (as) farmaave che ke, “Al ambiyaaohum atibbaao nufoosil mumineen”, Ke Ambiyaa (as) mumineen na nafso na a'ala tabeeb che, nufoos na doctor che. Ye hamaara jismaani doctor nathi magar ruhaani doctor che. Je mujab bimaari dur karwa vaaste dunyaavi doctor na ilaaj ma ikhtelaaf hoi che yej tarah si aa nufoos na tabeeb bhi judaagaana che. Ye ni mahaarat alag-alag che. Sabab ye ke tamaam Ambiyaa (as) alag-alag shari'at lai ne aava. Magar Rasoolullah (saws) tamaam tabeebo na sardaar bani ne aava kim ke aap ye tamaam shari'ato ne jama kidhi ane ye ne intehaa, takmeel ane balandi bakhshi.

•  Hazrat Adam (as) ni paidaa'ish ane darajo mati (teen) thi che, Nuh (as) ni paidaa'ish nutfa par che, Ibraaheem (as) ni ‘alaqah par, Moosa (as) ni muzghah par, ‘Isa (as) ni ‘ezaam par ane aakhir Mohammad Rasoolullah (saws) ni lahm par che. Aa bayaan Qur'an ma surat ul-Muminoon ma che.

•  Je mujab insaan ni maa na pet ma 7 haalaat ma takhleeq thai che yej mujab Allah Ta'aala ni aa shari'at aa jahan ma daraja ba daraja, aahista aahista pukhtah ane akmal thai. Hazrat Adam (as) walaayat lai ne aava, Nuh (as) paaki, Ibraaheem (as) namaaz, Musa (as) zakaat, ‘Isa (as) roza, Rasoolullah (saws) Hajj ane Maulana Qaa'im ul-Qiyaamah (as) jihad. Aa shari'at ne Allah Ta'aala ye qistan qistan naazil kidhi ane aakhir ma ek mushaf-e-Azeem, jawaame'ul kalem naazil kidha ke je ma Allah Ta'aala ye tamaam hidaayat ne samaavi lidhi. Ane Rasoolullah (saws) ye na kalaam ne samjhawwa ne vaaste mokla je tamaam hidaayat thi pur hata. Aap jaame-us-sefaat, saiyed ul-Mursaleen bani ne aa jahan ma aava.

•  Guzishta yaum ni aayat-e-shareefa “Innallahashtara minal mumineena …..” ni aagal wazaahat karta Aap ye farmaavu ke, maal duniyaa ne vaaste che ane nafs aakherat ne vaaste che. “Al maalo wal banoona zeenatul hayaatid duniya”, “Al amwaalo wal aulaado fitnatun”. Aap ye duniyaa ni misaal aapta farmaavu ke Nafs ane maal je Allah Ta'aala ye insaan ne bakhshu che, ye Raw material ni maanind che ane aa zindagi ne behtar tareeqah thi jiwwu ye better quality no product banaawwa ne baraabar che, ane Allah Ta'aala ye ne tamaara thi khareedse ye no matlab che ke bazaar me ye tamaari product khareed thaase ane Allah tamne ye na badla ma jannat aapse. Ye no matlab che ke tamaara aa product ni ghani umda qeemat haasil thaase. Have jo agar tame aa nafs ane maal ne baraabar iste'maal nahi karo to Allah tamaara aa maal-o-nafs ne khareedse nahi, je mujab ke raw material to baraabar che magar baneli product ma nuqs che ya ye ni quality nathi baraabar to ye ni bazaar ma koi qeemat nathi. Yej mujab Allah ne nazdeek mumin ni nafso sivai koi bhi nafs ni qeemat nathi. To ae Mumineen hamne hamaari nafs ne Imaani libaas pehraavvano che. Je waqat hamaari maut aave te waqat hamaari nafs paak, taiyeb, taaher, baland ane ‘ilm-o-‘amal ma bartar hoi je thi Allah Ta'aala ye ne khareede ne hamne ye na ‘ewaz jannat aape.

•  Maulana Ali Ameer-ul-mumineen (as) farmaave che ke, jo tamne tamaari zindagi na aa kharaab rasta ne siraat-e-mustaqeem ma tabdeel karwo hoi to tan cheez ne dhyaan ma raakho.

 1. Tamaaro duniyaa ma aavva no maqsad.
 2. Ilm haasil karvu.
 3. Ilm ne ‘amal ma tabdeel karvu. Allah Ta'aala ye qaum ne pasand mathi karto je naseehat na loko saathe nathi besti ya yena thi naseehat talab ya haasil nathi karti.

•  Je shakhs potaani ma na rahem ma ma'zoor hase ye duniyaa ma ma'zoor aavse. Je shakhs yeni ma na rahem ma faasiq, faajir, munaafiq, kaafir ane Ahl-e-bayt no dushman hase ye duniyaa ma bhi yej taraah no hase, ane aakherat ma bhi yej tarah no uthse. Munaafiqo ya faajiro banta nathi magar paida thai che.

•  Ilm-o-‘amal na bayaan ma Aap ye farmaavu ke, ilm haasil kidha pachi ‘amal karvu azhad zaroori che. Koi bachchu agar school jai ane tamaam ilm padhi ne baahar aave ane agar potaani degree lai ne jo ye bazaar ma bhatke to ye degree ye ne koi faido aapnaar nathi, jahan tak ke ye koi jagah par mulaazemat vaaste arazi na kare. Yej mujab ilm haasil karine ‘amal karwu ghanu zaroori che. Im haasil karva maal ne kharach karwaano che ane ye maal ne ‘amal kari ne dobaara haasil karwaano che.

•  Mazoon saheb ye mumin ni sifat bayaan karta farmaavu ke, Imaam Ja'far-us-Saadiq (as) ye Aap na ashaab Sulaimaan ne mukhaatib thai ne farmaavu ke, ae Sulaimaan Allah Ta'aala ye mumin ne potaana noor thi paida kidho che ane ye na thi hamaari walaayat no misaaq lidho che. “Al Mumino akhul Mumin ba walaayat-e-Ali Ameeril Mumineen (as).” Te ba'ad Aap (as) ye farmaavu ke, mumin Allah na noor thi joi che te thi mumin na Qur'an padhwa ane Ahl-e-Bayt (as) na dushman ane kaafiro na Qur'an padhwaa ma ane samajhwaa ma faraq che. Mumineen na waaledain Rasoolullah (saws) ane Maulana Ali Ameerul mumineen (as) che. “Ana wa Aliyun abawal mumin”, Rasoolullah (saws) noor che ane Maulana Ali (as) rehmat che.

•  Saiyedna Mohammad bin Taaher (qr) ni kitaab ma thi Mumin ni biji sifato na silsila ne bayaan karta Aap ye farmaavu ke,

15. Mumin, mumin ne aa'la naam thi pukaare, ye ne hatak na kare, gaali na de, bija naamo thi na bolaave. “wala tanaabazu bil alqaab”. Aa mauze par sair haasil bahes farmaavi ane loko ne ye waat ni tanbeeh kidhi.

16. Mumin, mumin par zulm na kare, ye ni waat ne jhutlaawe nahi, dhokabaazi na kare kim ke ye hamaaro imaan ane sabar no bhai che.

17. Mumin, mumin ne tohmat na lagaave. Aa mauze par Mazoon saheb ye mumineen ni ghani taubeekh ane mazammat kidhi, ane aa bid'at ne jamaa'at ma thi naabood karwaa vaaste loko ne hosh apaavo.

18. Mumin, mumin ne ye tarah thi mile je mujab namak paani ma mili jaai che, ane mili jaawa ba'ad je mujab namak no zaayeqo aave che yej tarah thi ye beve ne darmayaan imaan no ane naik akhlaaq no zaayeqo aavvo joiye.

•  Imaamo ni zikr ma Aap ye Shi'a Isna Ashari na 12 imaamo ane apna 21 imaamo ne darmayaan loko ni ghalat fehmi ne dur kari. Aap ye farmaavu ke, Rasoolullah (saws) ‘aql na rutba par che, Maulana Ali (as) nafs na rutba par che. Je mujab har nabi na wasi che yej mujab Rasoolullah (saws) na wasi Maulana Ali (as) che ane Aap aapna farzando Imaam Hasan (as) ane Imaam Husain (as) karta afzal ane a'ala che. Rasoolullah (saws) ye farmaavu ke “Al Hasana wal Husain Imaamaane Haqqa, qaama aw qa'ada, wa abuhoma khairum minhoma”. Imaamo na saatra ni wazaahat farmaavi ke, 1 st saatra na imaamo ye Atimma che, 2 nd ye Kholafa che, 3 rd ye Ashhaad che ane 4 th je satar ma thaya ye Ibdaal che. Imaam Mustansir billah (as) ni bayaani karta Aap ye farmaavu ke, aap 18 th Imaam che ya'ni 3 rd saatra na 4 th Imaam che te thi aap Musa nabi ni shaan na Imaam che. Aap ye 59 waras tak Imaamat ni masnad ni nigeh-baani kidhi. Aap ne zaher aapi ne shaheed karwaama aava.

•  Darmayaan ma Aap ye famaavu ke, imaamo na zarraat samar ya'ni fal ma rahela hoi che. Rasoolullah (saws) tamar (khajur) thi paida thaya, Maulana Ali (as) teen (anjeer) thi paida thaya, Maulatana Fatema (as) tuffaah (safarjal) na sabab paida thaya ane Imaam Hasan (as) ane Imaam Husain (as) ‘enab (darak) na sabab paida thaya. Je waqat Rasoolullah (saws) me'raaj par tashreef lai gaya hata to Jibra'eel (as) ye Aap ne jannat nu tuffah aapu hatu je Aap ye tanaaawul kidhu ane ye na sabab Maulatana Fatema (as) paida thaya. Te thij je waqat Rasoolullah (saws) jannat ni khushbo na mushtaaq thata to Aap Maulatana Fatema (as) na maatha mubarak ni khushbo sunghta hata.

•  Imaam Mustansir (as) na qissa ma aap ye farmaavu ke, Aap (as) ne nazdeek Bani Hamdaan na qabeela ma thi ek shakhs hato je nu naam Naasir ud-Daulah hatu. Ye Aap ni mamlekat no tamaam intezaam karto hato. Zaahir na loko ne te ye daulat aapi ne Maulana Ali (as) ni walaayat ma thi kadhi ne naasebi banaavi de che. Naasir ud-Daulah tamaam loko ne uksaave che ane Imaam Mustansir (as) ni tamaam milkiyat, maal-o-mata' luti le che. Imaam Mustansir (as) ne paas 2 cheez siwaai koi cheez baaqi rehti nathi. Ye ma ek zira'a (baktar) ane biji talwar hoi che. Te waqat Imaam (as) Allah ni bargaah ma du'a kare che ke, “Allahumma maalekul mulke tu'til mulka man tashaao wa tanze'ul mulka mimman tashaao wa to'izzo man tashaaao wa tozillo man tashaao beyadekal khair innaka ‘ala kulle shayin qadeer”. Aa mauze par Mazoon saheb ye mumineen ne farmaavu ke, kai tarah thi tamaari daulat ne iste'maal karso, aawnaar zamaana vaaste mumkin hoi daulat ne jama rakhso, zaroorat mujab ista'emaal karso mo'tadal zindagi jivo ane har haal ma Allah no shukr adaa karso. Israafi na karva par loko ne khaas ta'keed farmaavi. Aap ye Kalaam-e-Paak ni aayat farmaavi ke , “kolu washrabu wala tusrefu, innallaha la yohibbul musrefeen”, “innal mubazzereena kanu ikhwaanash shayaateen”. Te ba'ad Naasir ud-Daulah Imaam ne nazdeek aavo ane Aap ne kidhu ke aa tamaari zira'a ane talwaar bhi hamne aapi do, hu ye ne bazaar ma farokht kari ne umda qeemat haasil karees. Imaam (as) ye farmaavu ke, aa zira'a ane talwaar hamaare siwaai koi na uthavi sake, to bhi ye mal'oon aap thi ye cheez lai le che ane iraado kare che ke , talwaar ne uchke. Magar ye na thi talwaar uchkaati nathi ane je waqat zira'a pehre che to ye na wazan thi ye padi jaai che. Aa thi Imaami shaan zaahir thaai che ane te potaana sipaahiyo saathe Imaam ne nazdeek thi chaalo jaai che.

•  Aakhir ma Mazoon saheb ye Mumineen na haqq ma du'a farmaavi ane Shahaadat-e-pisraan-e-Muslim (as) farmaavi.
   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

DAY - 5

•  Mazoon saheb ye aaj ni wa'az ni ibtedaa ma mumineen ne mukhaatib thai ne farmaavu ke, ae Imaam Husain (as) mazboohul qafaa, shaheed-e-jafaa na matamdaaro, aaj no yaum, yaum-ul-jumo'ah che, ajr-o-sawaab no yaum che, Allah ni rehmat no yaum che kim ke aa yaum ni bartari, khusoosiyat, balandi, izzat ane jalaalat Allah Ta'aala ye Qur'an-e-kareem ma furqaan-e-hakeem ma surah-e-Jumo'ah ma farmaaveli che. Aaj na yaum ma Allah Ta'aala ni zikr ane ibaadat taraf dorwano, Allah ni la-intehaa ne'mat ne yaad karwa no yaum che, tijaarat ne ek taraf muki ne Allah ni ‘ibaadat taraf dorwa ane qasd karwa no yaum che.

•  Yaum-ul-Jumo'ah salwaat no, bandagi no, du'a no, foqaraa ni ‘eid no, ‘itr lagaavva no, faakhir libaas paherwa no yaum che.

•  Jumo'ah na lafz ma chaar haraf che Jeem, meem, ‘aein, haa. Qur'an na haraf chaar Qaaf, raa, alif, noon . Husain na haraf chaar Haa, seen, yaa, noon . Mohammad na chaar haraf meem, haa, meem, daal. Moharram na haraf chaar meem, haa, raa, meem. Ane aakhir mumin na haraf bhi chaar meem, waaw , meem, noon . Qur'an ane Imaam Husain (as) ek che, Husain naatiq ul-Qur'an che, bolta Qur'an che kim ke karbala ma nauke naiza par raas ul-Husain (as)Qur'an ni tilaawat karta huwa baland che ke je mujab siffeen ni jang ma Maulana Ali (as) na muqaabla par Mo'aaviya (la) ye bhaala ni nok par Qur'an ne baland kidha hata. Mohammad no “haa”, Imaam Hasan (as) ane Imaam Husain (as) na “haa” par dalaalat kare che. Mohammad no “meem” ye Moharram ane mumin na “meem” taraf dalaalat kare che. Jumo'ah no “meem” ye Mohammad (saws) ma thi che ane “aein” ye Maulana Ali (as) no che. Maulana Ali (as) no “aein” amal ma bhi che ane ilm ma bhi che.

•  Jumo'ah na mamsool Rasoolullah (saws) che, kim ke aap 6 th naatiq hata ane jumo'ah bhi hafta no 6 th yaum che. Jumo'ah jama'a par thi aavu ya'ni bhega thaavu ane aa taraf Rasoolullah (saws) tamaam shari'ato ne jama' karnaar hata ane Aap tamaam kitaabo no majmu'a laine aava.

•  “Hoval lazi ba'asa fil ummiyeena rasoolam minhum yatlu ‘alaihim aayaatehi wa yozakkihim wa yo'allemohomul kitaaba wal hikmata wa in kaanu min qablo lafi zalaalim mobeen”, Ke hame uthara rasool ne ummiyeen ne darmayaan ya'ni tamaam ummato ne darmayaan, jaahil loko ne darmayaan jethi bataave hamaari aayaat ne, hamaari nashaaniyo ne aashkaar kare, paak kare, saaf kare, kitaab ni taa'leem aape, ane hikmat aape kimke ye pehla tame gumraahi ma hata.

•  Rasoolullah (saws) hamaara vaaste tamaam naapaakiyo ne dur karwa no nuskho laine aava. Aap ye ghar ne zeenatdaar banaawwaani ni tarteeb, ghar ne bahar ni saaf-safaai ni tarteeb, rozmarra ni zindagi na aadab ni ta'leem bakhshi. Aap (saws) ye ghar, jism, aankh, fikr, khayaal, tijaarat ane beeja tamaam umoor ni paaki samjhaavi. Aap (saws) ye Imaan thi dil ni paaki je baatin che ye ni ta'leem bakhshi. Aap (saws) ye hamne Qur'an ni ta'leem aapi. Mazoon saheb ye ghanu zor aapi ne farmaavu ke, Shari'at hamaari muhaafiz che, aa shari'at na sabab hamaari duniyaa ane aakherat ma behtari che hamaare vaaste shari'at panaah-gaah che.

•  Surah-e-Rahmaan: “Bismillah hirrahma nirraheem, Ar-rahmaano, ‘allamal Qur'an, khalaqal insaana, ‘allamahul bayaan”, Allah na ism-e-mubaarak ba'ad Allah farmaave che ke, hame Qur'an ni ta'leem aapi ane insaan ne paida kidho ane ye ne bolta sikhaawu. Aa no matlab ye ke Allah Ta'aala ye insaan ni takhleeq na pehle Qur'an ne paida kidha ane Lauh-e-Mahfooz ma raakha.

•  Je waqat ke “Innallahashtara …” ni aayat naazil thai te waqat Rasoolullah (saws) jang ma hata, Aap ye loko ne darmayaan aa aayat ni tilaawat kari to loko ye Aap ne sawaal kidho ke, ya Rasoolullah (saws), su hame jannati thai gaya ? Kimke hame jihaad kariye che. Te waqat Jibra'eel (as) naazil thaya ane Allah Ta'aala taraf thi Rasoolullah (saws) ne aa aayat bayaan kidhi ke, “At-taaebunal ‘aabedunal ‘haamedunas saaehunar raake'unas saajedunal aameruna bil ma'rufe wannaahuna ‘anil munkare wal haafezuna le ‘hodudillaah wa bashsheril mumineen”, tauba, ibaadat, hamd, musaafari, ruku, sajadah karnaar, ma'roof no hukm karnaar, munkar thi bachnaar ane Allah na hudood ni hifaazat karnaar ne ae Rasoolullah (saws) jannat ni bashaarat aapi do. Rasoolullah (saws) na ek ashaab ye takabbur kidho ke me islaam ne vaaste maal thi jihaad kidhi che to Rasoolullah (saws) ye farmaavu ke aa'la jihaad ye jihaad un- nafs che ye ba'ad jihaad ul-qalam che, ye ba'ad jihaad ul-ilm ane aakhiri jihaad ye jihaad ul-maal che. Ye ashaab paase to daulat hati te thi jihaad kidhi magar Maulana Ali (as) ne paase kai nohtu ane jihaad kidhi ane chaare tarah ni jihad ma aap nu naam sar-e-fehrist che.

•  Qissa: Rasoolullah (saws) Maulana Ali (as) ne farmaave che ke, ae Ali aaje hame aap ne yahan ziyaafat vaaste padhaarisu. Maulana Ali (as) khush thaai che ane hujra-e-Fatema (as) ma padhaare che ane pooche che ke aaje Rasoolullah bawaji ziyaafat vaaste padhaarwa na che gahr ma koi cheez mohaiya che? Fatema (as) jawaab aape che ke haal to ghar ma anaaj no ek daano bhi nathi, aa saambhli ne Maulana Ali (as) baazaar ma nikle che, aap rasta ma joi che ke ek dirham zameen par padelo che, Aap chaare taraf nazar kare che ke koi ehno da'wedaar che je ne ye aape, Aap wahan thodi dair tak ruke che, magar koi nathi aavtu. To Aap ye ne lai ne baazaar ma jai che ane maal-o- mata'a, ziyaafat na bandobast vaaste cheezo khareede che. Rasoolullah (saws) mehmaan bane che tamaam ashaabo bhi ziyaafat vaaste padhaare che, ziyaafat tamaam thaai che. Rasoolullah (saws) Maulana Ali (as) na haqq ma du'a guzaare che magar Maulana Ali (as) ghamgeen hoi che, to Rasoolullah (saws) farmaave che ke, ae Ali (as) tame ghamgeen na thaw. Mane tamaari ghamgeeni no sabab khabar che mane Jibra'eel (as) aavi ne kahi gaya hata. Tamaara paase koi bhi aa ek dirham baabat sawali nahi aave kim ke, ae Ali (as) ye dirham to tamaara vaaste Jibra'eel pote rasta par muki gaya hata, ye minallah hatu. “wallaaho yarzoqo may yashaao be ghaire hisaab”, “Wallaaho khairur raazeqeen”.

•  Mazoon saheb ye maal ane nafs je hamaare nazdeek Allah taraf thi raw material che ye ma imaan no wadhaaro ane izaafo karva farmaavu taake ye ne Allah khareed kare, ane aa ma ziyaadti jihaad thi thai che. Sawaal thaai che ke, Maulana Ali (as) ye bhi jihaad kidhi ane hame bhi jihaad kariye to su hame Ali (as) ni tarah jannati ne? Hame ekaj darajah na thai gaya ? To ye no jawaab che ke nahi. Aap ye misaal aapta samjhaavu ke Jannat ye hamaari manzil-e-maqsood che, ane hame train ma sawaar che ke je train nu engine Imaam (as) che. Je ekaj hoi che, railway track ye hamaaro siraatum mustaqeem che. Have train ma jagaah nu reservation ye hamaari kharideli ticket par mabni che, je mujab ni ticket ye mujab ni jagah mile. Jim jim tamaaro maal ane nafs jihaad thi baland thaai che yej mujab tamaari ticket ni class wadhe che ane tame engine ne qareeb thav cho. Engine baghair train nu chaalvu mushkil che ane ye bhi ekaj engine ye mujab zamaana na Imaam bhi ekaj hoi che je mumineen na ilm-o-amal na sardaar hoi che.

•  Jannat 8 tarah ni che,

 1. Jannat ul-meeraas.
 2. Jannat ul-adan.
 3. Jannat ul-khuld.
 4. Jannat ur-rizwaan.
 5. Jannat ul-aaleyaah.
 6. Jannat ul-firdaus.
 7. Jannat un-na'eem.
 8. Jannat ul-maawa.(Ali–ye-‘aala ni jannat).

•  Jahannam 7 tarah ni che,

 1. Laza.
 2. Jaheem.
 3. Sa'eer.
 4. Naar-e-jahannam.
 5. Saqar.
 6. Haaweyah.
 7. Sijjeen.

•  Imaan ni sharato ma pehli shart tauba ane ibaadat che. Teen tarah na loko hajj vaaste jai che.

 1. Paachla gunaah bakhshaawwa.
 2. Paisa kharchisu to muqaddas maqaamaat ni ziyaarat thaase te niyyat raakhine.
 3. Paachla gunaah, haal na ane pachi na gunaah maaf thaai ane silo ane ajar mile.

Teen tarah ni Hajj vaaste ni niyyat 1. Paisa che ye sabab Hajj padhiye. 2. Paisa bachaaviye taake Hajj padhaai. 3. Me gunaah kidha che ane maaru dil ghanu bhaari che ane biji waqat ye gunaah par sawaar na thawa ni niyyat ane tauba ane ibaadat ni niyyat thi jaai che je haqeeqat ni Hajj che.

•  Aashura no yaum tauba ane maghferat no yaum che du'a ni maqbuliyat no yaum che magar Imaam Husain (as) par jahan tak salwaat-o-salaam na padhiye ane 5 la'nati loko par la'nat na padhiye wahan tak Allah ni bargaah ma du'a qubool thaati nathi.

•  Imaam Husain (as) na naam par baandheli sabeel nu paani ye aab-e-Salsabeel ane aab-e-Kausar ni maanind che ye Imaam Husain (as) ye filter ane saaf kidhelu paakiza paani che.

•  NASEEHAT:

 1. Mazoon saheb ye farmaavu ke tamaara ghar ne Islaami ane Imaani zaib-o-zeenat bakhsho. Ghar to ye ghar che ke je ma Allah ni zikr thaati hoi, naamaz ni paabandi thi adaayegi thaati hoi, Qur'an ni tilaawat thaati hoi, Rasoolullah (saws) par ane Aap ni aal-e-paak par Ahl-e-bayt par salwaat-o-salaam padhaata hoi ane zikr-e-gham-e-Imaam Husain (as) thaati hoi. Je ghar saaf hoi paak hoi ye ghar ma farishtaao no nuzool thaai che. Ye ghar ghar nathi jahan aa badhi zikr na thaai ane nagma ni aawaaz gunjti hoi, gaali-galoch thaati hoi, jaanwaro ni tasweer ke mujassema hoi, ghar naapaak hoi.
 2. Muminaat namaaz ne tark kare che ye baabat tanbeeh ane mazammat kidhi. Loko ma ibaadat ni qillat che, loko faazil raato ane faazil ayyaam ma namaaz thi rugardaani kare che ye ni loko ne islaah karwa par raghbat. Aap ye kalaam ne zeenat bakhashta farmaavu ke “Asraqus sarraaq man sareqas salaat”, Choro ma no maha chor ye che ke je namaaz ma chori kare, ye ne tark kare. “Innaha lakabeeratun illa ‘alal ‘khaashe'een”, Namaaz ye ghani mhoti cheez che benamaazi ne vaaste ane ye kai nathi namaazi Allah ne nazdeek jhuknaar ne vaaste. Aap ye targheeb aapta farmaavu ke, namaaz to hamaara vaaste che. “Wala zikrullaahe akbar wallaaho ya'lamo ma tasna'un”, Allah ni zikr ghani mhoti che ane Allah jaane che ke tame su karo che. Aap ye ek waaqeo farmaavo ke, ek waqat Hazrat Abuzar ek darakht ne jhanjorta hoi che ane ye darakht na patta zameen par girta hoi che. Loko aap ne sawaal kare che, to Aap jawaab aape che ke, ae loko namaaz tamaara gunaaho ne aa tarah thi paadi naakhse.
 3. Je Da'wat na munafeqeen che ye ne taraf Aap ye ishaaro kari ne farmaavu ke, agar jo tamaara dil ma Imaam uz-Zamaan ya Naa'ib-e-Imaam uz-Zamaan ne vaaste nifaaqi hase to tamaara har ‘amal radd thaase ye ni Allah ni bargaah ma koi wuq'at ane sawaab nathi. Jitni namaaz, zakaat, roza ke bija koi bhi ‘amal Da'wat ni dushmani ane kinaawari na kidha hase ye ne dobaara waalwa padse. Aap ye farmaavu ke munaafiq ne vaaste to Hajj padhwuj jaa'iz nathi kim ke Hajj na tamaam muqaddas maqaamaat ye Allah ni Da'wat na Hujjato taraf dalaalat kare che. Masalan Ka'abatullah ye Imaam che, Hajr-e-Aswad ye aap na Hujjat che, Rukn-e-yamaani ye aap na baab che, Jabal-e-rehmat ye maulana Qaa'im ul-Qiyaamah che……ane tamaara dil ma to ye saheb ni nifaaqi che to kai tarah thi tamaari Hajj qubool thaai.
 4. Aap ye loko ne khuloos dil raakhi ne Da'wat taraf thi kai tarah maafi talab karwi ye ni wazaahat kidhi ane farmaavu ke, “wa ya'afu ‘an kaseer”.

BAGHBAAN TO BAAGHBAANI KE LIYE TAIYAAR HAI,
ROK LO BAAD-E-KHIZAAN EK GULSITAN PAIDA KARO.

YE ZAMAANA TO GUZAR JAAYEGA HAATIM BE ‘AMAL,
TUM DILO ME LOGO KI RUH-E-RAWAN PAIDA KARO.

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

DAY - 6

•  Mazoon saheb ye aaj ni wa'az, mumineen ne Allah Ta'aala na Asmaa-e-Husnaa ni barakaat ane bashaarat aapi ne kidhi. Aap ye majlis na aaghaaz ma mumineen ne mukhaatib thai ne farmaavu ke “Qalb ul-majaalese howa majliso Matam il-Imaam il-Husain (as)”, Duniyaa ni tamaam majliso nu dil Majlis-e-Matam-e-Imaam Husain (as) che, ane majlis-e-Matam-e-Imaam Husain (as) nu dil ye Da'i-yullaah il-Ameen che. Je mujab dil ni harkat ane haraarat jism ne harkat ma ane haraarat ma raakhe che yej mujab Huzoor-e-Aali (TUS) ni ya to Mazoon-ud-Da'wat ni majlis ma haaziri majlis ne taazgi, haraarat, zinda maahol bakhshe che. Aap ye tamaam qaare'een ne mukhaatib thai ne farmaavu ke, agar jo hame tamaara kalaam ne daad na aapiye ane tamaara kalaam ne qubool na kariye ane hauslo na wadhaariye to koi shakhs tamaara kalaam ne tawajjoh na kare. Je mujab dil baghair nu jism bejaan che, murda che, yej mujab majlis ma Da'i ni shirkat thi noor ane shaan-e-Husaini che. Agar dil zinda che to jism zinda che. Dil jism ma noor ane imaan nu markaz che. Yej misil aa nooraani mehfil ma Huzoor-e-Aali (TUS) noor ane hidaayat na paikar che. “Ad-da'i matraho ashe'at ish-sha'sha'niyah wal hayaakil in-nooraaniyah”. Da'i ye Imaam (as) ni nooraani haikal na ane ruhaani aalam ni roshni na mazhar ane markaz che. Aa noor ni mehfil ane majlis che. Aa majlis ma, aa bazm ma yej aavi sake ke jena dil nu noor Imaam (as) ane Da'i-yullaah il-Ameen na noor saathe waabista ane muttasil hoi. Dil na kaala munaafiqo ne vaaste aa bazm ane aa mehfil chej nahi kim ke, yeni aankh ane dil ma ye noor chej nahi ke hamaara noor saathe aankh milaavi sake. Aa to mumineen na majma ni jagah che yahaan munaafiqo nu su kaam? Allah Ta'aala ye Rasoolullah (saws) ane Maulana Ali (as) ne potaana noor ma thi paida kidha, pachi baaqi thoda noor ma thi Aimmat-e-Taahereen ni takhleeq kidhi ane pachi Du'aat-e-Keraam ane Hudood-e-Ezaam ne paida kidha ane aakhir baaqi noor ma thi mumineen ne paida kidha. Mushrik, kaafir ane Munaafiq ni paidaa'ish najis che. Baaqi ni majliso zolomaat che ane zolomaat ma noor nahi mile ane noor ni jagah par zolomaat hovu mumkin nathi. “Wa man lam yaj'allillaaho lahu nooran fama lahu min noor”, jene vaaste Allah noor paida nathi karto tene koi waqat noor (hidaayat) haasil thaatu nathi.

•  Mazoon saheb ye je mumineen Da'wat ni aqeedat thi waabista che ane Imaam Husain (as) ni maatam ni bazm ma shareek nathi thata ye ni taubeekh ane mazammat karta farmaavu ke, je waqat koi ahl-o-aqruba ma thi guzri jaai ya to shaadi nu jaman hoi, ya koi roz-marra na milnaar ne yahan koi khushi ghami na avsar hoi to hamaara mumineen hujoom ne saathe bila naagha ye jagah par phonche che, sabab ye ke nahi jaai to ye ne kharaab laagse. To su Imaam Husain (as) ni majlis ane mehfil ma nahi aavo to su Imaam Husain (as) ne kharab nahi laage? Yeni mumineen ne fikr nathi? Aap ye Imaam Husain (as) ni fazeelat ma farmaavu ke Imaam Husain (as) “Safinat un-najaat wa Misbaah ul-hidaayat” che ya'ni najaat ni kishti ane hidaayat na chiraagh che. Imaam Husain (as) na gham ma aah-o-buka karwaa ni taufeeq Imaam Husain (as) bakhshe che, warna hamaari su qudrat ke hame hamaara dil ne Imaam Husain (as) ni museebat ane takleef ma malool kariye.

•  Rivaayat-e-Imaam Ja'far us-Saadiq (as): Aap na zamaan ma Aba Haaroon hata je loko ne darmayaan Imaam Husain (as) na masaa'ib na marsiya padhi ne loko ne Imaam Husain (as) ni aah-o-zaari par aamadah karta hata. Ek waqat Imaam (as) ye Aba Haroon ne talab karine farmaavu ke aaje maaru dil maara Bawaji Imaam Husain (as) na gham ma ghanu bharaai aavu che, tame pur-dard marsiyo sambhlaavo. Aap ye ghani aah-o-zaari kidhi ane loko ne mukhaatib thai ne farmaavu ke, ae loko Imaam Husain (as) na gham ma tame baland aawaaz thi rowo, pok pukaari ne rowo, aansu jaari kari ne rowo. Ye dil, dil nathi ke je Imaam-e-Mazloom na gham ma ghamgeen ane malool na thai, ye aankh, aankh nathi ke je ma thi Imaam Husain (as) na gham ma aansu no qatro na nikle.

•  Karbala ni manzar-kashi karta aap ye farmaavu ke, Imaam Husain (as) karbala na maidaan ma je waqat Hazrat Ali Asgar (as) ne lai ne aava to Aap ye yene jamna haath ma raakha hata ane jism ni daabi jaanib raakha hata, kim ke ye Aap na dil na ek tukra hata ane ye na thi Aap na dil ne itmenaan ane tamakkun haasil thaatu hatu. Yej misil hame hamaara jamna haath thi daabi jaanib maatam ne vaaste haath maariye che. Aa thi hamaara dil ne taskeen phonche che maatam karva thi hamaara dil ni bimaari ane bojh dur thaai che. Aa hamaara par Imaam Husain (as) ghanu ‘azeem ehsaan che, Aap no lutf-o-karam ane rahem ni nazar che ke, hamne ye qaabeliyat bakhshi ke hame Aap ni museebat ne yaad kariye ane jannat na kharidaar thaiye.

•  Allah ni raah ma Imaam Husain (as) na naam par daulat ne kharch karwa ni loko ne aap ye targeeb aapi. “Masalul lazeena yunfequna amwaalahum fi sabeelillaahe kamasale habbatin ambatat sab'aa sanaabela fi kulle sumbolatim me'ato habba”, Allah ni raah ma infaaq karnaar ni daulat ma izaafo ane ziyaadati thaai che. Allah ni raah ma tamaari daulat ne kharch karo. Magar Allah thi ye na badla na khwaaha ane talabgaar na thaav. Allah na barguzeeda banda, ye na mukhlis banda, ye ne nazdeek roi ne du'a karnaar banda ni Allah Ta'aala du'a ne jaldi maqbool nathi karto, kimke ye ne ihva bandaao no andaaz-e-du'a ghano pasand che. Ye ne vaaste mushkilo ziyaada shadeed hase, imtehaan ane aazmaa'ish ziyaada hase, magar mumineen ne joiye ke, Allah par tawakkul ane bharoso raakhe. “Wa mai yatawakkal ‘alalllaah fa howa hasbohu”. Saiyedna Fakhruddin saheb (qr) ye Devdi Mubaarak par Rasoolullaah Bawaji ni Hadees tehreer farmaavi che ke, Man tama'a zalla waman qana'a ‘azza”, Je ye tama (laalach) kidhi ye zaleel-o-khwaar thayo ane je ye qanaa'at (ne'mat par shukr karwo) kidhi ye izzat waalo thayo.

•  Imaam Husain (as) na Ashrah mubaarakah ma niyaaz karwa na sawaab ma aap ye Rasoolullah (saws) ni riwaayat karta farmaavu ke,

 1. 1st tareekh no sawaab Adam (as) saathe ziyaafat karwaane baraabar che.
 2. 2nd tareekh Nuh (as).
 3. 3rd tareekh Ibraaheem (as)
 4. 4th tareekh Moosa (as)
 5. 5th tareekh ‘Isa (as)
 6. 6th tareekh Rasoolullah (saws)
 7. 7th tareekh Maulatana Fatema (as)
 8. 8th tareekh Imaam Hasan (as)
 9. 9th tareekh Maulana Qaa'im (as)
 10. 10th tareekh tamaam anwaar ane ‘uqool saathe ni ziyaafat no sharaf.

•  Ba'az loko kahe che ke, hamne aap na kalaam ma samajh nathi padti to Aap ye farmaavu ke, ye to Allah na kalaam ma bhi che ke tamaam cheez tamne samajh na pade “Fihinna mohkemaatin wa mutashaabehaat”, Qur'an ma mohkemaat bhi che ane mutashaabehaat bhi che. Qur'an ma bhi bhedi waato che ke jeno matlab ane raaz faqat Ahl-e-Bayt (as) samjhaavi sake ya Aap na Imaam (as) ya temna Naa'ib. Aap ye surah-e-Ikhlaas ni wazaahat kidhi.

•  Maulatana Fatema (as) Rasoolullah (saws) ni janaab ma haazir thaai che je waqat Aap (saws) beve nawaasa ne lehw-o-la'ab farmaavta hoi che. Maulatana Fatema (as) farmaave che ke, ae Bawaji Aap aa mara beve farzando ne koi ihvi cheez inaayat karo je thi maaru dil khush thai jaai. Rasoolullah (saws) farmaave che ke, hoon maara Hasan (as) ne sakhaawat ane fasaahat ‘ata karu choon ane maara Husain (as) ne shujaa'at ane qurbaani ‘ata karu choon.

•  Qissa-e-Fazeelat-e-Imaam Husain (as): Maulatana Fatema (as) Rasoolullah (saws) ni Hazrat-e-‘aaleyah ma rota huwa haazir thaai che, Aap (saws) farmaave che ke, su sabab che ae maara dukhtar? Maulatana Fatema (as) farmaave che ke, maara Husain (as) koi jagah chaala gaya che. Me ye ne pura Madina ma talaash kidha magar mane na mila. Aa saambhli ne Rasoolullah (saws) ghana ghamgeen thaai che ane Aap (saws) Husain (as) ni talaash vaaste Madina ma nikle che. Rasta ma Aap ne ek yahudi mile che, kahe che ke su sabab che ke, Aap aa tarah thi ghamgeen cho? Aap (saws) tamaam cheez ye yahudi ne kahe che. Yahudi jawaab aape che ke, me Husain (as) ne joya che. Aap te yahudi ne saathe ek reti ni tekri ne nazdeek aave che, Aap (saws) joi che to ek magar ek darakht ni daali thi Imaam Husain (as) ne hawa kari rhayo che ane Imaam Husain (as) aaraam ma che. Aap (saws) nazdeek thaai che to magar Aap na par faseeh zabaan ma salwaat-o-salaam padhwa laage che. Te ba'ad Aap (saws) thi mukhaatib thai ne magar kahe che ke, ae Rasoolullah (saws) me tan waras pehla maara bachcha ne khoi didhu hatu, me Allah ni baargaah ma du'a kidhi to Allah Ta'aala no hukum thayo ke hoon Imaam Husain (as) ni khidmat ne vaaste aav ane Husain (as) na aaraam ma izaafo karu, jena sabab Allah ye mane maara bachcha saathe milaavi aapo. Magar Rasoolullah (saws) ne iltijaa kare che ke, daryo ghano dur che ane yeni zindagi paani baghair mumkin nathi. To Aap (saws) Allah ni baargaah ma du'a kare che to hawa na farishta naazil thaai che ane ye magar ane yena bachcha ne hawa ma udaavi ne lai jai che ane darya ma chodi de che. Aa tamaam maajro yahudi joto hoi che, te aa ‘ejaz joi ne Rasoolullah (saws) na haath par Islam thi musharraf thai che.

•  Minnat leva ni tashreeh karta Aap ye farmaavu, minnat faqat Mawaali-e-Taahereen nij levai ke je silsilah na saheb hoi. Minnat lidha pachi yene adaa karvu zaroori che. Minnat ghair shar'ee cheez ni na levai, koi ni badhaali ni na levai. Ghair loko ni qabar par jai ne minnat levu na jaa'iz che ane je loko aa bid'at na shikar che ye ne Aap ye tanbeeh kidhi.

•  Hamaari sharee'at ma koi Vastu shaashtra nathi. “'Inda khair-uz-zaadit-taqwaa”, hamaara nazdeek khair asbaab faqat parhaiz-gaari che. Ghar banaavo no Qiblah no khaas khayaal raakho, bayt ul-khalaa ane matbakh (kitchen) ghar na paachla hissa ma raakho, Qiblah taraf ni deewaar ma koi darwaazo na raakho, jaanwaro na photo na raakho. Qur'aani aayato ane Ka'batullaah ni barkati tasweero thi ghar ne zeenat bakhsho.

•  6 loko par Allah Ta'aala ni ane ye na Ambiyaa (as) ni la'nat che. “wa yal‘ano homullaaho wa yal‘ano homul laa'enoon”, Allah ni la'nat ye loko upar ane la'nat bolnaar ni bhi la'nat.

  1. Allah ni kitaab ma wadhaaro karvu. Yena ghalat matlab ane tashreeh karnaar.
  2. Allah ni qazaa-o-qadar ma inkaar karnaar.
  3. Rasoolullah (saws) ni sunnat ne muki denaar.
  4. Tamaam loko par musallat thai ne izzatdar ne zaleel karnaar ane zaleel ne izzat bakhashnaar.
  5. Haraam ne halaal karnaar
  6. Halaal ne haraam karnaar. 

•  Mazoon saheb ye farmaavu ke, aa na sivaai je na par Allah ni la'nat che ye, jhota ane zaalim loko che. “ Ala la'anatullaahe ‘alal kaazebeen”, “ Ala la'anatullaahe ‘alal qaumiz zaalemeen”. Aa pehlu na bayaan ma Aap ye juth bolnaar ni ghani mazammat kidhi ane je Haajiyo juth bole che ye ni bhi taubeekh kidhi, ke ye to tamaam muqaddas maqaamaat par jai ne juth na bolwa ni qasam khaai aava che ane paacha aawi ne juth bole che. Aa surat ma to ye juthao par muqaddas maqaamaat bhi la'nat padhta hase.

•  Mazoon saheb ye aaj na din ek ahm farmaan Da'wat na markaz par thi zaahir kidhu ke, “Aaj pachi koi na bhi naam ne pehla Haji ya Hajaani no laqab nahi adaa karaai”.

•  Saheb-e-Da'wat ni du'a ma Da'i yullaah il-Ameen na naam ne pehla Haajjul Haramain na laqab ni tashreeh karta Aap ye farmaavu ke, tamaam Hajj na arkaan na mamsool Imaam ane Aapna Naa'ib hoi che, ye sabab faqat aa laqab Huzoor-e-Aali (TUS) na naam mubaarak ne pehla padhaase.

•  Hazrat Ali Asgar (as) ni shahaadat ni ibtedaa ma aap ye mumineen ke je ne Allah ye aulaad ni sa'aadat thi mehroom raakha che ye ne mukhaatib thai ne kitaab “Masaaib-e-Imaam Husain (as)” ni riwaayat bayaan kidhi ke, je koi shakhs Ali Asgar (as) no waasto ane waseelo lai ne Allah ni baargaah ma aulaad talab karse ane har Jumo'ah ni raate potaana ahl ne saathe Ali Asgar (as) par aah-o-zaari karse to chho mahina bhi nahi guzre te pehla Allah Ta'aala ye na ghar ma Aulaad ni ronaq, ne'mat ane noor namudaar kari dese.

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

DAY - 7

•  Mazoon saheb ye Aap ni taqreer na aaghaaz ma farmaavu ke, Allah Ta'aala, Baseerum bil-Ebaad, Rauoof ur-Raheem, Aleemun be-zaat is-Sudoor no ghanu ‘azeem ehsaan che ke, aaj ni aa 7 th taareekh ni wa'az ane shahaadat-e-Hazarat Qaasim (as) ma hamne shareek ane shaamil kidha. Hazarat Qaasim (as) ye, lakht-e-jigar-e-Imaam Hasan (as) Al-Masmoom, noor-e-nazar-e-Imaam Husain (as) Al-Mazloom hata.

•  Mazoon saheb ye mumineen ne mukhaatib thai ne farmaavu ke , hame Nooraani loko che. Maazoon-e-Saiyedna Haatim bin Ibraaheem saheb (qr) Saiyedna Mohammad bin Taaher (qr) na kitaab al-Anwaar ul-Lateefah ma Aap aakhir du'a ma kalemaat ma farmaave che ke, hoon maara khutba ne Baqee'ato Aal-e-Taha wa Yaaseen par salawaat ane salaam padhi ne khatam karu choon jena thi hidaayat no sarchashmo jaari che ane Allah ni wahdaaniyat ni ma'refat aa sath-e-zameen par baaqi che.

•  Imaam Taiyeb (as) ni Zurriyat-e-Taaherah ma thi aaj a din tak Imaamo no silsilo jaareyah ane saareyah che. Hamaara Imaam uz-Zamaan (as) satar ma che ghaa'ib nathi. Satar ma che ye no matlab ye ke, wujood ma to che magar Aap ni pehchaan ne aashkaar, zaahir, numaaya ane qaa'im nathi kidhi. Imaam uz-Zamaan (as) no martabo ane darajo itlo ‘aali che ke,ye jahaan na tamaam loko par bartar ane bhaari che, ane ye tamaam thi uncho ane afzal che.

•  Aap ye daleel-o-burhaan aaptaa farmaavu ke, agar Mukaasir, Mazoon ane Da'i no martabo qaa'im ane daa'im hoi to pachi Imaam uz-Zamaan (as) no darajo kim qaa'im na hoi. Aa Da'wat ane mumineen na tamaam umoor Imaam uz-Zamaan (as) ni ta'eed thij thaai che. Aap ye farmaavu ke, agar koi school ma peon hoi, teacher hoi, clerk hoi, to Principal nu howu saabit che. Agar koi factory ma worker hoi, officer hoi, engineer hoi to yena maalik ya director nu howu saabit ane waajib chej. Neeche na daraja qaa'im hoi to yena upar na daraja qaa'im hoij che.

•  Imaam uz-Zamaan (as) thij aa jahaan ma Shari'at, Da'wat, Haqq, Namaaz, jamaa'at aa Shiraazo ane mumineen ni hasti qaa'im ane barqaraar che.

•  Mazoon saheb ye dobaara zikr kidhi ke, hame Nooraani loko che ane hamaari paidaa'ish Ambiyaa (as) ni maati maathi thai che, ke je maati koi waqat naapaak nathi thaati. Mumin, mumin ne paida karse ane kaafir, kaafir ne paida karse. Je waqat Allah Ta'aala mumin ne paida karwaano iraado kare che te waqat farishta Allah na hukum thi warsaad na paani na qatrah (bund) ne ye na Maa ya Bawaji na jism ma koi bhi tarah phonchaade che, pachi ye paani ni shikal ma hoi ke koi fal, ke koi sabzi. Mumkin ye bhi che ke, mumin ma thi kaafir paida thaai ane kaafir ma thi mumin, Je mujab Adam (as) ma thi Qaabeel, Nuh (as) ma thi Haam, Imaam Ali Zain ul-Aabedeen (as) ma thi Zaid, Imaam Ja'far us-Saadiq (as) ma thi Maulana Ismaa'eel (as) siwaai bija dikraoo ane Imaam Musatansir (as) ma thi Aap no mhoto farzand je ye Imaam Musta'ali (as) ni Imaamat no kufr kidho.

•  Mumin ni paidaa'ish aa'la ane afzal che, paak che. Mumin nutfa ni shikal ma bhi mumin hoi che ye nu Imaan har waqat saabit hoi che. Je waqat ke mumin ikhlaas thi ‘La elaaha illallaah' , padhe che to yena par jahannam ni aag haraam thai jaai che.

•  Mazoon saheb ye ghana kund-zahen ane ehmaq loko ke je kahe che ke, hamaare to aa deen chance thi milu che, hamaara aabaa-o-ajdaad aa mazhab par qaa'im hata ye sabab hame bhi aa deen par che, ane hamne to hamaara mujab deen pasand karwaano mauqo nathi milo, ane kitla loko bharkaave che ke tamne pehle jowu joiye ke kayo mazhab ane deen baraabar che kai millat na aqeeda baraabar che, ye ni taubeekh karta farmaavu ke, deen ni choice hoij nahi. “Kullo mauloodin yulado ‘ala fitrat il-Islaam” , je koi bhi a jahaan ma paida thaai che ye Islaam ni fitrat par paida thaai che. Islaam to Allah nu deen che, Allah ne nazdeek je deen behtar ma behtar che ye faqat Islaam che. Islaam ne waaste Allah Ta'aala ye na'emato tamaam kidheli che. “Innad-deena ‘indallaahil Islaam”, “Al yauma akmalto lakum deenakum wa atmamto alaikum na'emati wa razeeto lakumul Islaama deena”. Islaam nooraani deen che ane ihni asliyat ane haqeeqat ne nooraani lokoj pehchaani sake.

•  Allah Ta'aala ye je waqat ke aa jahaan paida nohtu kidhu ye pehla ‘Arsh par paanch Nooraani naamo daraj kidha. Je waqat Aadam (as) thi khata thai to Allah Ta'aala ye farmaavu ke, ae Aadam (as) jo tame aa paanch naamo no wasilo laine maafi talab karso toj hoon tamaari aa khata ne ma'aaf karees. Mazoon saheb ye farmaavu ke, aa paanch nooraani naamo na wujood thij hamaaro wujood che. Aa naam kahan thi paida thaya? Jawaab: Arabi zabaan ni taqee ma 28 haraf (alphabet) che. Aa ma thi Allah Ta'aala ye 14 haraf pasand kidha, je ma thi “Alif laam meem, Alif laam raa, Alif laam meem raa, Alif laam meem saad, Kaaf ha ya ain saad, Haa meem, Haa meem ain seen qaaf, Taa seen, Taa seen meem, Yaa seen, Ta ha, Noon, Saad, Qaaf”, aa huroof-e-muqatte'aat paida kidha je nooraani huroof che je ne ek-ek karine faqat ek haraf ne ek waqat lai plus karwaama aawe to 14 ni ginti thaai. Allah Ta'aala ye, Hamd thi Mohammad (saws), Ali thi Ali (as), Faatir thi Faatema (as) ane Ihsaan thi Hasan (as) ane Husain (as) na naamo paida kidha. Aa paanch-e-paanch naamo ma upar na 14 huroof-e-Nooraani shaamil che. Mohammad (saws) ma meem, haa ane meem. Ali ma ain, laam ane yaa. Fatema (as) ma alif, taa, ane meem. Hasan (as) ma haa, seen ane noon . Aa chaare naamo ma tan-tan haraf nooraani che, magar Husain (as) na naam ma Haa, seen, yaa ane noon chaar-e-chaar huroof nooraani che. Aa sabab Imaam Husain (as) ni bartari ane fazeelat khaas ane markazi che, ane Allah Ta'aala ye Imaam Husain (as) ne aa chaar huroof na sabab chaar cheez inaayat kidhi, “Hasab, nasab, Ismat, ane Shahaadat”.

•  14 Huroof-e-Nooraani thi ek jumlo bane che ye che, “Aliyun seraato haqqin numsekohu”, Ali haqq no rasto che hame ye ne baraabar pakdelo che. Jo 14 huroof nooraani hoi to bija 14 huroof zolomati che ye saabit thaai. Hamaara haath ma 14x2=28 terva che, 14 jamna haath ma ane 14 daaba haath ma. Jamna ma te nooraani (paak) ane daaba ma zolomati (naapaak). Ali (as) chaand ni misaal par che, chaand ni 28 manzilo hoi che pehli 14 manzil ma yenu noor wadhe che ane 15 mi raate ye badr ut-tamaam thaai che. Ye ehna na noor ma auj ane kamaaliyat par phonche che. Hame Ali (as) na mo'ataqedeen che ye sabab hame bhi Nooraani che. Imaam saathe Da'wat na hudood 28 hoi che ane aa hudood na wujood thij Da'wat barqaraar che. Aa hudood ne maannaar ane jaannaar shakhs nooraani ane mumin-e-saadiq che.

•  Noor ane zolomaat ni tashreeh karta Mazoon saheb ye tasawwur aapta farmaavu ke, agar aa masjid ma Zolomaat (andhaaru) hoi ane koi Noor (ujhaas) no deevo laine aave to kahevai ke noor aavu ane je waqat ke aa deevo chaalo jaai to kehvaai ke noor chaalu gayu pan em na kehvaai ke andhaaru aavu. Andhaaru koi jagaah thi aavtu nathi magar noor ni ghair-haaziri ma andhaaru thaai che. Noor nu asal che ye nu origin che. “Allaho noor us-samaawaate wal arz”.

•  Hame fajar na je sunnat padha pachi je Aayat ul-Kursee ni du'a padhiye che, ye ma hame padhiye che ke, “Allaho waliyullazeena aamanu yukhrejohum minaz zolomaate élan noor, wal lazeena kafaru awleyaa ohomut taaghooto yukhrejunahum minan noore elaz zolomaat, olaaaeka ashaabun naare hum feeha khaaledoon”. Je imaandaaro na wali Allah Ta'aala che ye ne Allah Ta'aala zolomaat ma thi nikaali ne Noor ma daakhil karse ane je loko na sarbaraah, raa'ee, murshid, rehnuma koi Da'i ya Imaam ya Wasi ya Nabi nathi hota ane taaghoot shaitaan hoi che ye ne Allah Ta'aala noor ma thi zolomaat ma dhakeli dese, ye loko jahannami che ane hamesha wahan rehse. Mazoon saheb ye mumineen ne taaghoot thi baraat karvaa ane ye no kufr karva farmaavu. Shaitaan thi Allah ni panaah maango, Shaitaan hamaaro dushman che. Hame Shaitaan na shar thi Allah ni panaah Bayt ul-khala ma bhi maangiye che, ane har cheez na ibtedaa karta pehla bhi maangiye che. Istamsakto ni du'a ma bhi hame padhiye che ke, “Aoozo billaahe min sharre shayaateenil inse wal jinn, aoozo billaahe min sharre fasaqatil arabe wal ajam”. Istamsakto ni du'a padhwaano andaaz jamna gaal par jamno haath mukine padhwaano che, teno matlab ye thaai che ke hame Allah ne im wa'do aapiye che ke hame hamaara aankh, kaan ane zabaan thi koi buraai kariye nahi.

•  Aap ye farmaavu ke, ghar thi bahar nikalta pehla Bismillah padho ane ghar ma daakhil thaav to Aoozo ane Bismillaah padho, paani piyo to Bismillaah padho, suta pehla Bismillaah padho. Jaman jamta pehla Bismillaah padhe ane Namak chaakhe, sabab ye ke jaman na zarraat ane luqma ma aagla guzri gayela loko na elements hoi che je hamaara pait ma jaai che, agar ye zarraat ya kan naapaak hase to tamaara pait ma shaitaani harkato karse, ane Namak chaakhwa no sabab ye che ke, arabi ma Namak ne ‘Milh' kahe che, ‘meem, laam ane haa.' Meem ye Mohammad ur-Rasoolullah (saws) no che, Laam ye Maulana Ali (as) no che ane Haa ye Imaam Hasan (as) ane Imaam Husain (as) no che. Namak chaakhwaa thi hamaara jism ma koi shaitaani harkat thaati nathi.

•  Mazoon saheb ye tamaam mumineen ne zahen-nasheen karaavu ke, Huzoor-e-Aali (TUS) ne takht-e-Taiyebi par jalwa-afroz thaye 33 waras guzri chuka, ane Mazoon saheb musalsil 22 waras thi mumineen ne darmayaan pand-o-naseehat ni anhaar Fazaa'il-e-Ahl-e-Bayt (as) na anwaar ne jaari kare che, je Huzoor-e-Aali (TUS) na lutf-o-karam no nateejo che, ane Aap ni babarkat du'a no silo che. 5 waras thi Da'wat na markaz par thi taqreer no andaaz ane tarz-e-bayaan badlaayo che, sabab ye ke hamaari jamaa'at na mumineen bija ghair aqeeda wala loko ni kitaab ane waato saambhli ne behki jaai che, ghalat khayaalo sawaar thaai che ane haal ma Ahl-e-Zaahir ane Ahl-e-Shia no hamaara mumineen par ghalbo wadhi rhayo che. Hamaara mumineen bija aqeeda ni kitaabo padhe che ke je loko ne Nass su che, Haqq su che, Khamsat ul-Athaar ni fazeelat su che, Imaam Husain (as) ni shahaadat pachal ni taaweel su che, Imaamat no silsilo su, Da'i su, Qur'an zaahir ma su ane baatin ma su ye ne koi khabar hoti nathi. Aa tamaam cheez ne madd-e-nazar raakhi ne taqreer-o-bayaan ma ba'az haqeeqat ane ta'weel na bayaano Da'wat na markaz par thi shuru thaya.

•  Ilm na silsila ma Aap ye farmaavu ke, Ilm paani ni misaal par che ane Rasoolullah (saws) ye farmaavu ke, paani tan ghoont kari ne piyo. Ye ni ta'weel samjhaavta Aap ye farmaavu ke, tan ghoont itle tan tabqa ya darajah nu ilm. 1 st ghoont itle Zaaheri Ilm, 2 nd ghoont itle Ta'weel nu Ilm ane 3 rd ghoont itle ke ye jaane ke, aa duniyaa ma ihno aavva no maqsad, ihni tamaam zindagi na aamaal, ihni wafaat pachi ihni aakherat ane aaqebat su che. Aap ye aa cheez ne samjhaavta farmaavu ke, koi shaksh kurtu pehre, yene bijo joi ane yena jivu banaave to ye pehla daraja nu ilm; pachi jaane ke, aa kurta na paherva paachal no maqsad jism ne posheeda karvaano che to ye ilm no bijo darajo; ane jaane ke, aa pehran kai tarah banu, kai cheez thi banu to ye aakhri daraja nu ilm.

•  Mazoon saheb ye loko ne tanbeeh kidhi ke, bahar na kitaabo padhi ne ke ye ni waato saambhli ne behki na jaav ane daleel-o-burhaan na karo, argument na karo. Ye to hamaara par che ke, hame tamne daleel-o-burhaan karine samjhaaviye, tame je ilm ne hazam kari sako itluj aapiye, tame jene samjhi sako tej hame kahiye. “wa jaadilhum fil amre heya aahsan”.

•  Al-Haadi akhbaar je Da'wat taraf thi shaaye (publish) thaai che ye padhva par mumineen ne raghbat ane hosh aapwaama aawi. Makhzan ul-Masaa'il mumineen potaana bachchaao ne padhaave. Shaadi ni tareekh Da'wat taraf thi muqarrar karwa ni rasam, Dhara na waqat Huzoor-e-Aali (TUS) ni mumineen ni dukhtaro ne naseehat karva ni rasam jaari che. Hamaara ma'aashera, samaaj ane society ne aala banaavva mumineen ne tadbeer ane koshish karvi joiye.

•  Qissa: Ek shakhs Shaitaan ni minnat mane che. Ye ni muraad puri thaai che. Raat na waqat ma yena bistar par suto hoi che, khwaab ma Shaitaan aave che, ye shakhs Shaitaan ne kahe che ke duniyaa na tamaam loko tara par la'nat bole che magar me to taari nazar maani to yena sila ma tu mane koi cheez to aap. ye shaitaan kahe che ke, chal mara saathe. Shaitaan ye ne ek kuwwa ne nazdeek laave che, shaitaan kuwwa ma utre che ane ye shakhs ne bhi utaare che, ye joi che ke kuwwa ma ghana badha jawaaheraat che, yaaqoot, heera, marjaan ane tarah-tarah na qeemati pattharo che. Shaitaan kahe che ke, jitlu joiye aa mathi laile, te shakhs potaana daaman ma jawaaheraat bhare che, Shaitaan kuwwa ne bahar nikle che te waqat yena pag pakri ne te shakhs bhi bahar nikalwa ni koshish kare che magar niche thi bijo shaitaan ye na pag pakdile che ane ye kuwwa mathi bahar aawwa na badle ihma padi jaai che. Aa waqat ye shakhs khwaab ma thi bedaar thaai che ane Shaitaan na makr-o-faraib thi choki jaai che ane Allah ni baargaah ma taubah kare che ane Shaitaan thi Allah ni rehmat ni panaah no sawaali thaai che. “Innash-shaitaana lakum ‘aduwun fat-takhezuho ‘aduwwa”, Shaitaan tamaaro dushman che to ihne tame dushman jimaj gardaano.

•  Aakhir ma mumineen ne aulaad ni aa zamaana ma tarbiyat kai tarah karso ye samjhaavu. Bachchaao ne mobile na iste'maal karva par waaledain ni nigaah hovi zaroori che, internet na iste'maal par khaas dhyaan raakhvu, TV par uryaan-nangi cheezo na jovi, “wa ezaa marru bil laghve marru keraama”, tame je waqat laghw (kharaab cheez) thi guzro to izzat ane ismat saachwi ne guzri jaaw ane tamaam cheezo no khair iste'maal karva loko ne naseehat.

•  Da'wat na zaakeraan ni hosla-afzaaee ane ye na haqq ma Du'a-e-Khair farmaavi. Shahaadat-e-Maulana Qaasim (as).

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

DAY - 8

•  Mazoon saheb ye wa'az ni ibtedaa mumineen ne a'ala alqaab thi nawaazi ne kidhi, Aap ye farmaavu ke, ae Faa'ezeen, Mufleheen, saadeqeen, Khaashe'een, Qaaneteen ni jamaa'at, Allah Ta'aala no hamaare par karam ane fazal che ane Huzoor-e-Aali (TUS) ni du'a ni barakaat che ke hame aaj na yaum aa bazm ma haazir-naazir, shareek ane shaamil che.

•  Aaj no yaum Hazrat Abbas (as) ni shahaadat-e-Uzmaa no yaum che. Hazrat Abbas (as) na shaanaat ne bayaan karta ane Aap na alqaab ne adaa karta Aap farmaave che ke, Hazrat Abbas (as) kaun? Hazrat Abbas (as) Hum-shabeeh-e-Haidar-e-Karraar, Saqqa-e-Ahl-e-Haram, Saqqa-e-Atfaal-e-Saiyed ush-Shohadaa (as), Alam bardaar-e-Imaam-e-Mazloom (as), Rukn-e-sabr-o-shukr, Qamar-e-Bani Haashim, Mahtaab-e-Ahl-e-Ali (as), Sakina (as) na armaan ane ummeed, Imaam Husain (as) ni taaqat, quwwat ane hoslo, Imaam Husain (as) na khaimaa gaah nu noor ane roshni, mard-e-mujaahid, mard-e-aahan, Maulana Abul-Fazal Abbas (as).

•  Aaj nu bayaan khaas ul-khaas Imaam uz-Zamaan (as) ane Aapni aa nooraani Da'wat ni zikr-e-khair nu hatu. Aap ye farmaavu ke, aa Da'wat ni bazm ye jannat no ek tukro che, sabab ye ke aa Da'wat Da'i, Mazoon, ke ye na hudood ni nathi magar aa Da'wat to Imaam uz-Zamaan (as) ni ane Aap na mo'taqedeen, mannaara ni che, te thi aa Da'wat tamaam Husaini mumineen ni che. Aa mauze par Aap ye mumineen ne hidaayat na anwaar thi faizyaab kidha. Aap ye farmaavu ke loko firqa-bandi, giroh-bandi ne khatam kare, jamaa'at ma thi Da'wat taraf na ane Da'wat ne khilaaf na tafreqah ne mitaavi de. Ane je shakhs na dil ane zameer ma agar Da'wat ni ulfat, mohabbat, izzat nathi ye Da'wat no nahi balke jamaa'at no bhi na hoi sake. Ye fitnakhor shaitaano ne jamaa'at ma thi bahaar feki deva joiye.

•  Rasollullah Bawaji (saws) ye Aap ni hadees-e-shareef ma farmaavu ke, “Inni taarekun fikom us-Saqalain, Kitaab ullaah wa Itrati Ahla Bayti fa innahoma lan yaftareqa hatta yareda elayyal Hauz ka-haatain”, Hoon tamaare darmayaan be bhaari cheezo ne chodi ne jaav choon, ek Allah na kitaab ane biji maari Itrat che, ye beve hargiz juda nahi thaai yahan tak ke ye mane Hauz par aavi ne nahi mile. Aa beve cheez ne yej saathe pakdi sake che ke jena aqeeda mazboot hoi, har haalat ma itaa'at-guzaar hoi, saheb-e-Da'wat talab kare ya na kare, kaam sope ya na sope, magar dil ma thi aqeedat khaali na thaai, Iltemaas, sabr ane shukr hovu zaroori che. Qur'an siql-e-asghar ya'ni kam bhaari che ane Ahl-e-Bayt (as) siql-e-Akbar ya'ni ziyaadah bhaari che. Allah Ta'aala ye zameen par ni tamaam cheez na jorka banaavela che yej mujab Qur'an ane Ahl-e-Bayt (as) no wujood che. Koi bhi cheez nu zaahir hoi to yenu baatin hoij che, Qur'an agar zaahir che to yenu baatin Ahl-e-Bayt (as) che. Ihwa loko bhi che je Ka'batullaah ne to mane che ane yehna maalik ane makeen ne bhuli gaya che, ghar ne to maane che magar ghar na loko ne bhuli gaya che. Aa beve cheez juda nahi thaai yahan tak ke, ye Rasoolullah (saws) ne Hauz par jaai ne nahi mile. Yahan Hauz no matlab ye Maulana Qaa'im (as) che ane Qayaamat no yaum che.

•  Imaam Husain (as) ni shaanaat Qur'an ane Rasoolullah Bawaji (saws) na saaya ma bayaan karta Mazoon saheb ye farmaavu ke, Qur'an ma Allah Ta'aala Rasoolullah (saws) ne mukhaatib thai ne farmaave che ke, “Bismillah hirrahma nirraheem. Inna aatainaakal Kausar, fasalle lerabbeka wanhar, innashaneaka howal abtar”, Allah Ta'aala Rasoolullah (saws) ne ghani izzat thi ane ihteraam thi har jagaah mukhaatib thaai che, ye hamaara Rasoolullah (saws) ni fazeelat che. Allah Ta'aala farmaave che ke, hame Aap ne Kausar inaayat kidhu. Aa aayat ni wazaahat ma Aap ye farmaavu ke, Kausar no matlab che ke je cheez hadd thi ziyaadah hoi, Kausar no matlab Qur'an, Imaam Husain (as) ane Aap ni Zurriyat-e-Taaherah-Zakiyah che ke je ma thi A'immat (as) no silsilo qayaamat na din tak jaari rehnaar che. Allah Ta'aala ye Imaam Husain (as) ni aal-aulaad ma qayaamat na din tak ni barkat inaayat kidheli che. Allah farmaave che ke, to ae Rasoolullah (saws) tame ibaadat karo ane Allah ni raah ma zabeehat karo. Aap no dushman Abu Lahab banjar che, la-aulaad che magar hame Imaam Husain (as) thi Aap ni zurriyat ne zinda raakhishu. “Laulaaka lamma khalaqtul aflaak”, Agar ae Rasoolullah (saws) hoon tamne paida na karto to aflaak (zameen-o-aasmaan) ne bhi paida na karto.

•  Rasoolullah (saws) ne nazdeek Jibra'eel (as) naazil thaai che je waqat Aap Imaam Husain (as) ane Aap na farzand Ibraaheem (as) ne saathe lahw-o-la'ab farmaavta hoi che. Jibra'eel farmaave che ke, ae Rasoolullah (saws) aa beve farzando ma thi ek ni ruh qabz karvaano hukum che, Aap su chaaho cho? Je farzand baaqi rehse ye ne bhi ghani museebat uthaavvi padse. Rasoolullah (saws) Ibraaheem (as) ne Allah ni raah ma aapi de che ane Imaam Husain (as) paase thi Karbala na waaqe'ah no ahad-o-mee'aad le che. Rasoolullah (saws) 2 zabeehat na farzand che ane 2 zabeehat na Bawaji che. Aap (saws) Hazrat Ismaa'eel (as) ane Aap na Bawaji Hazrat Abdullaah (as) na farzand che ane Aap na farzand Ibraaheem (as) ane Imaam Husain (as) na Bawaji che.

•  Rasoolullah (saws) ye farmaavu “Ahlo baiti ka safeenat-e-Nuh man rakabaha naja, waman takhallafa anha gharaqa wa halaka”, Maara Ahl-e-Bayt (as) Nuh (as) ni kishti ni munaasebat ma che, ke je yena par sawaar thayo yene najaat mili ane je yene khilaaf thayo ye gharaq thai gayo, miti gayo, halaak thai gayo. Kishti no tasawwur aapta Mazoon saheb ye farmaavu ke, kishti aagal thi nokdaar hoi che je paani na moja ne kaapti kaapti potaano rasto hamwaar kari le che, yej mujab Ahl-e-Bayt (as) ni kishti che je zalaalat ane gumraahi na daryaa ma ye ma moja ne kaapi ne siraat-e-mustaqeem hamwaar kare che. Kishti ma sawaar thaya ke, aman-o-amaan ane salaamati mili. Saiyedna Moaiyed Shiraazi saheb (qr) farmaave che ke, zalaalat ane gumraahi na thaperaao ne cheerwa ni taaqat ane quwwat Ahl-e-Bayt (as) na ilm ane imaamat siwaai koi ma nathi.

•  Da'wat jannat bil quwwa che je aakherat ma haqeeqat ma tabdeel thai jaase, Da'wat ek sa'aadat, rehmat, karam, jalaalat, taufeeq, Allah Ta'aala taraf nu izn, ilaahi mission, madraso, Mohammadi ane Alavi institution, daras-gaah che. Yenu asal nubuwat, risaalat, wasaayat ane imaamat bhi che. Jannat Da'wat ane Ahl-e-Bayt (as) ni mohabbat ane walaayat baghair nathi haasil thaati.

•  Imaam uz-Zamaan (as) ma Risaalat, Wasaayat, Imaamat ane Da'wat na martaba jama thaya che. Imaam Taiyeb (as) ni 524 Hijri ma wilaadat ba-sa'aadat thai, 526 Hijri ma Aap na Bawaji Imaam Aamir (as) ni shahaadat thai ane 528 hijri ma Imaam Taiyeb (as) satar ma gaya ane Aap na saathe Aap na Baab ane Hujjat Saiyedna ibne Madyan ane Saiyedna Abu Ali ye bhi satar ikhteyaar kidhi. Hamaaro aqeedo ye che ke, Imaam Taiyeb (as) ni Zurriyat-e-Paak ma thi aaj din tak Imaamo no silsilo jaareya che ane aap zuhoor farmaavse te waqat pehla Aapna taraf thi Aapna Hujjat ane Baab Da'i uz-Zamaan (tus) ne nazdeek tamaam tabarrukaat laine haazir thaase ane Imaam uz-Zamaan (as) na zuhoor ni bashaarat aapse. Tabarrukaat ma Ambiya (as) na sahifao, Rasoolullah (saws) na ane Maulana Ali (as) na mashaf ane Qur'an, Maulana Ali (as) na taaweel na kitaab, Aap ni zulfeqaar hase. Imaam uz-Zamaan (as) ni hasti ane paak-zaat aa jahaan ma maujood che ye no suboot ye che ke, 19 th ma Da'i Saiyedna Idrees Imaaduddin (qr) na waqat tak Imaam uz-Zamaan (as) na khutoot ane kaaghaz aavta hata, ane aakhri khat je waqat aavo te waqat satar ma bija 11 Imaam guzri chuka hata, ane ye aakhri khat ma zamaana na Da'i ne itlaaq-Da'wat na umoor ne anjaam aapwaano kulli ikhtiyaar sopi devaayo hato. Imaam uz-Zamaan (as) na jalva, jalaalat ane karaamat ni ghana badha Du'aat-e-Keraam ne khwaab ma ziyaarat naseeb thai che.

•  Mazoon saheb ye hamaara ane Ahl-e-Musviyah (Isna ashari) na aqeeda ne waazeh karta farmaavu ke, ‘Insaan ni tabi'ee zindagi ane jismaani wujood (physical age) ziyaada thi ziyaada 120 waras ni hoi sake che, ane Ahl-e-Musviya no aqeedo che ke yena 12 th Imaam zuhoor karse ke je ‘Ghaaib' thaya che. Daleel ye che ke, agar jo Allah Ta'aala koi ne itli daraaz zindagi ata karwaano iraado kare to pehla Rasoolullah (saws) nej aa sharaf haasil thaat ane Islaam na itla badha fata ane firqah na thaat. Ye loko gumraah che je aa Imaam uz-Zamaan na satar ma howaane samajhta nathi. Biji daleel ye ke Imaam, Baab ane Hujjat baghair na hoi sake, agar jo Ahl-e-Musviya na Imaam zinda che to yehna Baab ane Hujjat bhi zinda hova joiye ane jo aa mumkin hoi to hamna tak yehni zurriyat ane yehna qabeela na loko no majmo kitlo wadhi gayo hoi? ane jo im hoi to pachi aa zameen to kitli tang thai gai che, aaj na zamaan ma yene talaash karvu mushkil na hoi. Ye loko na mutaabiq yena Imaam ghaa'ib thaya che ane hamaara Imaam ye satar ikhteyaar kidho che.

•  Da'wat, Imaam uz-Zamaan (as) ane Aap na Naa'ib ni mohabbat ane walaayat: Aa Da'wat ek daras-gaah che, school che. Tame yema padhnaara ek student ni misil cho. Agar tamaaro raabeto teacher ne saathe baraabar hase to teacher tamaari sifaarish supervisor ne karse, ye vice principal ne, ye principal ne ane principal ye school na Managing Trustee ne karse ane tamne in'aam-o-ikraam thi nawaazwa ma aavse. Da'i ye teacher che, yeni mohabbat ane walaayat thi Imaam uz-Zamaan ne nazdeek tamaari izzat ane azmat thaase. Niche thi upar daraja ma pehle Mukaasir, Mazoon, Da'i-e-Mutlaq, Da'i-e-Ehraam, Da'i-e-Balaagh, Hujjat, Baab ane tamaam thi ‘aala Imaam uz-Zamaan (as). Agar nichla daraja ne saathe ‘adaawat raakhso to ye upar na daraja saathe bhi ‘adaawat kidha baraabar che.

•  Allah Ta'aala Qur'an ma farmaave che ke, “Ya ayyohal lazeena aamanu wa'atasamu behablillaahe jamee'aw walaa tafarraqu”, Ae Imaandaaro Allah ni rassi ne baraabar pakdilo ane choota na pado. Ahl-e-Zaahir aa rassi ne Qur'an samjhe che, magar hamaara aqeeda ma che ke, aa rassi ye zameen par Allah na Hujjat che, jim saankal ek kadi ba'ad biji kadi ne jodwa thi bane che yej mujab qayaamat na din tak aa Imaamo no silsilo jareya rehse je hame Jannat tak phonchaavse.

•  Imaam uz-Zamaan har jagaah maujood che, ye hamaari har mushkil ne aasaan karnaar che. Mazoon saheb ye mumineen ne Nazr ul-Maqam (Imaam uz-Zamaan (as) ni minnat) maanva raghbat apaavi ane ye bhi waazeh kidhu ke Nazr ul-Maqam ni amaanat na saheb Imaam uz-Zamaan na naa'ib che, ya'ni Da'i uz-Zamaan. Ramazaan ul-Mo'azzam ma waajebaat saathe aa nazr ul-maqaam bhi Da'I na dast-e-mubaarak par adaa karwa joiye. Koi kaam na thaatu hoi, mushkil padti hoi, safar par jaawaanu thaai, dukaan ya kaarkhaana ma barkat na hoi, nagahaani aafat aawti hoi to Imaam na haazir samjhi ne paisa ek ghalla ma naakhwa joiye.

•  Imaam uz-Zamaan (as) na satar ma javaa na sabab aa jahan ma thi tan cheezo uthi gai,

 1. Jumo'ah ane Eid na din no khutbo.
 2. Deen ni tableegh.
 3. Shari'at na ehkaam mujab hadd jaari karvi ya sazaa aapvi.

•  Imaam uz-Zamaan no Qisso: Ek zamaan ma ek yahoodi hato. tughiyaan ane fitnaparvar hato, Rasoolullah (saws) ne gaali-galoch karto hato. Ye shikaar par nikle che, ye ne ek parindu nazar aave che je ghanu khoobsoorat ane bija parinda karta alag hoi che. Yena pankh par ‘Laa ilaaha illallaah Mohammadun Rasoolullah Aliyun waliyullah' lakhelu hoi che, ye parindu udi jaai che, yahoodi yena paachal-paachal jaai che. Ye parindu ek pahaad ne nazdeek utre che, jahan ek mhoto baghicho hoi che, ye baghicha ma ek aali shaan haveli hoi che ane yene bahar ek sungna ane hira-moti jadelu umda takhat hoi che, yena par ek Shaikh besela hoi che. Yahoodi ye Shaikh ne nazdeek thaai che, Shaikh yene ikraam thi besaade che, yena jaman-paani no ehtemaam thaai che. Yahoodi te jagah thodo arso thehro to yene Shaikh saathe gufagoo karvaano iraado thayo, Yahoodi ye Shaikh ne sawaal kidho ke, su aa parinda ni paankh par je daraj thaylu che te insaan ni koshish che ke qudrati che. Shaikh bola ke ae Yahoodi khaamosh thai ja. Yahoodi haibatnaak thayo, itla ma ek parinda ni jamaa'at aavi ane Yahoodi ye joyu ke tamaam ni paankh par aaj mujab kalemo daraj thayelo che, te waqat ye Shaikh bola ke, ae Yahoodi aa tamaam cheez mane mara mo'allim bakhshi gaya che ane tu je zameen par ubho che ye zameen na neeche bhi khazaanu dafan che. Yahoodi laalach ma aavo ane Shaikh ni khidmat ma rhayo. Ye no Shaikh taraf iltefaat ane lagaaw wadho ane aqeedat waalo bano. Shaikh ye Yahoodi na haath ma ek baizu aapu, ye na upar ek parindu besu, ane pachi yema thi parinda na bachcha nikla ane ye tamaam ni paankh par bhi aaj misil daraj hatu. Aa joi ne Yahoodi ye Shaikh ne nazdeek maafi talab kare che ane Islaam thi musharraf thaai che, pachi ye Shaikh ye ne thi raaz ne ifsha karta farmaave che ke, hoon Imaam uz-Zamaan (as) choon, aa parinda mara Hudood ane maara mukhlis mumineen che ane je khazaano aa zameen na neeche che te Ahl-e-Bayt-e-Rasoolullah (saws) nu ilm che. Yahoodi Imaam uz-Zamaan na qadam ma padi jaai che, ane Allah ni baargaah ma aa na'emat-e-Uzmaa na evaz shukr na sajdah adaa kare che.

•  Aa Da'wat hidaayat ni ane mumineen ne sidq-o-wafaa bataawwaani Da'wat che. Aap ye je loko na-jaa'iz tareeqah thi maatam kare che, jism ma thi khoon wahaawe che, jism ne halaakat ma naakhe che, kaala kapda pehre che, angaara par chaale che yeni taubeekh ane mazammat kidhi.

•  Naseehat ma aap ye Namaaz na aadaab thi loko ne aagaah kidha. Namaaz ma sufaid libaas, dora ni gutheli topi paherva par loko ne raah bataavi, Imaamat ni namaaz ma Imaam ni namaaz thi taqdeem na karvi ya aagal na thaawu, agar kare to Imaam Ja'far us-Saadiq (as) ni riwayat mujab yenu moh Khinzeer (bhoond, pig) ni misil thaase. Bagaasu khaavu, taachka fodva, ubha rahe te waqat be pag ne darmayaan jagaah raakhvi, sajdaa ma jaati waqat jhaang par haath mukva, be pag par besvu, tahiyat na dauraan aangli unchi karvi aa tamaam bid'at che, Ahl-e-Bayt (as) no aa wateero ane amal nathi. Sunnat ane naafelat baghair ni namaaz kapda baghair na jism mujab che. Je mumineen Muddali ni Du'a, Yaaseen, bewe ‘Eido na khutba ni namaaz ane Du'a chodi ne chaala jaai che ye hadd daraja ni loko ni jaaheliyat ane himaaqat no saboot che.

•  Namaaz ma sajdo, besvu, ruku ane qeyaam ni ta'weel bayaan karta Aap ye farmaavu ke, hamaari paidaa'ish maati maathi che ane maati zameen par hoi che ye sabab sajdo, zameen ma thi nabaataat (sabzi) uge che je zameem par bese che ye sabab hamaaru besvu, chopaaya jaanvar aa nabaataat (sabzi) ne jame che ane ye chaar pag par zhooki ne ubha rahe che ye sabab ruku, ane hame ye halaal jaanvar ne jamiye che ane hame sidha ubha rahi sakiye che ye sabab qeyaam ubha rehvu. Allah ye insaan ne tamaam ihni makhlooq karta ashraf ane akmal kidho che te thi biji jaandaar cheezo ne chodi ne hamaare par namaaz faraz kidheli che. Rasoolullah (saws) ye farmaavu ke, “ya ayyohal lazeena aamanu antum Lehmiyyoon”. Ae imaandaaro tame tamaam gosh wala che. Je loko gosh nathi jamta yeni mazammat kidhi.

•  Jaahil ni tan aafat:

 1. Jaahil khud jaanto nathi.
 2. Kaun shakhs jaane che yene bhi nathi jaanto.
 3. Aalim je kahe che yene ghaur-o-khaus kidha baghair ya saachu-khotu jaana baghair maanile che.

•  Mazoon saheb ye mumineen ne marhumeen ni ziyaarat pehla yeno haqq un-nafs adaa karva farmaavu, chaalisma na waqat marhumeen na naam par zabeehat kare, wasiyat kare ane wiraasat ne Shari'at na ehkaam mujab taqseem kare. Mumineen ne agar aa baabat samajh na pade to Saheb-e-Da'wat ne nazdeek yeno sawaal pesh kare. Koi mumin guzri jaai che to yena jism ne sipurd-e-khaak kari dewaama aawe che. Yeni ruh jism maathi nikli chuki hoi che. Hame im samajhye che ke tenu jism murdah che. Magar yena jism ma ruh nu ek nuqtu baaqi hoi che je teni ziyaarat na din je waqat tenu jism fate che te waqat nikle che. Hawe je mujab itr ni shishi ma itr hoi che ane te itr ne khaali kari dewaama aawe to te shishi ma itr ni khushboo baaqi rahi jaai che. Aa misaal par shishi jism che, itr ruh che ane teni khushboo ruh nu nuqtu ya'ni reeh che. Mumin ni ruh je waqat tena jism mathi juda thaai che to ye zamaana na Imaam na baab ni nooraani shikl ma jama thaai che ane teni reeh chaand par jaai che jene chaand suraj par muntaqal kare che. Chaand par je roshni che te mumineen ni reeho ni roshni che. Hawe je shakhs Imaam ni ye Aap na Naa'ib Da'i ni ma'refat nathi raakhto teni ruh Imaam na baab taraf pahochti nathi ane teni koi najaat ane aakherat nathi. Mumin ni reeh tene dafan kidha ba'ad tena jism thi alag thaai te pehla teno haqq un-nafs Imaam na Naa'ib ne adaa thai jaawo joiye.

•  Shahaadat-e-Hazrat Abbas (as)

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

DAY - 9

•  Mazoon saheb mumineen ne Rasoolullah (saws) ni Ummat-e-Khassa, Maulana Ali yul-Murtazaa Ameer ul-Mumineen (as) na shaidaaee, Imaam Hasan ul-Mujatabaa (as) na pairo ane Imaam Husain al-Mazloom, al-Maqtool (as) ma maatamdaaro ane ghamkhwaaro na alqaab thi nawaazi ne wa'az no aaghaaz kidho. Aap ye farmaavu ke, aaj ni wa'az ye tamaam Moharram ul-Haraam ni wa'azo no khulaaso che,irq che,nateejo che. Aaj no yaum zubdat-o-Mahaafil-e-Maatam-e-Imaam Husain (as) che, ya'ni maatam-e-Husain (as) ni tamaam majliso no taaj che. Aaj na din ni aah-o-zaari, buka, gham, seena-zani, sarkoobi ane maatam Hazrat Ali Akbar (as) na naam par che.

•  Hazarat Ali Akbar (as) ummat-e-Mohammadi ni najaat ne waaste, yeni baqaa ne waaste Allah ni raah ma qurbaan ane fidaa thaya. Aap ni jihaad ni tareeqat, Aap ni shaan-e-jang-o-jidaal tamaam ashaab-e-Imaam Husain (as) karta juda hati, Aap ni himmat, hoslo, taaqat, quwwat ne qalam band karvi mohaal ane mushkil che, yene bayaan karwa thi zabaan qaasir che.

•  Aaj na yaum Aap ye Hazrat Ali Akbar (as) na waastah ane wasilah thi loko ne naseehat, ibrat, bay'at, misaaq, ahad levaa ni iltejaa kidhi ane khwaahish zaahir kidhi, ke hame bhi hamaari qaum, millat, jamaa'at, Da'wat ne waaste hamaara dil thi, zameer thi, haath thi, zabaan thi, maal thi ane nafs thi jihaad karisu.

•  Aaj ni aa bazm ane maatam no majmo aakhir thayo:

Lo mumineen wa'az-e-gham huwa tamaam,
Majlis ye aakhri hai Moharram huwa tamaam,
Subh-e-azaa-e-ashra-e-maatam huwa tamaam,
Lo mausam-e-gham-e-Shah-e-aalam huwa tamaam,
 

Zindah rahai to majlis-e-saani ne royenge,
Gar margaye to qabr ki rehmat me soyenge.
 

•  Allah Ta'aala farmaave che ke, “Kuntum khaira ummatin ukhrejat linnaase taamoruna bil maaroof wa tanhauna anil munkar”, “Innal lazeena aamanu wa amaeus saalehaate olaaeka hum khairul bariyaah”, “watazawwadu fa inna khair az-zaad at-taqwaa”, “wal takum minkum ummatun yad'oona elal khaire wa yaamoroona bil maaroofe wa yanhawna ‘anil munkar, olaaeka humul mufle'hoon”. Allah Ta'aala farmaave che ke, mhota ma mhoti sandooq ane zaad, tosho ye faqat Taqwa (parhaizgaari) che. Allah tamne ae mumineen ek khair ummat thi Qur'an ma mukhaatib thaai che, to tame te ummat jewa akhlaaq ane kirdaar paida karo ane tamaari aakherat ne yaad raakho.

•  Mazoon saheb ye mumineen ne Dhaari raakhwani, ‘Amaama (topi) ane safed libaas paherva ni naseehat kidhi, ane yeni fazeelat bhi bayaan kidhi. Aap ye farmaavu ke, dhaari ye mard ane bairo ne darmayaan imtiyaaz che, dhaari chera ne kamaaliyat bakhshe che, aham to ye ke dhaari Islaam ni nishaani che ane Rasoolullah (saws) ni sunnat che. Dukaan ane biji bazaar ni jagaaoo par topi ane qaumi libaas ma mumineen ne nikalwu joiye je thi apni Husainiyat, Alaviyat ane Taiyebi howaani pehchaan thaai. Aap ye farmaan kidhu ke, “Tamaam mumineen potaana kaarobaar ni jagaah par topi pehri ne bese ane potaani pehchaan ne na chupaave balke zaahir kare”.

•  Safed libaas ni ahmiyat aashkaar karta Aap farmaave che ke, safed libaas ye Rasoolullah (saws), Maulana Ali (as), tamaam A'immat-e-Taahereen (as) ane Du'aat-e-Akrameen (qr) no libaas che, safed libaas paherwu Aap no wateero hato. Farmaan: “Koi bhi umoor ne anjaam aapva Devdi mubaareka par aavnaar mumineen ne Da'wat na wateera no safed libaas ane bairo ne rida pehri ne aavvu laazim che”.

•  Maulana Ali (as) farmaave che ke, mard ni zaat yeni zabaan ne niche chupeli hoi che, zabaan dil na niche ane dil ni waat aankh na niche hoi che. Aankh par thi dil ni waat khabar pade che, dil ni waat zabaan par aave che ane zabaan par thi yeni soch, khayaal ane akhlaaq no andaazo aave che.

•  Allah Ta'aala hamaara je alqaab thi naazish kare che ke, hame khair ummat, naik amal no hukum karnaar, bura amal thi roknaar, su hame aa alqaab ne qaabil che? Mazoon saheb ye aa sawaal mumineen ne darmayaan muko ane farmaavu ke tame potaani zaat ne aa sawaal karo ane tadbeer ane koshish karo ke tame aa alqaab ne qaabil thaav.

•  Aap ye mumineen ni raahdaari karta farmaavu ke, biji qaum ne hamaari qaum saathe sarkhaavo ane potaani khataa ne sudhaarva ni koshish karo. Hamaara ma je cheez khair che ye ne aashkaar karo, badi ne mitaavva ni koshish karo. Hamaare paas kai cheez nathi tamaam asbaab Allah Ta'aala ye mohaiya kidha che, Da'wat, Da'i-e-Haqq, nizaam-e-qawi, masjid, madraso, musaafir-khaana, deeni akhbaar, Da'wat ni ilmi website, medical clinic, Du'aat na roza, qabarastaan, school, tijaarat wa ghairah. Da'wat mumineen ni khidmat ne waaste su nathi, haal ma ek benamoon Medical Camp thayo . Da'wat ni Razaa ne ma-tahat Moharram ul-Haraam ma majliso, jaman no intezaam, niyaaz na sharbat-dudh, Da'wat ma ‘Ilm nu nashaan baland che, Al-Haadi akhbaar, madrasa ma bachchaao ne behtar tarbiyat, Alavi jamaa'at ni potaani website wa ghairah. Badri mohalla ma Library waaste koshish-e-paiham jaari che. Da'wat mumineen na social, spiritual, academic growth ne waaste har mumkin tadbeer kare che. Hamaare yahan tamaam cheez na rusoomaat ane nahej che, wilaadat, misaaq, nikaah, talaaq, maiyat. Da'wat taraf thi har tarah na certificate issue thaai che, birth certificate, misaaq certificate, marriage certificate ane death certificate. Da'wat na saheb jamaa'at na tamaam mumineen na haalaat thi khabardaar che Aa tamaam cheez Da'wat kare che to bhi hamaara mumineen hamaari khoobi ne chupaade che, pardaa ma raakhe che ane badi ne bija loko ma bayaan kare che, jeni rok-thaam thaawi hawe zaroori che.

•  Mumineen tamaam cheez na haqq talab kare che magar haqq adaa karva na waqat potaana qadam ne paachal karide che. Misaal ma Aap ye farmaavu ke, mumineen chaahe che ke Moharram-ul-Haraam na 9 diwas umdah wa'az ane naseehat thaavi joiye, ye haqq mili gayo ane je waqat Aashura ma salaam ane tahiyaat ni waat aave to hamaara mumineen rugardaani kare che ane Saheb-e-Da'wat ne Aashura mubaarak kehwa ma bhi tangdil bane che. Mumineen ne aa ravaiyyo badli naakhwa raghbat aapi. Tamaaro Haqq maango ane Tamaaro Haqa adaa karo. Aa thi naik ane bad Akhlaaq ni pehchaan thaai che.

•  Mumineen ni jaman ne dauraan be-adabi waaste Aap ye loko ni taubeekh kidhi. Mumineen Allah ni ne'mat jamwa bese to sukoon thi bese ane har cheez na tameez raakhe an eek imaandaar ane Husain (as) na shi'a howaano izhaar kare.

•  Mazoon saheb ye loko ne raah-e-raast bataavta farmaavu ke Da'wat na dushman, munaafiq ke je, Da'wat ma na aave, Da'wat ne nichi paade, jamaa'at ma bid'at felaave, Da'wat par bohtaan ane ilzaam lagaave, hamaara Du'aat na silsila ne na maane ye na saathe koi rishto-naato na raakho, ye tamaara naik amal ne raakh banaavi dese, ye nuqsaandeh che, ye tamaara Taqwa na libaas ne utaari ne zalaalat no libaas pehraavi dese. Aap ye aqeedatmand mumineen ne bashaarat aapta farmaavu ke , hamaare waaste qabar ma hisaab-kitaab ne waaste Mubashshir ane Basheer farishtaao aavse ane Da'wat na dushmano no hisaab-kitaab Munkar ane nakeer karse.

•  Je shakhs Imaam uz-Zamaan no ane aapna Naa'ib no dushman hoi che ye ni maut ba'ad yenu jism zameen ma hoi che magar yeni Nafs aa duniyaa ni zamaan ane aasmaan darmayaan bhatka kare che kimke yehne koi jagaah milti nathi, to ye nafs bija munaafeqeen ane muzabzab loko ne darmayaan aavi ne yehne behkaave che, gumraah kare che ane Da'wat ne khilaaf na beej yena zameer ma muke che.

•  Hamaari Da'wat haqq ni Da'wat che. Adam (as) thi Rasoolullah Bawaji (saws) tak, Maulana Ali (as), Imaam Hasan (as) thi Imaam Taiyeb (as) tak ane Saiyedna Zoeb (qr) thi Saiyedna Taiyeb Ziyauddin saheb (TUS) hamaaro nass-e-jali no silsilo haqq che ye ma koi toot, nuqs ya khaami nathi. Hame haqq che ya'ni jeni ibtedaa bhi ane intehaa bhi khair ane sachchaai par hoi. “Ad Da'i yanzoro be noorillaah”, Da'i Allah na noor thi joi che. “Lahu Da'watul Haqq”, Allah Ta'aala waaste Haqq ni Da'wat che.

•  846 hijri ma je waqat Imaam uz-Zamaan (as) taraf thi je aakhri khatt aavo ye ma te zamaana tak guzrela zurriyat-e-Imaam Taiyeb (as) na Imaamo na naam daraj hata. 22 nd Imaam Maulana Ahmed (as), 23 rd Imaam Mohammad (as), 24 th Imaam Abdullaah (as), 25 th Imaam Ali (as), 26 th Imaam Husain (as), 27 th Imaam Ma'ad (as), 28 th Imaam Nazaar (as), 29 th Imaam Haashim (as), 30 th Imaam Mohammad (as). Imaam uz-Zamaan duniyaa par moheet che Aap ye tamaam jahaan ne ghero kidhelo che. Aap na hujjat duniyaa na 12 jazaa'ir (duniyaa na tukda) ma maujood che.

•  Da'wat ni shaan ma Saiyedna Fakhruddin saheb farmaave che ke:

Qayaamat lagan rehse Da'wat nu naam,
Aa Da'wat hase thaase duniya tamaam.
 

Farishta na sajdah nu che ye maqaam,
Ye Da'wat pa Haqq ye padho che salaam.
 

Mohabbat si imaan ne kaamil karo,
Buzurgi na alqaab haasil karo.
 

Jahannam mohabbat si jannat bane,
Mohabbat si la'nat te rehmat bane.
 

Ye Da'wat na le che waseelah malak,
Jhuke che ye Da'wat pa saato falak.
 

Aa Da'wat ni jehne mohabbat nathi,
Te ne waaste baagh-e-Jannat nathi.
 

Mohibbo pa utro che Allah no pyaar,
Mohabbat no taalib che parwardigaar.
 

•  Allah Ta'aala ye farmaavu ke, “Ar-rejaalo qavvaamuna ‘alannisa”, Mard ne Bairo par fauqiyat che. Aa faraq ne Maulana Ali (as) zaahir karta farmaave che ke, bairo tan cheez ma adhura che,

 1. Imaan ma.
 2. Wiraasat na Hissa ma.
 3. Aqal ma ya'ni shahaadat aapwama.

Naapaki na ayyamo ma Namaaz ane Roza muki de che ye sabab bairo nu Imaan nuqsaan waalu che. Bawaji na hissa ma thi agar 100 rupiya farzand ne mile to dukhtar ne 50 rupiya mile che. Mard ni ek shaahedi to bairo ni be shaahedi ni zaroorat hoi che. Biji cheez je bairo ne waaste che ye che, napaaki na ayyaam ma ghar no gosho ikhteyaar karvo pade, wilaadat ni eiza, ‘iddat, bairo talaaq na aapi sake, bairo sardaari na kari sake, Nabi, Wasi ke Imaam na darajah haraam che. Aa mauze par Mazoon saheb ye bairaao ne ghani naseehat kidhi.

•  Gheebat ni bid'at thi door rehva ane yena thi aazaad thaava ni naseehat thai. Allah Ta'aala farmaave che ke, “La Yaghtab ba'zokum baazan”, tame ek bija ni gheebat na karo ye tamaara murda bhai na gosht khaava baraabar che. Gheebat no matlab ye che ke, koi ni ghair-haazri ma koi ni waat karvi ke je thi na to tamaare na to yehne faaido phonche

•  Mumineen ni raat na waqat ma otla par besva ni ane gheebat karwaani bid'at ne dur karwaa ni targheeb.

•  Ghar ma Ma-Bawaji bachchaao ni haazri ma koi raaz-o-niyaaz ni waat na kare. Bachhaao ne ma ne ‘mom' ane Bawaji ne ‘dad' ya ‘daddy' thi na pukaarva naseehat.

•  Masjid, Iddat nu ghar, majlis, maqbaro, rasta par chaalwa jaavu ye tamaam gheebat na adda bani gayaa che.

•  Je dikrio jamaa'at ne bahaar chaali gai che yena saathe koi rishto-naato na raakhwa, yene ghar na koi khushi-ghami na avsar ma na bolaawwa tanbeeh.

•  Bahar thi aaveli dikriyo no meesaaq ane nikaah waaste koi bhi mumineen Da'wat ma jald-baazi na kare. Jahaan tak ye dikri hamaara reet-rivaaj ane rasamo ne na samjhe yahan tak yeno nikaah nahi thaai.

•  Aakhir ma Mazoon saheb ye Hazarat Ali Akbar (as) na waastah ane wasilah thi Mumineen ane Muminaat na haqq ma Du'a guzaari.

•  Shahaadat-e-Hazarat Ali Akbar (as).

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

YAUM -E- AASHURAA

“Bismillaah hirrahma nirraheem”. Alhamdo lillaahe rabbil aalameen, watabaarakallaaho aahsanul khaaleqeen, wal aaqebato lilmuttaqeen, wal jannato lilfaaezeen, wa sallallaaho ala Mohammadin khaatamin nabiyeen, saiyedil mursaleen, shafeeil muznebeen, rehmatil lilaalameen, wa alaa Aliyin khairil wasiyeen abil a'immatit taahereen qaaedil gurril mohajjaleen imaamil muttaqeen, wa alaa jameeil a'immatit taahereenal maasoomeen wad do'aatil haadiyil mahdiyeen, la saiyema Al maqtool, Al mazloom, Al mazboohe bil qafaa wash shaheede bil jafaa wa alaa qurrata ainil Mustafa, wa biz'ato ainil Murtaza Maulanal Imaamil Husain (as) salawaatullaahe alaihim ajmaeen”.

•  Imaam Husain (as) kaun? Ke jena vaaste hame aah-o-bukaa karwa, maatam karva, shor-o-shaivan karva, aah-o-zaari karva haazir thaya che. Aa din qayaamat-e-Uzmaa che Taammat ul-Kubraa che. Hame tamaam cheez tark karine haazir thaya. Allah Ta'aala nu ihsaan ane shukr che ke, hamne naik hidaayat aapi, naik naseehat aapi, naik taufeeq thi nawaaza ane hamne Imaam Husain (as) na masaa'ib par rova ne vaaste, maatam karwane vaaste haazir kidha. Hame aaj na din jannat na haqqdaar thaava ne vaaste haazir thaya che. Imaam Husain (as) na tawassul ane waastah lai ne Allah ni baargaah ma du'a karvaane vaaste haazir thaya che. Imaam Husain (as) na fazaa'il Mazoon saheb ye Aap na khutbah ma pehle adaa kidha. Imaam Husain (as) baqi'ato Ahl-e-Kisaa, baqi'ato Khamsat il-Athaar hata, Aap Rasoolullah (saws) ni aankho ni thandak hata, Aap Maulana Ali (as) ni aankho nu noor hata, Maulatana Fatema tuz-Zahraa (as) na jigar na tukra hata, Imaam Hasan il-Mujtabaa (as) na hamsheer hata.

•  Imaam Husain (as) na naam par roovu girya-o-zaari karvi sawaab-e-Azeem che. Aaj na din duniyaa talab karnaar ne duniyaa ataa thaase, deen na taalib ne deen, jannat na talabgaar ne jannat milse. Je shakhs aaj na din aa baargaah ma agar shareek ane shaamil nathi to yena jivo kamzarf, badbakht ane kamnaseeb koi nathi.

•  Mazoon saheb ye Imaam Husain (as) ni fazeelat ni zikr karta Aap (as) ni sakhaawat bayaan kidhi, ke, duniyaa ma sakhi loko to ghana badha thaya magar Imaam Husain (as) jiva sakhi koi nathi ke je ye hamaara vaaste potaana tamaam kumba ne qurbaan kidho ane potaanu sar mubaarak bhi raah-e-lillaah aapi didhu, ane hadd to ye che ke, yena baawajood Aap na sakhaawat na darwaaza bandh nathi thaya koi saa'il Aap na dar thi khaali nathi firto, je koi bhi Aap na naam par be boond aansu ne jaari kari ne chaahe ye no taalib thaai ye ne te cheez Imaam Husain (as) na Waastah thi Allah Ta'aala ataa kare che. Imaam Husain (as) fath-e-abadi zafar-e-azali nu elaan che. Imaam Husain (as) haqqaaniyat na alambardaar che. Imaam Husain (as) shahaadat pachi bhi bolta Qur'an che

Jahaan me khulq-o-karam hai Husain se baaqi,
Khuda ke deen ka hasham hai Husain se baaqi.

Hidaayato ki jazaa ko Husain Kehta hain,
Hayaat-e-deen-e-khuda ko Husain kehta hain.

 

•  Imaam Husain (as) ye karbala na maidaan ma safeenu jaari kidhu ke je ye hamne tamaam ne zalaalat na darya ma thi bachaavi leedha.

•  Imaam Husain (as) ni kim itli sarfaraazi ane izzat-o-ehteraam che? Jawaab : Allah Ta'aala ye je waqat koi cheez paida nhoti kidhi te waqat arash ni saakh par paanch nooraani hastiyo na naam daraj kidha. Imaam Husain (as) na waastah thi Allah Ta'aala ye zameem, aasmaan, qamar, shams, falak, burooj, baher, kaukab ane biji tamaam cheez paida kidhi. Allah Ta'aala ye Imaam Husain (as) na wasilah thi Adam (as) ni tauba ne qubool kidhi, Nuh (as) na safeena ne Judi pahaar par amaan bakhshu, Ibraaheem (as) ne vaaste aag ma baagh banaavu, Idrees (as) ne aasmaan ni sair karaavi, Yaaqoob (as) ni aankh ni binaai waapas mili, Yusuf (as) ne qaid ma thi choraava, Ayyoob (as) ni bimaari ma ifaaqo aapo, Musa (as) ne firaun par fatehyaab kidha, Yunus (as) ne machchi na pet ma thi khulaasi bakhshi, Daawood (as) ni munaajaat ne qubool kidhi, Sulaimaan (as) ne yeni baadshaahat paachi aapi, Khizir (as) ne ‘Ilm-e-Ladunni inaayat kidhu, Isa (as) ne aasmaan par raf'at ane balabdi bakhshi ane Rasoolullah Bawaji (saws) ne Makkah par fatehyaab ane kaamyaab kidha.

•  Khamsat ul-Athaar (as) ma pehla, Rasoolullah (as) ne khaybar ni jang ma ek yahooda ye ne zaher aapu, ye na sabab Aap (saws) shaheed thaya. Maulana Ali (as) ne Kufa ni Masjid ma zaher-aalood talwaar na waar thi shaheed kidha. Maulatana Fatema tuz-Zahraa (as) nu Hazrat Mohsin (as) nu hamal qat'a thayu ye na sabab aap shaheed thaya. Imaam Hasan (as) bhi zaher ti shaheed thaya ane Aap na kaleja na 72 tukda Maulatana Zainab (as) ye tasht ma joya. Aakhir Imaam Husain (as) bhi tan diwas ni bhook ane pyaas ne bardaasht kari ne Karbala na maidaan ma shaheed thaya. Khamsat ul-Athaar ma tamaam ne ghusl-o-kafan mayassar thayu magar Imaam Husain al-Mazloom (as) shahaadat pachi bhi ghusl-o-kafan na mohtaaj rhaya. Rasoolullah (saws), Maulana Ali (as), Maulatana Fatema (as) ane Imaam Hasan (as), tamaam ni shahaadato ma zaher shaamil hatu faqat Imaam Husain (as) ne khanjar-e-beaab thi shaheed karwama aava.

•  Imaam Husain (as) ni zikr Da'wat ul-Fikr, Da'wat ul-Hikmat che, Da'wat ut-Tahaarat, Da'wat ul-Jihaad, Da'wat ul-Imaan che, Da'wat ul-Amaan che, Da'wat talab il-Jannat che.

•  “Hai nisf tan Hasan mera baaqi Husain hai”, Rasoolullah (saws) na aa kalaam ni wazaahat karta Aap ye farmaavu ke, Rasoolullah (saws) na jism-e-mubaarak no upar no hisso ya'ni maatha thi naaf tak ye Imaam Hasan (as) che, ane Naaf thi pag tak no hisso ye Imaam Husain (as) che. Yeno sabab ye che ke, jism na nichla hissa ma thi nasal jaari thaai che ane Allah Ta'aala ye Imaam Husain (as) ni zirriyat ne ta qayaamat abadi ane azali qaa'emah ane daa'emah raakhi che. Imaam Husain (as) ni nasl-e-Paak ma thi qayaamat na din tak Imaamo no silsilo jaareyah ane saareyaah rehse.

•  Rasoolullah (saws) Maulana Ali, Imaam Husain, Salmaan ul-Faarsi ane Ammar ibne Yaasir (sa) saathe nishisht raakhta hoi che ane ye dauraan Jibra'eel (as) naazil thaai che. Rasoolullah (saws) tamaam ne mukhaatib thai ne farmaave che ke, me duniyaa ma tan cheez talab kidhi ane pasand kidhi,

 1. Masjid taraf qadam lai java.
 2. Aalim ni mehfil ma besvu.
 3. Janaazah ni namaaz ma jaavu ane yeni maghferat karvi.

Maulana Ali (as) farmaave che ke mane aa tan cheez pasand che.

 1. Garmi na ayyam ma roza raakhva.
 2. Talwaar thi kaafiro ane mushriko na maatha kaapi naakhwa.
 3. Mehmaan-nawaazi karvi.

Salmaan ul-Faarsi kahe che,

 1. Rasoolullah (saws) na chera mubaarak na deedaar karwa.
 2. Rasoolullah (saws) ni sohbat ma besvu.
 3. Rasoolullah (saws) je farmaave yene saambhli ne yena par amal karvu, mane pasand che.

Ammar ibne Yaasir bola ke,

 1. Loko ne jaman jamaarvu.
 2. Salaam ne zaahir ma bolvu.
 3. Raat na waqat ma namaaz padhvi, mane pasand che.

Jibrael (as) farmaave che ke,

 1. Gumraah loko ne raah-e-raast bataavvu.
 2. Musibatwala ne mohabbat karvi
 3. Miskeen ne madad karvi mane pasand che.

Aakhir ma Imaam Husain (as) farmaave che ke mane je cheez pasand che ye che,

 1. Dil thi Allah no har haal ma Shukr.
 2. Zabaan thi har waqat Allah ni Zikr.
 3. Badan thi har balaa ma Sabar.

Je waqat Imaam Husain (as) aa kalaam adaa kare che to Jibra'eel (as) Allah Ta'aala no hukum sambhlaave che ke, Allah Ta'aala ne Imaam Husain (as) na kalaam ghana pasand aava che ane Allah Ta'aala Imaam Husain (as) nu Imtehaan-e-Azeem lese ke su Husain maro har haal ma shukr, zikr ane sabar thi kaam le che ke nahi. Magar waqat ihwo aawo ke Husain sabr-o-shukr na taajdaar bani gaya ane khud Allah ni ibaadat ne Husain na naaz ane fakhar thayo. “Saabir Husain sa hoto Shukr-e-Khuda kare.”

•  Jibra'eel (as) ane Israafeel (as) andar andar mufaakhero (competition) kare che. Israafeel kahe che ke, mane Allah Ta'aala ye Arash uchakwa no hukum kidho che ane Qayaamat na din soor phoonkwa no amar kidho che, ye sabab ae Jibra'eel, hoon tamaara karta afzal choon. Jibra'eel (as) farmaave che ke Allah Ta'aala ye mane Ameen ul-laah il-wahy kidha che ane hoon nabiyo ane rasoolo par Allah Ta'aala na farmaan ne phonchaav choon. Beve farishta Allah Ta'aala ne nazdeek aave che ke haatif-ghaibi nidaa karnaar ni sadaa aave che ke, Allah Ta'aala na Jalaal ane Izzat na qasam Allah Ta'aala ye badhu khair banaavelu che magar tamaara beve karta bhi behtar cheez Allah Ta'aala ye paida kidhi che ane ye paanch Ashbaah-e-Nooraani (nooraani shiklo) che ke jena naam Arsh ni saakh par lakhela che, ane je kalemo daraj che ye aa tarah che. “La ilaaha illal laah Mohammad un-Rasoolullaah Aliyun waliyullaah wal Fatemato Amatullaah wal Hasnaane Saiyeda Shabaabe Ahlil jinaan Khairo Khalkillaah. Aa saambhli ne beve farishta Khamsatul Athaar (as) na khaadimo bani gaya . Allah Ta'aala Quran ma farmaave che ke, “Innama yoridullaaho leyuzheba ankumurrijsa ahlal bait wa yotahherakum tatheera”.

•  Ek taraf Imaam Husain (as) ni khidmat thi farishta fakhar kare che, ane biji taraf Aap ne shaheed kidha ba'ad Aap na dushman bhi fakhar kare che ke koi kahe che ke me Husain (as) ne barchi mari, naizo maaro, bhaalo maaro, talwaar maari, khanjar maaru, ane shimir bolo ke me Imaam Husain (as) na raas mubaarak ne qalam kidhu, Imaam Husain (as) ihva baadshaah che ke je har ghadi satar thai jaata hata ane ye woh shakhsiyat che ke jena ma-bawaji uncha maqaam na ashaab che, ane ye uncha hasab-nasab na saheb che. Yazeed (la) bolo ke Imaam Husain (as) to khair un-naas che, tu ye kim qatal kidha, ae Shimir (la) Allah tune Jahannam ni aag ma lapete, Yazeed (la) maathu khujlaavto utho ane chaalo gayo. “qad khaserad duniyaa wa hova fil aakherate khusraanul mobeen”.

•  Mo'jizo : Abbasi khaleefah na zamaan ma ek shakhs yena darbaar ma kaam karto hato, ye Ahl-e-Bayt (as) no aqeedat-mand hato, Alavi hato, ye Maulana Ali (as) ane Imaam Husain (as) ni mohabbat no izhaar karto hato. Yena qaraabat wala ne aa cheez pasand nhoti, ye tamaam jama thaya ane Khaleefah ne nazdeek shikaayat kidhi, Khaleefah ye yene halaak karva no hukum kidho. Ye shakhs te jagaah chori ne Maulana Ali (as) na roza-e-Anwar par amaan talab karwa aave che. Qabar na tawaaf kare che, ye dauraan raat thaai che, ye rova laago ane ek gosha ma beso, itla ma joyu ke Aapni qabar nazdeek ek mayyat padelu che, aasmaan par thi chaar farishta naazil thaya je na haath ma dawaat, qalam, kaaghaz, ane chiraagh hata, ane Maulana Ali (as) qabar ma thi nikla ane farmaavu ke, guzri gayela na aamaal daraj karo. Farishta qabar ne nazdeek jaai che qabar khole che, mayyat ni paishaani joi che to farishta Maulana Ali (as) ne farmaave che ke, aa shakhs ye koi namaaz, roza adaa nathi kidha. Maulana Ali (as) farmaave che ke, yena qadam taraf nazar karo. Farishta jawaab aape che ke, yene qadam thi bhi koi naik amal adaa nathi kidha, haath thi bhi koi naik aamal nathi kidha. Maulana Ali (as) farmaave che ke, yena dil taraf nazar karo, farishta nazar kare che to yema thi noor namudaar thaai che. Maulana Ali (as) farmaave che ke, aa dil ma noor Ahl-e-Bayt (as) ni mohabbat ni noor che. To ae farishtaa, tame yena tamaam aamaal ne khair lakhi do. Ghaib thi nidaa aave che ke, tamaam Khamsat ul-Athaar ne haazir karo, Imaam Husain (as) padhaare che, Aap je waqat aa shakhs na aamaal taraf nazar kare che to farmaave che ke, aa shakhs no khazaano nikaalo, yena paas mara naam par aansu jaari karva no khazaano che. Khazaano nikaalvama aave che, ye aansu dur ane moti bani gaya hoi che, Imaam Husain (as) yena paase thi ye dur kharide che ane yena evaz ma ye ne Jannat ataa kare che.

•  Naseehat : Alam ane jhando jang na maidaan ma lashkar nu nishaan hoi che, yena thi Imaam Husain (as) ne nisbat aapvu ane yena neeche ubha rahine najaa'iz minnat levu bid'at che. Imaam Husain (as) ane deegar roza ane zareeh banaavi ne yene choomvu bid'at che. Angaara par chaalvu, hathyaar thi jism ne zakhmi karvu bid'at che. Mazoon saheb ye Rasoolullah (saws) ni hadees bayaan karta farmaavu ke, “Kullo bid'atin zalaalatun, wa kullo zalaalatin fin naar”, Tamaam bid'at gumraahi che ane gumraahi nu thikaanu Jahannam che. “Wama alar rasoole illal balaagh”.

•  Mazoon saheb ye mumineen ne Salaam karva ni naseehat farmaavi, “Abkhalul bakheel, yabkhalo fis salaam”, Mhota ma mhoto bakheel ye che je salaam karva ma bakheeli kare. “Salaamun qaulam mir rabbir raheem”, “Salaamun alaikum tibtum fadkholuha khaaledeen”.

•  Mazoon saheb ye farmaavu ke, Alavi Mumineen ne potaani pehchaan (identity) ne chupaarvi na joiye. Ghair aqeeda na loko ya ghair maslak, ya ghair mazhab na loko saathe aqeeda ni baabat ma ulajhwu na joiye. Bairoon-e-Mulk (foreign) na loko ye ehni masjid ma java thi parhaiz karvo joiye. Deen ane aqeeda ni baabat ma waat na karvi joiye.

•  Shahaadat-e-Uzma, Shahaadat-e-Imaam Husain (as).

•  Mazoon saheb ye Imaam Husain (as) na waastah ane wasilah thi Allah ni bargaah ma Mumineen na haqq ma khair-o-aafiyat ni du'a guzaari.

"Zikr-e-Husain asl mai Jannat ki nidaa hai,
Imaan zindah hota hai har Karbala ke ba'ad."

   
 
   
Copyright © 2006 Alavibohra.org  All rights reserved.