Excerpts from the Bayaanaat of Asharah Mubaaraka
   
 
Majlis-e-Azaa-e-Husain (as) - Ayyaam-e-Husainiyah
   
 
   
  •  DAY - 2 : Rawaangi-e-Maulana Husain (as)
  •  DAY - 3 : Saiyed ul-Mursaleen Rehmatul lil Aalameen Rasoolullah (saws)
 
  •  DAY - 5 : Saiyeda Shabaab-e-Ahl il-Jinaan Imaam Hasan al-Masmoom (as)
  •  DAY - 6 : Sheer Khwaar Maulaana Ali Asghar (as)
  •  DAY - 7 : Jigar Goshaye Imaam Hasan Maulaana Qaasim (as)
  •  DAY - 8 : Saqqaa-e-Sakinah Maulaana Abul Fazal Abbaas (as)
  •  DAY - 9 : Hum Shabeeh-e-Mustafaa Noor-e-Ayn-e-Husain Maulaana Ali Akbar (as)
  •  Aashuraa : Saiyed ush-Shohadaa Khaamiso Ahlil Kisaa Maulaana Imaam Husain (as)
 
 
 
 
 
 

DAY - 2

 • Ibtedaa ma Mazoon saheb (dm) ye Allaah Ta’aala na Fazl-o-Ihsaan, karam-o-maherbaani ne yaad kidha, ane farmaavu ke, Allaah na abr-e-rehmat hamaare par sayaa-figan che. Aap ye Allaah nu ghanu azeem ihsaan bataavu ke je na sabab hame 1428 na Moharram-ul-Haraam ni aa bazm ma haazir ane naazir thaya, Allaah ye hamne sehhat ane aafiyat bakhshi.
 • Aa ayyaam zikir na ayyam che, aah-o-bukaa na ayyam che, aah-o-zaari na ayyaam che, ke aa ayyaam ma tamaam charind, parind, khushki, tari, je zameen ma che, zameen na upar che, zameen-o-aasmaan ne darmayaan che, chaand, suraj, burooj, sitaara, farishta, paththar tamaam aa khalq ni tamaam cheezo Imaam Husain(a.s) na gham ne yaad kari ne roya che.
 • Mazoon saheb ye Allaah ni baargaah ma du’a kidhi ane ahsaan manu ke, Allaah ye Mazoon saheb ne Imaam Husain(a.s) par rovaani ane roraavvani khidmat thi khaas kidha che. Aap ye Imaam Husain(a.s) ni Taufeeq-o-Ta’eed ne waaste baargaah ma du’a guzaari. Aap ye farmaavu ke, Allaah chahe to Izzat, Azmat, Karaamat, jaah-o-jalaal bakhshe ane Imaam Husain(a.s) na naam par aah-o-zaari karaavi ne hamaare waaste jannat ni raah ustawaar thai jaai.
 • Aap ye Huzoor-e-‘Aali (tus) na Aap ne par Ihsaan-o-karam ne yaad kidha ane Huzoor-e-‘Aali ni daraaz umr, Aap ni shafqat no saayo ane aap na jaah-o-ijlaal ne barqaraar raakhwa Allaah ni baargaah ma du’a kidhi.
 • Aap ye Imaam Hasan(a.s) ane Imaam Husain(a.s) na fazaa’il na bayaan ma ek mukhtasar qisso bayan farmaavo, jema Rasoolullaah (saws) na ashaab-e-khaas Dahya-e-Kalbi ni shikl ma Jibra’eel (as) aawe che ane jannat na phalo Imaamain Hasnain ne inaayat kare che.  Ye baad aap ye pehle na Do’at na wateera ne qaaim raakhta chand makhsoos aayaat-e-shareefa ni tilaawat kidhi.
 • Aap ye be-shumaar Qur’ani aayato padhi ne mumineen ne eshaaro kidho ke, Allaah Ta’aala ye hamne aa Da’wat-e-Mubaarakah sipurd kidhi che.  Hame basher bhi che ane nazeer bhi, hane tamaara waaste naaseh-e-ameen che.  Aap ye aa baargaah ne ek madrasah ni munaasebat aapi ne farmaavu ke, aa bazm ma pand-o-naseehat, mauezat na sabaq haasil thaai che. Ane sadr-e-majlis Huzoor-e-‘Aali (tus) ne je tarah Allaah farmaave che ke, aye Rasoolullaah(saws) hame aap ne shaahid, mubashshir, nazeer, rasool, da’i, haadi ane siraaj-um-muneer banaavi ne mokla che ye mujab haal na zamaana ma Hamaara Aaqa ane Maula Huzoor-e-‘Aali hamaare waaste da’i ane Haadi che.
 • Aa majlis ma da’wat taraf ni wafaa-daari, bay’at-o-misaaq ni waat thaase, je je qusoor, khaami, bid’ato jamaa’at ma che ye ni waat thaase. Rasoolullaah(saws) ne Allaah Ta’aala ye ehkaam-e-shari’at pohchaavvanu kaam sipurd kidhu ane farmaavu ke, aye Rasoolullaah(saws) INNAKA LAN TAHDI MAN AHBABTA, ya’ni ke Aap jene chaaho ye ne hidaayat nahi aapi sako, Aap hamaara ehkaam ne pohchaavi ne Aap ni faraz adaa karo ane hame ye ne hidaayat bakhshishu.
 • Aaje 1367 waras na arsa-e-daraaz ba’ad bhi zikr-e-Imaam Husain (as) baaqi che, jaari che, saari che.
 • Imaam Husain (a.s) ni shaan Misbaah ul-Hidaayat che, Safeenat-un-Najaat che ane Nehj ul-Ibaadat che.
 • Aakhir ma aap ye Maulaana Ali ul-Murtazaa (as) ni shaanaat bayaan karta ek naadir qisso bayan farmaavo, jema ek ghode-sawaar (faaris) ni shaadi baadshah ni dikri saathe Aap kari aape che ane Baadshaahat na tamaam loko musharraf bil-Islaam thaai che.
 • Pachi Aap ye Madeenah thi Rawaangi-e-Maulaana Imaam Husain (as) ni pur-dard bayaani farmaawi ane mumineen ye khoob ma’tam kidhu.
   
 
   
 
   
 
 

DAY - 3

 • Mazoon saheb ye ibtedaa ma mumineen mukhleseen ne Imaam-e-Mazloom, Imaam Husain [as] na shaidaai ane fidaai na alqaab thi nawaaza, ane Saiyed ul-Kaunain, Musalley al-Qiblatain, Mohammad ur-Rasoolullaah [saws] ni hamd-o-sanaa ane sefaat bayaan farmaavi. Aap farmaave che ke, Rasoolullaah [saws] hamaara tamaam na baawaaji che Aap [saws] Shamsh uz-Zohaa, Badr ud-Dojaa, Qamr ul-‘Olaa, Kehf ut-Toqaa ane Manaar ul-Hodaa che.
 • Mohammad ur-Rasoolullaah [saws] ni shaan bayaan karta Mazoon saheb ye Imaam Mustansir billaah[as] na Baab ul-abwaab, Saiyedna Mo’aiyed Shiraazi Saheb[qr] na kitaab Al-Majaalis ul-Mo’aiyediyyah ni majlis qeraat farmaavi ane ye ni tashreeh farmaavi. Aap farmaave che ke, Allaah Ta’aala ye Rasoolullaah[saws] ni shaan ma “Alam Nashrah laka sadraka” ni ek mukammil surat naazil farmaavi, je ma che ke Hame hamaara Mohammad[saws] ni chhati ne phaari, dil nikaalu ane jannat na paani thi hame ye ne saaf kidhu. Aani tashreeh ye che ke, hame Rasoolullaah[saws] par thi risaalat ane nubuwwat na bojh ne halko kidho, kimke agar ye bojh baaqi rehto to Rasoolullaah[saws] ni kamar kham-waaki thai jaate. Qalb ne Paani thi saaf kidhu ye no matlab ye ke hame Rasoolullaah[saws] ne tamaam ismat thi saaf kari ne ma’soom kidha, ilm-e-ladunni ataa kidhu ane tamaam Ambiyaa ane Rasoolo par fauqiyat bakhshi. Tammam tarah ni Ne’mat ane rehmat, ilm, fasaahat, balaaghat, ismat, jismaani- ruhaani ataa kidhi. Je azeem ush-shaan Ne’mat Allaah ye Rasoolullaah ne bakhshi ye  Maulana Ali Ameer ul-Mumineen ni qaa’im maqaami che. Allah Ta’aala farmaave che ke,
  1. AL-YAUMA AKMALTO LAKUM DINAKUM WA ATMAMTO ALAIKUM NA’EMATI WA RAZEETO LAKOMUL ISLAAMA DEENA.
  2. WA YOTIMMA NA’EMATAHU ALAIKA WA YAHDEYAKA SERAATAM MUSTAQEEMA.
 • Allaah Ta’aala ye Aap [saws] ne ghana mo’ajiza thi nawaaza. Aap aagal ane paachal bewe taraf joi sakta hata, Aap je jagah thi guzre te jagah na tamaam zarrah Aap par salwaat-o-salaam padhta, Aap ni da’wat par darakht chaali ne Aap ne nazdeek aavtu, paththaro Aap ne saathe waat karta.
 • Aap [saws] 6th Naatiq hata, je tarah thi 6 jehat-sides thi imaarat mukammil thaai che ye-j mujab shari’at Aap ni aamad thi mukammil thai. Hamne aa 6  jehat thi noor haasil che, ye sabab hamaari ummat-e-muslemah tamaam karta baland ane baala che, hamaari ummat wasat che, hamaari ginti qayaamat na din tamaam ummato karta ziyaadah hase ane ye sabab Rasoolullaah [saws] tamaam nabiyo par fakhar karse.
 • Rasoolullaah[saws] ye kalemah-e-shahaadat na sila ane badla ma Allaah Ta’aala taraf thi hamne jannat ni zamaanat mili, ane je ni gardan na imaan no qilaado hoi ye nu khoon an maal haraam che.  AL MUMINO AKH UL-MUMIN. Mumin, beeja mumin no bhai che.
 • Ali-e-Aala ye zolomaat ne noor thi phaara, Ali [as] na kalaam ye tarah na kalaam hata ke ye Rasoolullaah[saws] na kalemaat ane Allaah na Kalaam ma pinha thai jai.
 • Aal-e-Mohammad [as] kaun che? Je mujab Isaa [as] na maa saheba Maryam [as] ane Aap na nana Imraan hata ane Isaa [as] ne Aal-e-Imraam thi jaanwa ma aave che ye-j mujab Imaam Hasan[as] ane Imaam Husain[as] ane Aap ni paak zurriyat na maa saheba Maulatana Fatema [as] che ane Nanaji saheb Rasoolullaah [saws] che te sabab thi Maulana Ali [as] ane Imaam Husain[as] ni Aal ne Aal-e-Mohammad [as] kehwaai. Yej ahl-e-Bait [as] che.
 • Rasoolullaah[saws] shamsh che ane Maulana Ali Ameer ul-Mumineen [as] qamar che. Qamar, shamsh thi noor ne haasil kare che ane Ali [as] ye bhi Rasoolullaah [saws] thi ilm na 1000 baab sikha ane har ek baab ma thi bija ilm na1000 baab khula. Ali [as] raat che to Rasoolullaah [saws] din che. Shamsh ane qamar potana hisaab mujab aav ja kare che.   LASH SHAMSO YAMBAGHI LAHA ……….
 • Rasoolullaah [saws] rehmat che, hidaayat na aasmaan che ke je baaraan-e-ilm thi Allah ye hamne paak-o-saaf kidha.
 • Azaan ni ibtedaa ma hame 4 waqat takbeer ya’ni Allaho akbar boliye che, ye ni ta’weel ye che ke, ye nu 4 martaba padhwu 4 cheezo taraf ishaaro che risaalat, nubuwat, wasaayat ane imaamat. Ye Rasoolullaah [saws], Maulana Ali [as], Imaam[as] ane Hujjat-e-Imaam taraf dalaalat kare che. Aano sabab ye che ke, Namaaz Allaah taraf ni Da’wat che ane aa Da’wat ne qaa’im karwa ane raakhwa aa 4 maraatib ni zaroorat che. Zaahir na loko je azaan pachi du’a padhe che ye ni tashreeh farmaavi ne farmaavu ke Da’wat-e-taammah ane Salaat-e-qaa’mah hamaare waaste che.
 • Aap ye Namaaz ni fazeelat ma Maulana Ali [as] no mukhtasar waaqe’o farmaavo. Aap ye farmaavu ke, Siffeen ni jang ma ek din Maulana Ali [as] jang karta karta aasmaan ni taraf nazar karta ke shayad suraj zawaal na thai jai ane zohar no waqat guzri na jai, ye dauraan ek saail ye Aap ne aavi ne sawaal kidho ke, aye Maula ! aye Aaqa ! Aap to hamna jang ma che ane Allaah ni raah ma Jihaad karo cho to pachi aap namaz na waqat ne waaste kim betaab che? Aap [as] ye farmaavu ke, aye saa’il ! aa jang-o-jihaad Namaaz ne waaste ane ye ne qaa’im rakhwa to che, hoon jo Namaaz ne adaa na karu to maaru aa jang karvu bekaar thai jai. Namaaz che to masjid che, qur’an che, imaan che Husain ni yaad che, ane mumin no aa duniyaa ma wujood qaa’im che.
 • Mazoon saheb ye Al-mawaddata fil qurbaa nu pur asar bayan farmaavu.
  1. LAHUM FID DUNIYA KHIZYUN WALAHUM FIL AAKHERATE AZAABUN AZEEM.
  2. FA YOAZZEBOHUL LAHUL AZAABAL AKBAR.
 • Duniyaa ni tamaam ne’mato Mohabbat ane mawaddat aagal doon che, halki che.
 • Mazoon saheb ye Shajarah-e-Taiyebah nu bayaan farmaavu ane YA HABBAZA SHAJARUN …….. ni ma’naa kidhi.  Aap ye farmaavu ke, deen-e-islam ye na ehkam, shari’at, aadaab, qaanoon, nizaam ne maatahat chaale che.  Jim har cheez no nizaam che tim Islam no pan ek mukammal dastoor-e-amal che.
 • Aap ye Allaah Ta’aala na adl-o-insaaf ni waat kidhi, ane farmaavu ke, Allaah je mujab raakhe ye maa-j shukur karvo.  Tamaam cheez Allaah ni qazaa-o-qadar ma saabit ane muqarrar che.
 • Aakhir ma Rasoolullaah [saws] ni shaan ma asha’ar ane Aapni purmalaal wafaat no waaqe’o bayaan farmaawo.
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

DAY - 4

 • Mazoon saheb ye wa’az ni ibtedaa haazereen ne Husainiyo, Ali[as] na khaas ul-khaas Shi’a, aashiqaan ane mohibbaan-e-Ahl-e-bait [as], Husain[as] na dardmando ane ghamkhwaaro, Moharram ul-Haraam ni fazeelat, azmat, hurmat ane ma’refat karnaar mumineen na alqaab thi nawaazi ne farmaavi.
 • Aap ye farmaavu ke, tamaam thi awwal Allaah Ta’aala ye pehle Shams ne paida kidho sabab ke Allaah ye ihne dil na maqaam par muko che; Shams saat kawaakib qamar, otaarid, zohra, mirreekh, mushtari ane zohal ma sardaar che. Allaah je waqat Maa na rahem ma nutfo qaraar paame che ane khoon no alaqah bane che to yema thi Allaah tamaam thi awwal dil ne paida kare che. Je mujab saat kawaakib na sardaar shams che ye-j mujab Rasoolullaah[saws] naatiqo ma sardaar che, Aap[saws], Maulana Ali Ameer ul-Mumineen, tamaam A’immat-e-Ma’sumeen potaana zamaana na mumineen na dil ane qalb che. Hamaari majlis-e-azaa-e-Husain duniyaa ni tamaam majliso nu dil che ane aa majlis nu dil Huzoor-e-purnoor [tus] hamaara Aaqa-Maula Saiyedna wa Maulaana Abu Haatim Taiyeb Ziyauddin Saheb [tus] che. Karbala na maidaan ma Husain [as] ni zaat-e-paak tamaam ahl-e-bait nu dil hatu. Karbala na maidaan ma Imaam Husain [as] no Khaima tamaam bija khaima ne darmayaan hato sabab ke Aap ni hasti na wujood thi tamaam ni hasti no wujood hato kim ke Aap dil na maqaam par hata. Aap [as] na azeem hausla na sabab Hazrat Abbas [as] na baazu ma quwwat hati, Ali Akbar [as] ni jawaani ma josh hato, Zaineb [as] ne dhaaras, tamakkun ane itmenaan hatu. Imaam Husain [as] ni jihaad waaste ni sa’ay mashkoor ane ma’roof che. Imaam Husain[as]  qalb ul-Qur’an che. Allaah Ta’aala farmaave che ke, WAMAN ARADAL AAKHERATA………
 • Imaam Husain [as] nu Raas mubaarak nok-e-naiza par Surat ul-Kahaf ni tilaawat kare che, sabab ke Husain [as] ne khabar hati ke maari shahaadat ba’ad bhi Imaam Ali Zainul Aabedeen[as] takht-o-taaj na waaris nahi thai ye istetaar ma rehse, je mujab Daqyaanus baadshah na zamaan ma Ashaab ul-Kahaf ye istetaar ikhteyaar kidho.
 • Mazoon saheb ye har zamaan na daraja na sahebo ne nazdeek ek shaitaan ane iblees hoi che, ye ni bayaani ma farmaavu ke aa sirasto Abul Bashar Adam [as] na zamaan thi qaa’im che, Aap na zamaan ma Iblees Haaris bin Murrah hato, Ibraheem [as] ma Nimrood hato, Musaa [as] na zamaan ma Firaun hato, Isaa [as] na zamaan ma Sehr-e-Buta hato, Rasoolullah [saws] na zamaan ma Abu Jahel, Abu Lahab ane bija ghana kuffaar ane mushrekeen hata, Maulana Ali [as] ane Imaam Hasan [as] na zamaan ma Mu’awiyo hato, Imaam Husain [as] ane Imaam Zainul Aabedin [as] na zamaan ma Yazeed paleed hato ………Haal na zamaana ma bhi aa Yazeed, Nimrood, Firaun ane Iblees ni shaitaaniyat barqaraar che ane Allaah na Hujjat ne takleef ane izaa pohchaade che.  Allaah Ta’ala farmaave che ke… WA JA’ALANA LE KULLE NABIYIN ADUWAM MUJREMAN……
 • Je loko Imaam Husain [as] ni shakhsiyat ne na pehchaane to ye kai tarah Qur’an ne ane imaan ne samjhe. Husain [as] thi Islaam, Imaan, Shari’at, Namaaz qaa’im che. Ali [as] ane Aap ni aal- aulaad na wujood na tufail aa jahan ma Islaam ni baqaa che.
 • Aap ghair na loko ni waat ma aavi jaanaar loko ni taubeekh-o-mazammat karta farmaave che ke, hamaara aqeeda ane hamaara rasm-o-rivaj koi Da’i ni paida-shuda nathi magar ye pote Rasoolullah [saws], Maulana Ali [as], Ahl-e-Bait[as] ane A’immat-e-Maasumeen [as] na wateera che. Mazoon saheb ye Ahl-e-Zaahir ghair loko na fitna bayaan kidha ke je na sabab hamaara mumineen haqeeqat ne jana baghair gumraah thai jaai che.
  1. Paanch waqat ni namaaz.
  2. Qabar ni Ziyaarat.
  3. Imaam Husain [as] par aah-o-buka karvu.
 • Ali [as] nu naam Aap na fazaa’il, Aap ni zikr, Aap ni aal-aulaad ni baqaa ta-qayaamat baaqi rehse. Allaah ta’ala farmaave che ke…. INNA NAHNO NAZZALNAZ ZIKRA WA INNA LAHU LAHAAFEZOON.
 • Mazoon saheb ye farmaavu ke zikr-e-Husain[as] Nuh nabi na safina ne maanind che. Rasoolullaah [saws] ye farmaavu ke …..AHLO BAITI FIKUM KA SAFINAT-E-NUH, MAN RAKABAHA NAJA, WAMAN TAKHALLAFA ANHA GHARAQA.
 • Maulana Ali [as] shaheed thaya, Imaam Husain [as] karbala na maidaan ma bhooka ane pyaasa shaheed thaya, Imaam Ali Zainul Aabedin [as] ne Allaah ye baaqi rakha, Imaam Jafar-us-Saadiq [as] ba’ad Imaam Ismaail [as], te ba’ad Aap na farzand Imaam Mohammad ibne Ismaail [as] ane teen Mastureen imaamo baaqi rahya, Imaam Aamir [as] ni shahaadat ba’ad Imaam Taiyeb [as] ne Allaah ye baaqi rakha ane aa Imaamat na satar ma jawaane ba’ad Du’aat-e-Mutlaqeen no silsilo jaari thayo, Shaheed-e-Aazam Saiyedna Ali [qr] ye faqat 27 afraad ne darmayan aa haqq na deen ne bachaawwa jaan qurbaan kidhi ane Allaah ye aa zikir ne saabit raakhi ane ye ni hifaazat kidhi.
 • Imaam Husain [as] na naam par jaan maal ne qurbaan karva ghano azeem sawab che. Aa das ayyaam ma agar koi shakhs yateem na maatha par haath mukse to Allaah ye na par rehmat no warsaad warsaavse, ye na gunaah ‘afw karse. Jo koi Niyaaz nu jaman jamaarse to Allaah ye ne Jannat nu jaman naseeb karse. Jo koi paani, sharbat, dudh piraavi ne pyaas bujhaavse to Allaah ye ne Jannat ni nehro na paani thi sairyaab karse. Jo koi aa das din ma rose ya roraavse to Allaah ye no anjaam behtar karse ane yeni duniyaa ne aakherat ni haajaat ne puri karse. Aakhir je koi aa das din ma Imaam Husain[as] ni museebat ne yaad kari ne Aap na gham ne yaad kari ne haseer [chatai] par suse, zameen par suse, to Allaah ye na ghar baar ne ane yena Ahl-o-Ayaal ne shaad ane aabaad karse.
 • Hamaara hissa ma Qur’an ni haqeeqat, ta’weel-tafseer ane ye nu samajhvu aavu che ane ghair loko na hath ma ye nu faqat tajweed saathe padhvu aavu che. Je ne Qur’an mile ane yena saathi ya’ni Ahl-e-bait [as] na ilm wala mufassir mile to-j ye surkh-ru thai wa illa hargiz nahi.
 • Surat ul-Ahzaab ni 35th mi aayat ni tashreeh ma Mazoon saheb ye naseehat na chashma jaari kidha. Aap farmaave che ke Allaah ye aa aayat ma pehle Musalmaan ane pachi mumin ne yaad kidho che ye no matlab ye ke har musalmaan mumin nathi. Duniyaa ma jitna bhi loko paida thai che ye tamaam Islaam ni fitrat par paida thai che. KULLO MAULOODIN YULEDO ALA FITRATIL ISLAAM.
 • Aap ye mumineen ne taaziyat na aadab samjhaava. Qadambosi ane salaam karva na aadaab samjhaava.  Martaba na sahab ghair mehram nathi hota. Da’i ye nabi, wasi, imaam ni jagaah par che. Da’i ye tamaam na noor na mazhar che, ye hamaara aamaal na zakheera che, ye koi aam insaan nathi. Ahl-e-Mushrik ane kaafir ne masjid ma na laawwa tanbeeh kidhi. INNAMAL MUSHREKOONA NAJASUN.
 • Imaam Husain [as] nu daaman, Ali [as] nu daaman ye rehmat che, jannat ma daakhil thaava no baa’is che, hame ummat-e-wasat che. Allaah ye hamaare ghana nazdeek aa rehmat ne muki che. INNA REHMATAL LAAHE QAREEBUM MINAL MOHSENEEN.
 • Pur dard zikr-e-wafat-e-Maulatana Fatema [as].
   
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

DAY - 5

 • ALHAMDO LILLAAHE RABBIL AALAMEEN. WA TABAARAKALLAAHO AHSANUL KHAALEQEEN. WAL AAQEBATO LIL MUTTAQEEN. WAL JANNATO LIL FAAEZEEN. WA SALLALLAAHO ALA MOHAMMADIN KHAATMIL MURSALEEN. WA ALA AKHEEYEHI ALIYIN SAIYEDIL WASIYEEN. WA ALA JAMEE’IL A’IMMATIL MA’SUMEEN. WA ALA JAMEE’ID DO’AATIL AKRAMEEN. AS SALAATO WAS SALAAM MINALLAAHIL MALEKIL ALLAAM. SALAWAATULLAHE ALAIHIM AJMA’EEN.
 • Mazoon saheb mumineen ne ashraf ul-mumineena wal muminaat, aye Mohammad-e-Mustafaa [saws] ni ummat-e-Khaassah, Ali yul Murtazaa [as] na jaanisaaro, Maulatana Fatema [as] ni qudsi daulat ane viraasat ma shaamil thaanaar, Imaam Hasan [as] na fidaaiyo ane Khaamis-e-Ahl-e-Kisaa Imaam Husain [as] par aah-o-fugaa ane girya-o-zaari karnaar na alqaab thi mukhaatib thaya.
 • Aap ye farmaavu ke Qur’an-e-kareem ma je je mauze par Allaah Ta’aala, “YA AYYOHAL LAZEENA AAMANU” farmaave che ye har ek aayat Maulana Ali [as] na Shi’a ni shaan ma che, Allaah ye mumineen ne-j mukhaatib thai ne farmaave che.
 • Imaan ghanu wasee che. Imaan Islaam ne samaavi le che magar Islaam Imaan ne samaavi nathi saktu. Har Mumin musalmaan che magar har musalmaan mumin nathi. Allaah Ta’aala ye Surat ul-Ahzaab ni aayat ma pehle muslemeen ne mukhaatib thai che ye ba’ad imaandaaro ne, aa thi saabit che ke musalmaan ane imaandaar ma faraq che.
 • Rasoolullaah [saws] ni shaan bayaan karta Aap ye farmaavu ke hame Rasoolullaah [saws] ne paigamber ya payamber nathi kehta kim ke ye no matlab to paigham ne phonchaavnaar thai che, “messenger” thai che. Jo Rasoolullaah [saws] ne paighamber ya payamber kahiye to Aap ni shaan ma gustaakhi thai. Magar hamaara Ismaa’ili Taiyebi aqeedah mutaabiq Mohammad ur-Rasoolullaah [saws] ye hamaara Nabi ane Rasool che. Aap [saws] ye hamne Tauheed taraf Da’wat didhi, hamaara waaste deen-e-Islaam lai ne padhaara, hamne bashaarat aapi, hamne inzaar kidho, hamne hidaayat didhi.
 • Aap [saws] har waqat ma, har zamaan ma, har haal ma, har basar ma nabi che. Aap [saws] ni nubuwwat faqat 23 waras ni nathi magar har daur, har kaur ma Aapni Nubuwat che, Aap [saws] awwaleen ane aakhereen na rasool che, Aap duniyaa ma padhaara ye pehla bhi nabi ane aap ni wafaat ne baad bhi Aap nabi che. Aap ni aamad pehla tamaam Ambiyaa [as] ye Aap na waseelah lidha ane mushkilo door thai, je waqat Allaah ye Adam [as] ne paida kidha to Aap ye Allaah Ta’aala ne poochu ke shu mara pehla bhi koine Tu ye paida kidha che? Allaah Ta’aala ye farmaavu ke, haan! Mohammad [saws] ke je aa jahaan na khulaasa che, ye ne hame paida kidha che. Aye Aadam [as] tame Abul-Bashar cho magar Mohammad [saws] ye Khair ul-Bashar che. Aadam [as] ye arsh ni saaq par paanch naam Mohammad, Ali, Faatema, Hasan ane Husain joya. Mohammad naam Allaah na Hamd par thi che, Ali ye Allaah nu naam che, Faatema Faatir thi che ane Hasan ane Husain Ihsaan par thi che.
 • Mazoon saheb ye faras [ghodo] ane hemaar [gadhedo] no ek lateefo bayaan kidho, ke sawaal karnaar firangi ye ek musalmaan ne sawaal kidho ke, musalmaan duniya na har ek kona ma che ane alag-alag surat ane tarah-tarah na rang wala che ane jo hame tamaam har jagah ek sarkha che. Musalmaan shakhs ye firangi ne jawaab de che ke duniyaa ma faras [ghoda] na tarah-tarah na rang hoi che ane hemaar [gadheda] har jagah ek sarkha hoi che.
 • Mazoon saheb ye Mushrik ane Kaafir ma faraq bayaan kidho.  Mushrik ye che ke je Allaah ma koi ne shareek kare, but-parasti kare, Allaah ni shikl banaave. Aap ye mumineen ni bad-atwaari, masalan dukaan ni dehleez ne chumvu, photo par agarbatti karvi…… ye shirk ma shaamil che ye ni wazaahat kidhi. Kaafir ye che ke je Allaah ma na maane, Allaah ni qaza-o-qadar, hisaab kitaab, farishta, nabiyo, kitaabo, namaaz, roza, ane Allaah na thoda ehkaam ne maane ane thoda na maane, ye tamaam kaafir che. Je martaba na sahab na daraja ma ghulw ane qulw kare ye bhi kaafir ma shumaar che.  
 • Ali [as] 9th wasi che, Ramazaan 9th mahina che ane insaan bhi 9th mahina pachi mukammil paida thai che.  9th mahina ma Allaah ye na ma Ali [as] ni walaayat na sabab jaan phuke che, ane murda ne zinda kare che.  INNA AWHAINA ELAIKA RUHAM MIN AMRENA…….
 • Mazoon saheb ye tasweer nu bayaan farmaavu ane ghair loko na aqeeda ane hamaara aqeeda alag che ye farmaavu.  Ghair loko na aqeeda kai hadd tak khota che ane hamaara aqeeda kai hadd tak saabeta ane haqq che ye ni wazaahat farmaavi.  Naseehat na kalaam ma aap ye koi na ghar ma daakhil thaawa na ane ijaazat talab karvana aadaab bayaan kidha.  LA TADKHOLU BOYUTAN……..
 • Khawaateen, bairaao ne waaste pardah ane rida ni ghani daraaz naseehat farmaavi. Bairo ne laayaq che ke potaani raftaar, guftaar, chaal chalan ne shari’at na pairaya ma ustawaar kare. Aap ye shari’at na parda ane rida na ehkaam ne peeth paachal naakhi denaar bairo ni taubeekh-o-mazammat kidhi ane Aap ye iltimaasan farmaan kidhu ke bairaao potaana aa ghalat amal ne chode ane shari’at na ehkaam ne baraabar ta’keed thi bajaavi laave.
 • Aakhir ma Mazoon saheb ye Maulana Imaam Hasan [as] ni shahaadat no waaqeo bayaan farmaavo ane mumineen ne aah-o-zaari karaavi ane jannat na haqdaar kidha.
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

DAY - 6

 • Mazoon saheb ye bayaan ni ibtedaa ma farmaavu ke Allaah Ta’aala ye hamne ek khaas ne’mat thi nawaazela che, ke jo aa ne’mat na hote to hamaara ane haiwaan na darmayaan koi faraq na hote. Aa khaas ne’mat ye “AQL” che.
 • Maulana Ali Ameer ul-Mumineen [as] na kalaam ma Aap ye farmaavu ke, Ke je shakhs ne paase ‘ilm che magar aql nathi to ye hiwa insaan mujab che ke je na paase juta [paaposh] che magar pag nathi. Ke je shakhs ne paase aql che ane ‘ilm nathi to ye naa paase pag che magar juta nathi.
 • Mazoon saheb ye farmaavu ke agar koi ‘ilm waalo hoi ane aql na hoi to ye taaj baghair nu maathu che, maatha baghair nu jism che, ane jism che magar ye ne zaib aapnaar kapda nathi.
 • Aap ye aa mauz’e par je mumineen TV ke kitaabo ke koi aalim ni sohbat thi je ‘ilm haasil kari ne potaana aqal par taalu maari ne takabburi ni aadat par sawaar thai che ye ni mazammat kidhi ane farmaavu ke ‘ilm zuroor haasil karo magar aqal no istemaal karo. Aa ‘ilm ye ni jagaah par che ane shari’at na ehkaam ane hamaara aqeeda yeni jagaah par baraabar che, thodu ‘ilm haasil kari ne shari’at ane aqeeda ma sawaalo karwaano koi haqq nathi.
 • Je mujab Allaah Ta’aala farmaave che ke WA FAUQA ZI ‘ILMIN ‘ALEEM. Aap ye ek misaal aapta farmaavu ke jo agar koi shakhs chaahe itnu padhe magar koi imtehaan na aape ane yena upar no ‘aalim ye ne yena ‘ilm na me’aar mujab sanad na aape wahaan tak yenu ‘ilm adhuru che ane ye koi kaam nu nathi. To koi shakhs thodi kitaabo padhi ne im na samjhi le ke mhaara jivo koi ‘aalim nathi. Saheb-e-Da’wat aa ‘ilm na gehra dariyaa na har mauze’a thi waaqif-e-kaar che. Shari’at na ehkaam ma ane aqaa’id na mo’aamela ne Aap behtar ane bajaa samjho cho.  HAL YASTAVIL LAZEENA YAALAMUNA ……
 • Je waqat Abul Bashar ane Ashraf ul-Makhluqaat Adam [as] aa jahan ma padhaara to Jibrael [as] Aap par Allaah Ta’aala taraf thi teen tohfa ane hadiya lai ne naazil thaya ye hata “AQL, ‘ILM ane HAYAA.” Jibrael ye Adam [as] ne farmaavu ke chaaho ye ek cheez pasand karo. Adam [as] ye aql ne pasand kidhi. Jibrael ye ‘ilm ane hayaa ne farmaan kidhu ke tame maara saathe paacha chalo. ‘Ilm ane haya bola ke hame aql thi juda nahi thaiye ane aql hamaare thi juda nahi thai. Ye beve ye Allaah ni baargaah ma du’a kidhi to Allaah ye te beve ne aql saathe jaavani ijaazat bakhshi ane Adam [as] ne ye beve cheez alaaheda daulat tariqe haasil thai. Pachi Allaah na hukm thi Aql ne Adam [as] na maatha ma, ‘ilm ne dil ma ane Hayaa ne aankh ma jagaah lidhi. Aano sabab ye che ke dil ane aankh ye imaan thi waabista che, ye ne Maulana Ali [as] ni walaayat thi rishto che. Aankh ane dil no andho ye che ke je Maulana Ali [as] na bughz-o-‘enaad par qaa’im rahe ane Aapni walaayat thi ye nu dil khaali rahe. Ye duniyaa ma bhi andho che ane Allaah ye ne aakherat ma bhi andho uthaavse. Aa ishaara ne samajhwa ne waaste Allaah qur’an ma farmaave che ke,  MAN FI HAAZEHI A’AMAA WAHOWA FIL AAKHERATE A’AMAA….
 • Tamaam Auwliyullaah zamaana ma potaani yaad ne waaste koi wiraasat, asal ane buniyaad-e-shari’at muki ne jaai che. Adam [as]-Aql, Nuh [as]-Kishti,   Ibraahim [as]-Ka’abatullaah, Musaa [as]-Asaa ane yad-e-baiza, Isaa [as]-saleeb (cross), Mohammad-ur-Rasoolullaah [saws]-Qur’an-e-Kareem, Maulana Ali [as]-Talwaar ane Zabaan, Imaam Hasan [as]-‘Hilm ane Sakhaawat, Imaam Husain [as]-Shahaadat, Imaam Ali Zainul Aabedeen [as]-Sahifah-e-Sajjaadiyah, Imaam Mohammad Baaqir [as]- Fiqh, Imaam Ja’far-us-Saadiq [as]- Ta’weel ane Haqeeqat nu noor ane Imaam Ahmed-il-Mastoor [as]-Ikhwaan us-Safaa na 52 risaala.
 • Mazoon saheb ye deegar Hazrat Nuh [as] ni Kishti no waaqe’o bayaan kidho Aap farmaave che ke, Allaah Ta’aala ye aa waaqe’o Surat-e-Hud ni 25 thi 60 mi aayat tak bayaan farmaavo che. Nuh [as] ye Aap ni nubuwat na ibtedaa na marhala ma ghani haleemi thi loko ne Allaah na deen taraf Da’wat kidhi ane farmaavu ke hoon Allaah taraf thi mokalwaama aavelo choon ane mane tamne inzaar karwaano hokum che, agar tame raah-e-raast par nahi aavo to Allaah na azaab ma giraftaar thaaso. Nuh [as] ye kishti banaavva ma chaar cheez no istemaal kidho - Laakru, lokhand, rassi and daamar. Nuh [as] ni kishti 8200 haath lambi, 800 haath pholi ane 80 haath unchi hati ane aa kishti banaavta Nuh [as] ne 80 waras no arso laago. Tufaan na 40 waras pehla thi Nuh [as] ni qaum ma Allaah Ta’aala ye aulaad Aapva nu band kari didhu take koi be-gunaah ane ma’sum bachcha aa tufaan ma gharq na thai jaai. Kishti chaali ane Makkat ul-Mukarrama ma aavi Allaah Ta’aala no paacho hokum thayo ke, aye Nuh tame Hijaaz ni zameen par cho tame tamaari kishti ne Ka’batullaah ni zameen na tawaaf karaavo to-j Aap na mo’ataqedeen ni najaat thaase. Nuh [as] ye farmaan mujab ‘amal kidho pachi Nuh [as] ni kishti Judi pahaad ne nazdeek thai to Nuh [as] ye Du’a kidhi ke, aye Allaah maari kishti ne aa pahaad par roki le. Allaah na Hukum thi pahaad dabaai gayo ane kishti ye pahaad par ruki.
 • Maulaatana Faatema [as] Salamaan ul-Faarsi (ra) ne mukhaatib thai ne kahe che ye ke, aye Salmaan ek din hoon mara hujra na darwaaza band kari ne besi hati, itna ma darwaaza khula ane mara hujra ma chaar bairo salaam karta huwa daakhil thaya, me sawaal kidho ke, Aap kaun che? Ye bola ke, hame Hoor che.  Pehla kahe maaru naam ‘Zarrah’ che, bija kahe maaru naam ‘Salama’ che, tisra kahe maru naam ‘Maqdooda’ che ane aakhir bola ke maaru naam ‘Ammaara’ che. Pachi bola ke Allaah no hokum che ke je waqat ke Abizer-il-Ghaffaari ni qazaa thaai to hoon ye ni khidmat ma jaav. Salama bola hoon Salamaan ul-faarsi ni khidmat ne waaste choon. Maqdooda bola hoon Miqdaad ne waaste ane Ammaara bola mane Ammaar ibne Yaasir ni khidmat no zimmo ataa thayo che. Salmaan ul–Faarsi aa saambhli ne ghana khush thai che. Te ba’ad Maulatana Fatema [as] Salamaan ne tamar Aape che ane farmaave che ke roza na iftaar karvaane waqat tame aa tamar jamjo. Salamaan ye tamar lai ne nikle che, rasta ma ghana loko Aap ne pooche che ke, aye Salamaan aaje Aap na badan ma thi ghani khushboo aave che, su sabab che? Salmaan kahe che che ke mane aa no koi khayaal nathi. Roza iftaari na waqat Salamaaan tamar jame che to ye ma thi thalya[seeds] nathi nikalta, Salamaan Maulaatana Faatema [as] ne araz kare che ke, aa su maajro che? Maulaatana Faatema [as] farmaave che ke, aye Salamaan je tame tamar jama ye tamar jannat na tamar hata ane Allaah Ta’aala ye jannat na phal ma beej nathi muka.
 • Mazoon saheb ye aakhir ma Naseehat na Gauhar ane Jauhar thi mumineen ne maalaamal kidha. Aap ye mumineen ne kai tarah dost pasand karso ane kai tarah muruwwat nibhaavso ye farmaavu.  Gheebat karnaar loko ni mazammat kidhi ane ye thi baaz aavva iltejaa kidhi. Aap ye farmaavu ke aa gunaah-e-azeem che. Aap ye Surat ul-Hojoraat ni aayat bayaan farmaavi.
 • Raks ane ghena [Naach-Gaan] ye kabeera gunaah che ye ni tanbeeh kidhi.  Shaadi ma aa kharaabi ne dur karva Mumenaat bairo ne raghbat apaavi. Dulha ne dair raat tak ye na dosto lai jaai che ye bid’at ne dur karva bhi mumenaat ne hosh apaavo ane ye bid’at dur karva no hilo bataavo.
 • Aakhir ma Sheer khwaar, Saheb-e-Zulfiqaar na jigar gosha na dil na chain, je potaana labo par tabassum ni Zulfiqaar lai ne maidaan ma jihaad waaste nikla, ye Maulana Ali Asgar [as] ni pur dard shahaadat nu bayaan.  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

DAY - 7

 • Mazoon saheb mumineen ne mukhaatib thaya ane farmaavu ke, aye imaandaaro, gham-khwaaro ane noha-khwaano Allaah no shukr che ke, aa haqq ni jamaa’at ma Moharram ul-Haraam ma 7th yaum namudaar kidho. Aaj no yaum, yaum-e-khamees che ane aa din Maulana Isaa Ruhullaah na maqaam par che. Aap no maqaam insaan ni khalqat ma ‘ezaam[haadka, bones] no che. Allaah Ta’aala ye Aap ne murda ne zinda karwaano, juzaam ane kor wala ne aafiyat bakhashwaano, na-bina ne dekhta karvaano mo’ajizo inaayat kidho. Aap na taabe’een ne Hawaariyyun kahe che. Yaum ul-khamees no ghano uncho maqaam che. Imaam Mustansir [as] na Baab ul-abwaab Saiyedna Shiraazi saheb je waqat Yaum-ul-Khamees ni subaah namudaar thaati to Aap farmaavta, YA SABAAHAL KHAMEES AHLAN WA SEHLA.  Aap ye puri tashreeh saathe aa Qur’an ni aayat farmaawi,  QAALA MAI YOHYIL ‘EZAAMA WA HEYA RAMEEM. QUL YOHYIAL LAZI ANSHA’AHA AWWALA MARRAH WA HOVA BEKULLE KHALKIN ALEEM.
 • Allaah Ta’aala ‘kun fa yakoon’ no saheb che. Ek wajaah ma Qaaf ye Maulana Ali [as] ane Noon ye Maulaatana Fatema [as] par dalaalat kare che.  Saat ni ginti ma ghani barkat che. 7 ma noor che, ta’seer che.  1 ne 6 saathe milaawo to 7 thaase, te mujab 2 ne 5 saathe milaawo to 7 thaase, 3 ne 4 saathe milaawo to 7 thaase, ya’ni 7 ma tene upar na tamaam adad samaayela che.  Apno aqeedo pan 7-7 ni ginti na Faatemi Imaamo no che.
 • Allaah Ta’aala ye Mohammad Rasoolullaah [saws] ane Maulaana Ali [as] ne ek noor ma thi paida kidha ane baaqi na noor ma thi Aap na Shi’a ne paida kidha. Aap ye Aayat ul-Kursi ni aakhri aayat ni tashreeh farmaavi. Aap ye farmaavu ke,  je shakhs na dil ma Maulana Ali [as] nu noor daakhil thai che ye ne Allaah Ta’aala andhaaraao ma thi nikaali ne Noor ma laave che ane je na dil ma thi Maulana Ali [as] nu noor zaa’il thai jaai che ye ne Allaah Ta’aala andhaarao ma gharaq kari de che. YAAHDILLAAHO LE NOOREHI MAI YASHAAO.
 • Fajar ni namaaz ma “istamsakto ni du’a” ma hame 17 waqat noor ni zikir kariye che je dil thi shuru thai ne qabar tak che. Agar mumin na dil ma Maulana Ali [as] nu imaan hoi to ye mumin nu dil Allaah na ‘arsh mujab che. QALBUL MUMIN ARSHULLAAH. Rasoolullaah [saws] farmaave che ke Mumin na dil ni hurmat  Kaabatullaah ni hurmat karta ziyaadah che. AL MUMINO AKH UL-MUMIN. AL MUMINO MIRAAT UL-MUMIN. Rasoolullaah [saws] farmaave che ke aye Ali, ANA WA ANTA ABAWAL MUMINEEN. Hoon ane tame mumineen na ma-baawaaji che. Mumin bija mumin ne joi ne potaana ma naik khaslat ne ikhteyaar kare che paak kirdaar ane paak teenat ne ikhteyaar kare che.
 • Mumin ma’refat no suraj che, tauheed no chaand che, ‘ilm no sitaaro che, ummeed ni vijli che, khauf ni gaaj che, sakhaawat no daryo che, itaa’at nu darakht che, maqbooliyat nu phal che, ane fikar ni naher che.
 • Je shakhs Mumin na dil ne khush kare to ye na thi Allaah raazi thai ane ye ghana azeem sawaab no haqdaar thaai.  BISMILLAH HIR RAAHMAA NIR RAHEEM. QAD AFLAHAL MUMINOON, HUM FI SALAATEHIM KHAASHE’UN, WAL LAZEEN HUM ‘ANIL LAGHVE MO’AREZOON.
 • Mumin ye che je namaaz ma zhuke. Aap ye Maulana Ali [as] ni namaaz ni kaifiyat bayaan farmaavi. Aap ye farmaavu ke ek waqat Maulaana Ali [as] na pag mubaarak ma kaanto waago ane zakham ghanu gehru thai gayu ane din-ba-din dard ziyaada thayu, Rasoolullaah [saws] ye Aap ne farmaavu ke, aye Ali Aap nashtar mukaavi do, Ali [as] ye farmaavu ke, Ya Rasoolullaah [saws] agar Aapni du’a che to mane aa dard ma Allaah shifa bakhshi dese, mane nashtar nathi mukaavvu. Rasoolullah [saws] sochwa laga ke, kaya hila thi Ali ne nashtar mukaaviye, Aap ye tabeeb ne bulaava ane je waqat par Maulaana Ali [as] namaaz ma tahiyyat padhtaa hata ye waqat Aap na qadam ma nashtar mukaavu. Maulana Ali [as] namaaz thi faarigh thayaa to Rasoolullaah [saws] ye puchu ke aye Ali, have Aap ne qadam ma kim che, Ali [as] ye jawaab didho ke Allaah na fazal thi ane Aap ni Du’a na sabab mane have dard nathi. To rasoolullah [saws] ye farmaavu ke, aye Ali, me Aap na qadam ma ibaadat ni haalat ma nashtar mukaavi didhu ye sabab Allaah ye Aap ne shifaa ata kidhi.
 • Mazoon saheb ye Maulana Ali [as] ni Shujaa’at, bahaaduri na fazaa’il bayaan karta Khaiber ni jang no waaqe’o bayaan kidho. Maulana Ali [as] ye je kaifiyat thi ghazva-e-Khaiber ne fatah kidhi ye no qisso bayaan kidho. Aa na silsila ma aap ye digar ek rivaayat bayaan kidhi ke je waqat Maulana Ali [as] ye dar-e-Khaiber ne ukhaadi ne feko to Qila ma ek bairo hati je mahel ma rehti hati ye bahaar aavi ne Rasoolullah [saws] ne shikaayat kidhi ke, aye Maula je waqat Ali [as] ye Khaiber na dar ne ukhaado ane Aapni aangli mubaarak ne jumbish aapi to qila na tamaam dar-o-diwaar kaanpwa laga ane maro palang bhi jumbish ma aavi gayo ane me ye par thi padi ane mane aa zakham laago. Ye dauran Jibrael [as] naazil thaya ane farmaavu ke, ya Rasoollullah [saws] Maulana Ali [as] na ghussa thi qila na dar-o-diwaar nahi magar saate aasmaan ane zameen na har hissa kaanpi utha. Tamaam farishta Maulana Ali [as] ni Shujaa’at ne joi ne farmaave che ke, SHAAHE MARDAA SHAIRE YAZDAA QUVVATE PARVARDIGAAR; LA FATA ILLA ALI LA SAIF ILLA ZULFIQAAR.
 • Aap ye farmaavu ke har cheez ma pehle “Tabarra” ane pachi “Tawalla” hoi che ya’ni pehle inkaar ane pachi iqraar. Kalemat ush-Shahaadat ma pehle che LA ILAAHA, ye tabarra che ya’ni ‘koi khuda nathi’ ane pachi che ILLALLAAH, ye tawalla che ya’ni ‘magar Allaah che.’ Ye mujab wuzu tabarra na maqaam par che ane namaaz tawalla na maqaam par che. Pehle Ali [as] ane Aap na Ahl-e-Bait [as] na dushmano par La’nat ane ye pachi Ali [as] ane Aap na Ahl-e-Bait [as] par salwaat-o-salaam.
 • Aap ye mumineen ni ghalat soch ane Da’wat taraf na ilzaam ni wazaahat ane mazammat karta farmaavu ke, Da’wat ane yena sahab to ghana kareem ane shafeeq che, Da’wat dushmano banaavti nathi magar ye to zamaana no dastoor che ane aa mukhaalefeen to paidaa thaaya karse, aa silsilo Adam [as] na waqat thi jaareya che. Aap ye haqq na loko ginti ma kam hoi che yeni misaal aapta farmaavu ke, Nuh [as] ni Da’wat ma faqat 80 fard hata, Imaam Husain [as] na saathe Karbala ma faqat 72 jaanisaaro hata ane Shaheed-e-Aazam Saiyedna Ali [qr] na mo’taqedeen faqat 27 jaan-baazo hata, hatta ke Saiyedna Safiyuddin saheb ye Aap par teen martaba Nass-e-Jali farmaavi 3rd 4th ane 7th Rajab 1030 AH.  Ye zamaana ma Ahmedabad ma mumineen ni 27 mohalla ma aabaadi hati.
 • Namaaz ni fazeelat ma Aap ye farmaavu ke har haal ma namaaz padhvu faraz che. Aap ye imaamat ni namaaz taraf mumineen ne raghbat apaavi. Aap ye bashaarat Aapta farmaavu ke, Allaah Ta’aala be namaaz ne darmayaan thayela sagheraa gunaaho ne maanji naakhe che.
 • Sunnat ane naafelat ni namaazo bhi adaa karva khaas farmaavu. Ye namaazo Faraz ni namaaz ni kotaahi ane laghshisho ne dur kare che. Muminaat bairo ne bhi namaaz ni khaas naseehat. Aap ye farmaavu ke, namaaz no muknaar ye sharaabi, khoon karnaar, ane bija mhota gunaaho karnaar karta shareer che. Ye fir’aun, nimrood, haamaan, qaaroon, iblees ane but-parast karta bad- kirdaar che.
 • Ghar ma badi nu aalam che, mardo potaana bairo ne ane bairo potaana mardo ne naam thi bolaave che, TV par uryaan cheezo jova thi parhez karvo joiye.  Namaaz na waqato ni paabandi ni khaas taakeed.   EZA ZAALASH SHAMSHO DAKHALAL WAQTAAN, EZA GHAABASH SHAMSHO DAKHALAL WAQTAAN.  AWWALUL WAQTE RIZWAANULLAAH WA AAKHERUL WAQTE AFWULLAH.  INNAHA LAKABIRATUN ILLA ALAL KHAASHE’EEN.
 • Da’wat na dushmano hamna je haal ma che ye mashiyyat-e-ilaahi che Allaah be-deeno ne kam musibat duniyaa ma aape che kimke yena waaste azaabe ‘aleem Allaah ye aakherat ma mukelo che. Duniyaa ye na waaste jannat che. ADDUNIYA SIJNUL MUMIN WA JANNATUL KAAFIR.
 • Aakhir ma Aap ye Allaah Ta’aala ni hamdo sana kidhi ane farmaavu ke Allaah je haal ma raakhe ye behtar che. TO’IZZO MAN TASHAAO WA TOZILLA MAN TASHAAO BEYADEKAL KHAIR INNAKA ALA KULLE SHAIIN QADEER.
 • SHAHAADAT-E-MAULANA QAASIM [AS]
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

DAY - 8

 • Mazoon saheb mumineen ne mukhaatib thai ne farmaave che ke, aye Imaam Husain [as] na azaadaaro ane ghamkhwaaro Allaah no Hamd ane Shukr che ke, Allaah Ta’aala ye Mumineen na dilo ma Imaam Husain [as] na gham ne jagaavo ane mumineen fart-o-nishaat thi, zauq-o-shauq thi, izdehaam thi, hujum thi potaano Aaqa taraf na walwalaa ane jazbaat-o-aqeedat no izhaar karwa aa baargaah ma shareek ane shaamil thai che. Aap ye mumenaat bairo ne waaste bhi ta’reef na kalemaat adaa farmaava ke, je taur-tareeqa thi jamaa’at na mumenaat Imaam Husain [as] ni museebat ane balaa ne yaad kari ne je shor-o-shaiwan ane aah-o-bukaa kare che ane aa azaadaari ne farash par thi ‘arash par pohnchaare che, je taur na maraasi, salaam ane Nauha-khwaani thaai che, ye qaabil-e-daad che ane ye no Allaah ni baargaah ma thi ghano azeem ajar haasil thaanaar che.
 • Aap farmaave che ke, Imaam Husain [as] no gham ‘aalam na tamaam gham, museebat, takleef, aafat karta bhaari che. Imaam-e-Mazloom no gham azeem che, a’ala che, agar koi mumin banda par museebat waaqe thai to jo ye Imaam Husain [as] ni museebat ne yaad karse to ye ne zaroor potaana gham ma raahat mehsoos thaase. Aap ye Imaam Husain [as] na dar par jamaa’at na tamaam mumineen na haqq ma khaas du’a na kalemaat farmaava.
 • Aaj no Yaum Moharram ni 8th taarikh Yaum ul-Jumo’ah che ane aa-j na yaum na mamsool ane sahab Rasoolullaah Baawaaji [saws] che.  Aap insaani khalqat ma Lahem [gosht] na muqaabla par che. NAHNO LEHMIYOON. Jo hame lahem no inkaar kariye to goya hame Rasoolullaah [saws] no inkaar kidho, Jumo’ah ni fazeelat ne na pehchaani. Paanch ni ginti ne adaa karta Mazoon saheb ye farmaavu ke, 5 cheez ye che ke je ek-bija saathe mulawwas che ane 5 cheez ma chaar haraf che. HUSAIN, JUMO’AH, QUR’AN, MOHAMMAD ANE MUMIN. HUSAIN ma HA, SEEN, YA, NOON. JUMO’A ma JEEM, MEEM, ‘AIN, HA.  QUR’AAN ma QAAF, RA, ALIF, NOON. MOHAMMAD ma MEEM, HA MEEM, DAL. MUMIN ma MEEM WAAW, MEEM, NOON.
 • Rasoolullaah [saws] 6th naatiq che. Aap [saws] ye shari’at-e-gharra ane Allaah na Da’wat-mission ne takmeel par pohchaavu. Aap [saws] na kitaab pehla na tamaam kitaabo no majmu’ah che, Aap [saws] ma tamaam shari’at jama thai, Aap [saws] ne Allaah Ta’aala ye aagla tamaam nabiyo na mo’ajiza thi khaas kidha. Aap [saws] ni shari’at aalam na tamaam pehlu ne ye na qaanoon ma gheri le che. Qayaamat na roz tak ye ma koi tabdeeli ni gunjaa’ish nathi, ke zaroorat nathi kim ke aa Allaah ye naazil kidhela qaanoon che. Insaan na qaanoon ma tabdeeli waaqe thai magar shari’at ma nahi. Islaam na ehkaam har zamaana ne gheri le che ye na ehkaam har waqat ma durust che. Ye zamaana ne sar-ba-sar rahe che. It is compitable with all the generations. Insaan na qaanoon ma qusoor hoi sake che magar Allaah na qaanoon ma nahi ane agar koi shakhs ye ma qusoor nikaale to ye khud ‘aqal no qussor waalo che.
 • Aa mauze par Aap ye duniyaa ni aqli-naqli daleel ane hujjat qaa’im karta farmaavu ke, su ye mumkin che ke insaan aa aalam ma koi qaanoon baghair rahi sake. Har umoor ma qaanoon che. Pachi kim shari’at ma qaanoon na hoi? Shari’at ye jamvaana, piwaana, uthwaana, beswaana, bait ul-khalaa na, nikaah na, wiraasat na, wasiyyat na, namaaz na, zakaat na, Hajj na, halaal-o-haraam na, kasab-e-halaal na, khareed-o-farokht na….. deegar tamaam haalaat na ehkaam duniyaa ne sikhaava che. aa ehkaam Allaah Ta’aala na Naamoos che. agar koi qaanoon na hoi to ye jungle che, je mujab jungle ma koi ne waaste koi qaanoon nathi.
 • Majlis na qaanoon ye che ke, umda sufed libaas pehri ne aavo, hamaara aqeeda ni topi pehri ne aavo, salaam kari ne ijaazat lai ne beso, Imaam Husain [as] par aah-o-zaari karo, maatam karo, waa’iz na kalaam ne baraabar samaa’at karo, ye na kalaam ne Subhaanallah pukaari ne daad aapo, ye na naseehat na kalaam ne saambhli ne ye par amal dar aamad thaao.
 • Mazoon saheb ye mumineen ne hamaara ISMAA’ILI-TAIYYEBI aqeeda na sebaat ni haqqaaniyat bayaan karta farmaavu ke, hamaaro aqeedo ye ‘ain Rasoolullaah [saws] ni sunnat, Ahl-e-bait [as] ni rusoomat ane A’immat-e-Taahereen [as] na farmaan ne ma tahat che. Hamaaro aqeedo ye shari’at na daayira ma samaaelo che. Aa daayira na markaz ye hamaara Imaam uz-Zamaan [as] ane Aap na Naa’ib je te zamaana ma hoi ye che.
 • Mazoon saheb ye BISMILLAAH HIRRAHMA NIRRAHEEM, na fazaa’il bayaan karta farmaavu ke, Bismillaah ye ism-e-aazam che. Ye ma Allaah Ta’aala na teen azeem ism mubaarak che. Aa aayat ma 4 kalema che BISM, ALLAH, RAHMAAN, RAHEEM. Ye ma 19 haraf [alphabets] che. Pehla be kalema ma 7 haraf che, BE, SEEN, MEEM, ALIF, LAAM ,LAAM, HA. Aa 7 haraf ye imaam na saatra par dalaalat kare che. Qayaamat na din tak 14x7=98 imaam guzarse, 99th ye hujjat-e-Qaa’im hase ane 100th ye Qaa’im ul-Qeyaamah [as] hase. Allaah Ta’aala na bhi 100 ism-e-mubaarak che. Imaamo na 1st saatra ne ATIMMAH, 2nd saatra ne KHOLAFAA, 3rd saatra ne ASHHAAD ane satar na imaamo ne ABDAAL kehwaay che. Qur’an no khulaaso Surat ul-Fateha che, ane ye no khulaaso ‘Bismillaah’ ni aayat che, ye no khulaaso ‘Bism’ che, ye no khulaaso ‘Ba’ no haraf che ane aakhir ye no khulaaso ‘Ba’ nu ‘Nuqtu’ che. Maulana Ali [as] ni riwaayat: Abdullaah bin Abbas, Maulana Ali [as] ni huzoor ma ishaa na waqat par haazir thaai che ane farmaave che ke, aye Aaqa, aye Maula Aap mane Surat ul-Fateha ni tafseer bataaviye. Maulaana Ali [as] Bismillaah na ‘Ba’ ni tafseer ibtedaa kare che ane ye ma ‘Ba’ na nuqta ni taaweel bataave che, ke fajar ni namaaz no waqat daakhil thaai che magar ‘Ba’ na nuqta ni taaweel Maulaana Ali Ameer ul-Mumineen [as] ni khatam nathi thaati. Abdullaah kahe che ke, aye Maula agar jo Bismillaah na faqat ‘Ba’ na nuqta ni aa mujab ni tafseer hoi to hame Surat ul-Fateha ni tafseer kim adaa kari sakiye?
 • BISMILLAAH HIRRAHMA NIRRAHEEM na pehla 7 haraf ye shari’at na 7 ehkaam WALAAYAT, PAAKI, NAMAAZ, ROZA, ZAKAAT, HAJJ, JIHAAD par dalaalat kare che ane baaqi na 12 haraf ye Rasoolullaah [saws] ni 12 sunnato SALAAM BOLVU, JAMAN JAMAADVU, WAALEDAIN, RISHTEDAAR, BAIRO, PADOSI, KHAADIM, MUMINEEN SAATHE NAIK SULUK, SAACHU BOLVU, MAREEZ NI EYAADAT-PURSI KARVI, MA’ROOF NO HUKUM KARVO ANE MUNKAR THI ROKVU, aa par dalaalat kare che. BISMILLAH padhe te waqat potani tauba aangli ne peshaani thi nichlaa hoth tak chume, chehra na 7 baaka ye imaamo na saatra taraf dalaalat kare che. Wuzu ni ibteda ma, masjid ma daakhil thaata, masallo bichaawta, azaan-iqaamat kehta, niyyat leta deegar tamaam du’ao padhta pehla Bismillaah bole to Allaah ye na amar ne khair na anjaam par pohchaade.
 • Bismillaah na fazaa’il na bayaan ma Aap ye ek mohsinah bairo ke je no mard munaafiq hoi che ye no waaqe’o bayaan farmaavo.
 • Koi bhi cheez ne amaan ma raakhvi hoi to ye ne ‘Bismillaah’ boli ne muke ye na par Bismillaah lakhe ane ‘Yaa Qitmeer’ lakhe.
 • Namaaz na aadaab ke je hamaara thi bija na juda che ye ni tashreeh farmaavi. Masalan hame hamaara pag ne jodi ne ubhaa rahiye che, hame haath ne chuta raakhi ne namaaz padhiye che, hame har surat padhta pehla ‘Bismillaah’ ni tilaawat kariye che. Beve pag jodi ne ubha rehva ni adab ye sabab che ke, jamno pag Imaam no che ane daabo pag ye Aap na Hujjat no che ane Imaam ane Aap na Hujjat koi waqat juda nathi thaata. Rasoolullah [saws] ye Maulaana Ali Ameer ul-Mumineen [as] ne Aap na qaa’im maqaam banaava pachi Aap ye Namaaz ne dauraan Aap na haath ne chuta kari naakha, aa no sabab ye hato ke Aap [saws] tanzeel na sahab hata ane Maulaana Ali [as] taaweel na sahab, to je waqat Aap [saws] ye Ali [as] ne qaa’im kidha to taaweel zaahir thai gai. , ye sabab Aap [saws] ye namaaz ma Aap na haath mubaarak ne chuta kari didha.
 • Mazoon saheb ye mumineen ne tanbeeh kidhi ke koi bhi ghair aqeeda na loko saathe ‘ilmi guftagu ane aqeeda ni aap-le no rishto hargiz na raakho.  LANA AAMAALONA WALAKUM AAMAALOKUM.  LAKUM DINOKUM WALE YADEEN.
 • Namaaz na awqaat ni dobaarah wazaahat karta Aap ye bija andaaz ane haqeeqat bayaan farmaavi ke ZOHAR ni namaaz na sahab NUH [as] che, ASAR- IBRAAHEEM [as], MAGHRIB-MUSAA[as], ‘ISHA-‘ISAA [as] ane FAJAR-MOHAMMAD UR-RASOOLULLAH [saws] che. Bija ruye Zohar ane ‘Asar na mamsool Mohammad [saws] ane Maulaana Ali [as] che ane ye beve sahabo ek bija thi juda nathi ye sabab Zohar ane ‘Asar ni namaaz juda nathi. Maghrib ane ‘Isha na mamsool Maulaana Hasan [as] ane Maulaana Husain [as] che, ye beve Imaamo ma bhi koi judaai nathi ye sabab Maghrib ane ‘Isha ni namaaz ma koi tafreqo nathi. Fajar ni namaaz na sahab Maulaana Mehdi [as] che, je Rasoolullaah [saws] ni peshingohi mujab North Africa ma thi Zaahir thaya, ek wajeh mutaabiq Fajar ni namaaz na mamsool Rasoolullah [saws] bhi che ke je aa zameen ma Allaah na deen ne lai ne padhaara ane aa jahaan ne roshni thi bhari didhu.
 • Mazoon saheb ye mumineen ne Misaaq ni haqeeqat thi waazeh kidha, ke aa rasam je waqat Rasoolullah [saws] ye Ghadeer-e-Khumm na maidaan ma Maulaana Ali [as] ne qaa’im kidha ye waqat thi jaareyah, saareyah ane kaafeyah che. Imaam uz-Zamaan na Hablullah il-mateen na sabab Allaah Ta’aala hamaara jism ma Ruh naazil kare che wa illa faqat hamaara jism ma nafs hoi che.
 • Ghair qaum na loko na faateha hargiz na padhwa joiye.
 • Digar Mazoon saheb ye Rasoolullah [saws] no ek mo’ajizo je Jaabir bin Abdillaahil Ansaari na ghar ma potaana 2 nana farzando saathe guzro ye bayaan farmaavo.
 • Naseehat na daur ma Mazoon saheb ye bachchaao ni tarbiyat taraf mumineen ne naseehat farmaavi. Dini ‘ilm na husool ne waaste madrasa ma mokalwa taraf raghbat ane hosh dilaavo. Misaaq na pehla Da’wat taraf thi have pehle sawaalat puchaai che ye ni yaad-dehaani karaavi.   Dhaari raakhwane waaste tanbeeh kidhi.
 • Hamaari qaleel jamaa’at ma har cheez mohaiyyah che. Allaah no shukr-o-ehsaan che.   Hamne aa hamaara Saiyedna Ali na gulzaar ne chaman ne shabistaan ne aabaad ane shaad karvaanu che.
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

DAY - 9

 • Mazoon saheb ye ibtedaa ma Allaah Ta’aala ne waaste kalemaat ush-Shukr adaa kidha, ane farmaavu ke Allaah no shukr to har haalat ma laazim che ane ye hovuj joiye. Sabr Allaah ni taa’at ma, musibat ma ane ma’siyat ma howo joiye.  Sabr ane Shukr bhai-bahen ni maanind che. Ye beve mumin na ‘azeem zaiver che, ‘ajeeb-o-ghareeb sarwat che, je tamaam sift-o-sanaa Allaah Ta’aala mumin ni surat-e-Ahzaab ma kare che ye no nichod ane khulaaso ye Sabr ane Shukr che. Sabr ane shukr baghair Imaan naaqis ane qaasir che.  Ye ne potaani zaat ne, badan ne, daaman ne, tamaam badi thi paak raakhvu joiye. Musibat ni haalat ma bhi Allaah no shukr kare ane Ibaadat kare. Allaah Ta’aala Qur’an ma farmaave che ke, INNA MA’AL USRE YUSRAN, FAINNA MA’AL USRE YUSRA. Hamesha pehle sakhtai che ane ye ba’ad raahat che, pehle tang-dasti che pachi faraavaani che, pehle musibat pachi raahat, pehle gham che pachi masarrat che.
 • Aa majlis-e-Imaam Husain [as] ma aavi ne hame je usrat ne bardaasht kariye che ye no bhi ‘azeem silo ane ajar haasil thaanar che. Aa majlis-e-Azaa ma thi hargiz khaali haathe nahi jata, faqat sharat ye che ke Imaam Husain[as] Aap na aansu na khwaastgaar che, maatam, sinaazani ane ranj-o-malaal no izhaar zaroori che.
 • Mazoon saheb ye farmaavu ke, waa’iz ne teen cheez ni zaroorat che, Aawaaz, rawaani ane eesaar. Mazoon saheb ye farmaavu ke ye Aap ne aa haasil che ye no sabab Huzoor-e-‘Aali (tus) ni du’a, Takht-e-Taiyebi ni barkaat ane Imaam Husain [as] na Gham no mo’ajizo ane karishmo che.
 • Aap ye mumineen ne du’a ni ehmiyat samjhaavta farmaavu ke, INNAD DU’A LE YORADDAL QAZAA.  YA AYYOHAL LAZEENA AAMANUT TAQULLAAHA WABTAGHU ELAIHIL WASEELA. Aap ye farmaavu ke, fajar ma je waqat kasab waaste niklo to pehle Qur’an ni tilaawat karo, du’a karo, du’a ni haftio saathe raakho.
 • Aap ye farmaavu ke, Yaaseen ye surat che ke je Qur’an nu dil che, Yaaseen zinda shakhs ne ruhaani taazgi bakhshe che ane Murda ne waaste sawaab ni haamil thai che, ye ni ruh ne sawaab pohche che. Yaaseen ma tamaam cheez ni zikir che, Insaan ni paidaaish thi lai ne Maidaan-e-Hashr ma insaan pahonchse ye tamaam marhala ni zikir che, duniya ni zikir che, ambiyaa ni zikir che, aakherat ni zikir che……. Yaaseen tamaam sakhat umoor ne aasaan kari de che, mushkil-o-aafaat ne dur kare che, dafa kare che. Aap ye farmaavu ke, Mumenaat bairo par bhi laazim che ke har waqat Surat-e-Maryam, Surat-e-Aal-e-Imraan ane Surat un-Nisaa ni tilaawat kara kare. Maulaana Ali Ameer ul-mumineen [as], Maulaana Imaam Husain [as], Maulaana Imaam Ali Zainul Aabedeen [as] ane Saiyedna Moaiyyed Shiraazi [qr] ni har din ni makhsoos du’a fajar ma padhe, Du’a-e-Kaamil, Du’a-e-Kumail, Du’a-e-Jaushan ane Du’a-e-Nasre wal Mahaaba ni wird kare. Bachchaao ne Kalema-e-Shahaadat, Panjatan-e-Paak na naam mubaarak ane Salwaat zabaani karaave. Ghar ma har waqat Imaam Husain [as] ni zikir ne zindaa raakhe. Mazoon saheb ye mukammil salawaat kim padhvi ye farmaavu.  ALLAHUMMA SALLE ‘ALA MOHAMMADIV WA ‘ALA AAL-E-MOHAMMADIN KAMA SALLAITA WASALLAMTA ‘ALA IBRAAHEEMA WA ‘ALA ‘AAL-E-IBRAAHEEM INNAKA ‘HAMEEDUM MAJEED.
 • Mazoon saheb ye aaj na yaum Da’wat ni shaanat ane fazal ne aashkaar kidha. Aap ye farmaavu ke aa Da’wat ek Quds no Hazeero che. Aap ye loko ni khaam khayaali ke Haq ni Da’wat yaani har umoor ma haq talabi ni Da’wat che ye ne dur kidhi, ane Haqq ni Da’wat ni wazaahat karta farmaavu ke Haqq ya’ni Allaah Ta’aala. Aa Da’wat Allaah ni Da’wat che. je waqat kai nohtu ne Allaah ni Da’wat hati ane je ye pehle qubool kidhi ye Aql bani, te sabab aa Da’wat ne ibdaa’i Da’wat kahe che.
 • Je loko Da’wat ma ‘aib-joii kare che nuqta-chini kare che ye ni Aap ye taubeekh kidhi ane duniyaa ni misaal aapta farmaavu ke je ne kamlo [jaundice] hoi ye ne tamaam cheez pili nazar aave, ye ma yeni aankh no qusoor che.
 • Allaah ye mumin par tan ‘itaa’at faraz kidhi che. Allaah ni, Rasoolullaah [saws] ane zamaana na Imaam ya Da’i. Da’wat ye jismaani ‘aalam ma thi ruhaani ‘aalam ma java ne waaste ek pul che, rasto che, seraat ane sabeel che.
 • Imaam Husain [as] na ayyamo ma je ehmaq loko paarka loko ni majlis ma jaai che yeni Aap ye ghana sakhat alfaaz ma mazammat kidhi. Aap ye farmaavu ke, aa Da’wat no rasto ye Express Highway mujab che, jo aa rasta thi tame tamaari manzil tai karso to jaldi manzil par pohochso, magar jama’at na chand be-waqoof ane kam ‘aql loko bijaa ni majlis ma jaai che goya ke ye loko gaamda na rasta par thi manzil taraf java ni koshish kare che ane ek kalaak ne badle das kalaak ba’ad pohnche che. Aap ye aa qisim na loko ni be-wafaai ne izhaar karta yene-j  mukhaatib thai ne farmaavu ke, kim Laylatul Qadr ni namaaz ma ye rasta ne pasand nathi karta, Aashura na wasila ma, Rajab ni pehli raat, Laylatun Nisf, Laylatul Ma’eraaj, beve Eid ma, kim te waqat aa gaamda na rastaao band hoi che? Waras na 355 din ma thi 347 din tame Da’wat na hazeera ma, shaher ma ane baaqi na Imaam Husain [as] na 8 ayyaamo ma be-wafaai no izhaar ane gaamda ma?
 • Da’wat Jannat bil quwwa che. Misaaq ye hamaari Ruh ne najaat apaavse. Da’wat ni majlis ye misaaq no hisso che, namaaz, nikaah, nasihat ye misaaq no hisso che har waqat Da’wat na mo’in-o-yaawar rehvu, tamaam umoor ma razaa, ye tamaam misaaq na hissa che. 
 • Mazoon saheb ye mumineen ne Ruhaani baawaaji ane Ruhaani farzando na shu ma’naa matlab che ye ni wazaahat farmaavi.
 • Aap ye Allaah no shukr bhi kidho ke jamaa’at ma ye loko bhi che je Da’wat na noor na qaa’il che. Daulat-mand loko potaano faiz Da’wat ane jamaa’at ma aape che, darmayaan na loko yeni haisiyat mujab ‘adaa kare che. Da’wat na sahab ne yena thi koi shikwa shikaayat nathi. Magar je loko sahab-e-maal che ane duniyaa na tamaam umoor ma potaani daulat ne israaf kare che ane Da’wat ane Jamaa’at ma faiz aapva potaana qadam ne paachal lai jaai che ye na waaste ranj che. Aap ye ‘elaan kidhu ke je loko Da’wat ne qareeb nathi, Da’wat ni dil-aazaari kidhi hoi ye tamaam Da’wat na nahej ane rasam mutaabiq, maafi-talaafi kare ane Misaaq aapi ne aa Da’wat na Hazeera-e-Quds ma shaamil thai jaai.
 • Aakhir ma Hazarat Maulaana Ali Akbar [as] ni shahaadat padhi. Mumineen ye ghani aah-o-zaari kidhi, maatam ni ye kaifiyat hati ke mumineen nu shor-o-saivan farash par thi ‘arash par pohchi gayu hatu.
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Yaum-e-Aashuraa

 • Mazoon saheb ye ghano baleegh khutbo farmaavo ke tamaam mumineen subhaanallaah na kalemaat ‘adaa karwaane qaasir thai gaya.
 • Aap ye ibtedaa Maulaana Imaam Husain [as] na fazaa’il thi kidhi. Aap farmaave che ke, Imaam Husain [as] kaun hata, ke je na naam par nabiyo roya, wasiyo roya, saat aasmaan roya, saat zameen roi, aaftaab, mahtaab, nujoom, kawaakib, charind, parind, haiwaan, darakht, tamaam arwaah-e-saaleheen, malaaekatil kurroobeen, malaaekatil muqarrabeen, malaaekate ruhaaniyeen, barr ane baher ni tamaam zinda ane murda, Allaah ni kaayenaat ni ashyaa Imaam Husain [as] par aah-o-zaari kare che. Imaam Husain [as] Rasoolullaah [saws] na Qurrat ul-‘ain, Maulaana Ali Sahab-e-Zulfiqaar [as] na chashm-e-baseerat, Maulaatana Fatema [as] ni bizaa’at, Imaam Hasan-e-Mujtabaa na akhi ane nana bhai che. Aaj na yaum hame aa tamaam azeem shakhsiyato ne mowaasaat ane taaziyat ne waaste haazir thaya che.
 • Imaam Husain [as] par 1350 waras thi Aap na jaanisaaro Aap ne par roi rhaya che, maatam kare che, sinaa-zani kare che, sar-koobi kare che, aah-o-bukaa kare che shor-o-shaivan kare che, aa no sabab ye che ke, Imaam Husain [as] na naam ma barkat che, rehmat che mo’ajizo che, karishmo che. Aap ye deen-e-Islaam ni baqaa ne waaste je tarah no shaahkaar ane je kisim ni fidaagiri, qurbaani, jaanisaari aapi je ni duniyaa ma koi misaal nathi.
 • Aap ye farmaavu ke, hame koi na naam par aa taraah ni aah-o-zaari nathi karta, koi nabiyo par nahi, wasiyo par nahi, imaamo par nahi, do’aat par nahi, magar faqat Imaam-e-Mazloom Maulaana Imaam Husain [as] par. Aap na naam thi aa zikir zindaa che, sabeel, paani, niyaaz, maatam, rova no wujood che.  Koi nu naam wird-e-zabaan nathi magar Imaam Husain [as] nu mubaarak ane barkat waalu naam tamaam nana bachcha thi lai ne jawaan-o-buzurg ni zabaan ma aaj naam che. Imaam Husain [as] ni pyaas, bhook, jihaad, bebasi, bekali, laachaari, musibat, takleef, ranj-o-mehan yaad kaarva no aaje yaum che. Mohammad ur-Rasoolullaah [saws], Ameer ul-mumineen Maulaana Ali [as], Maulaatana Fatema [as], Imaam Hasan [as] aaje potaani qabar ma thi nikli ne hamaari aa Imaam Husain [as] ni aah-o-zaari ni majlis ane mehfil ma haazir ane naazir che, ane hame Aap [sa] thi hadiyah, tohfah, barkaat haasil karva ne haazir thaya che. Imaam Husain [as] no mi’aad che ke, je Aap [as] na naam par rose to Imaam Husain [as] ye ne Maulaatana Fatema Zehra [as] nu paak daaman haath ma thamaavi dese ane ye ne seraat ul-mustaqeem par thi aasaani thi guzar karaavi dese.
 • Aaj no yaum ham mumineen ne waaste Mubaarak ye sabab thi che ke aaj hame jannat na haqdaar thaisu ane Mohannaa ye sabab ke aaje je mujab tamaam Ambiyaa [as] ni du’a Allaah ni baargaah ma mustajaab thai ye mujab hamaari ummido ne bhi Allaah Ta’aala aaj na mubaarak din anjaam par pohchaadse.
 • Imaam Husain [as] kaun che, ke Aap Allaah na pyaara, Alavi shaan wala, Mohsin-e-Akram, Insaaniyat na kaarsaaz, Sabr na taaj, Shujaa’at na parcham, Islaam na sartaaj ane Aap ye ke je ni sift-o-sana Karbala na mufassiro ni qalam ne taqseer-kun kari de che.

  PAIDA HUE HUSAIN SHAFAA’AT KE WAASTE;
  CHAMKA YE NOOR ‘AALAM-E-ZULMAT KE WAASTE.

  DHUNDOGE TO SHAABEER SA AA’QA NA MILEGA;
  PHIR TUM KO MOHAMMAD KA NAWAASA NA MILEGA.

  KARKE SAWAALE AAB SHAHE MASHRAQAIN NE;
  BAI’AT KE GHAR ME AAG LAGA DI HUSAIN NE.

  BAI’AT SE JAB HUSAIN KO INKAAR HOGAYA;
  PAR KAT GAYE YAZEED KE BEKAAR HO GAYA.

 • Mazoon saheb ye Imaam Husain [as] ne nazdeek hamaari khaak saari bayaan karta farmaavu ke, Imaam Husain [as] na fazaa’il bayaan karwaa thi zabaan qaasir che, sabab ke Imaam Husain [as] fazeelat na daryaa che, behr-e-ameeq che. Imaam Husain [as] aaftaab che to Aap na fazaa’il bayaan karnaar ek mand chiraagh bhi nathi.
 • Aap ye Aashura na fazaa’il na bayaan ma tamaam Ambiyaa [as] ni zikir farmaavi ke je ni du’a ane ummido Allaah Ta’aala Aashura ni barkaat thi  bar laavo.
 • Aap ye Musaaa [as] na zamaan ni riwaayat bayaan farmaavi, ke Allaah Ta’aala ye Musaa [as] ne farmaavu ke, aye Musaa [as] ummat-e-Mohammadi Aap ni ummat katra behtar che. Musaa [as] ye sawaal kidho ke, su sabab? Allaah Ta’aala ye farmaavu ke, ummat-e-Mohammadi ne hame 10 in’aam thi nawaaza che, je Aap ni ummat ne waaste nathi.
   1. Namaaz
   2. Zakaat
   3. Roza
   4. Hajj
   5. Jihaad
   6. Jumo’ah
   7. Jamaa’at ni namaaz
   8. Qeraat-e-Qur’an
   9. Ilm
   10. Aashura.
 • Musaa [as] sawaal kare che ke, aye Allaah tamaam cheez samajh ma aavi magar aa Aashura su che? Allaah Ta’aala ye Jibrael na zariye Musaa [as] ne Aashura na fazaa’il bayaan kidha, to Musaa [as] bhi zaar-o-qetaar rova laaga; to Jibrael ye farmaavu ke, aye Musaa [as] aaje Allaah Ta’aala ye Aap ne Imaam Husain [as] na naam par aah-o-zaari karwa na ‘ewaz ma 1000 shaheedo no darajo ‘inaayat kidho che.
 • Mazoon saheb ye Maulaana Imaam Husain [as] no Zulfiqaar saathe, Aap na ghoda saathe, Aap ni chaati saathe Aap ni kamar ane Aap ni aankh saathe mukaalemo bayaan farmaavo. Tamaam kahe che ke, aye Maulaa hamne Allaah ye Aap na taaba-e-farmaan kidha che, Aap chaaho ye hukm karo, hame yene bajaa laavisu. Zulfiqaar kahe che ke, mane Allaah ye Musaa [as] ni ‘asaa no mo’ajizo ‘ataa kidho che Aap hokum karo to hamna aa tamaam yazeed na lashkar ne naist-o-naabud kari naakhu.  Ghodo kahe ke, aye Aaqaa Aap farmaan kare to hamna me aa yazeed na lashkar ne mara pag thi kuchli naakhu. Pachi Maulaana Imaam Husain [as] Zulfiqaar ane Aap na ghoda ne wasiyat kare che. Imaam Husain [as] Zulfiqaar ne wasiyyat kare che ke, maqtal ma mara qaatil sivaai koi ne mare nazdeek na aavva dais. Ane ghoda ne wasiyyat kare che ke, tu mara shaheed thaava pachi ye khabar tu bibiyo ne khaima ma pohchaavje, ane mara zaujah shehr-e-Baanu ne yena baawaaji ne paase pohchaadi deje.
 • Mazoon saheb ye farmaavu ke, riwaayat ma che ke, je shakhs Imaam Husain ne dil, zabaan ane haath thi madad karse ya Aap thi mohabbat karse to Imaam Husain [as] na qaul mujab ye shaks Imaam Husain [as] na saathe Rafeeq-e-aala jannat ma hase. Je faqat dil ane zabaan thi karse ye tena karta nichi jannat ma hase, ane je faqat dil thi karse ye tena karta nichi jannat ma magar Husain [as] ne saathe hase.
 • Je shakhs Imaam Husain [as] ne dil, zabaan ane haath thi ‘adaawat karse to ye nicha-ma-nichi jahannam ya’ni sijjeen ma jaase, je dil ane zabaan thi ‘adaawat karse ye tene karta upar ni jahannam ma hase, ane je faqat dil thi ‘adaawat karse to ye tena karta upar jahannam ma hase. Magar har haalat ma Imaam Husain [as] no bughz-o-‘adaawat raakhnaar jahannami che.
 • Imaam Husain [as] ni shujaa’at na bayaan ma Mazoon saheb ye farmaavu ke, Jaabir bin Abdullaahil Ansaari je ni umar ne Allaah ye ghani daraaz kidhi hati ye Imaam Ja’far us-Saadiq [as] ne nazdeek aava ane puchu ke, ya Imaam [as] Aap bataaviye ke Shujaa’at ma kono darajo aa’ala Mohammad ur-Rasoolullaah [saws], Maulaana Ali Ameer ul-mumineen [as] ke Maulaana Imaam Husain [as]. Imaam [as] farmaave che ke, aye Jaabir, Rasoolullaah baawaaji [saws] har jung ma shaamil thaya ane fath no jhando lehraavo magar Aap khuli talwaar lai ne dushmano saathe maidaan-e-jung ma nathi gaya sabab ke Aap Nabi hata, ane Maulaana Ali [as] ye khuli talwaar lai ne kuffaar ane mushrekeen ne saami ma’arka-aaraai kidhi, aa sabab Maulaana Ali [as] Rasoolullaah [saws] karta Shujaa hata. Pachi Aap farmaave che ke, have Maulaana Ali [as] ane Imaam Husain[as] ne darmayaan taqaabul kariye to je waqat Maulaana Ali [as] jung waaste nikalta to Aap ne saathe Aap nu lashkar hoi, Aap ye koi jung nhoti ladi ke jema Aap ne saathe Farishta shaamil na thayaa hoi. Aap ne jamne jaanib Jibrael [as], daabi jaanib Mikaaeel [as] ane Aap ne saami Izraaeel [as], magar Karbala na Maidaan ma Imaam Husain [as] tan-e-tanha hata, teen din na bhooka ane pyaasa hata, kumba- qabeelah na jawaano na laasha joyela ane royela hata ane ye ne baawajood Aap ye azeem jung kidhi ane Aap ni Shujaa’at no parcham balandi par pohchaadi didho. Aye Jaabir, tamaam karta Imaam Husain [as] Shujaa’at wala che, ane Allaah ye Aap ne Sabr ane Shukr na jauhar ane gauhar thi nawaaza hata ane khaas kidha hata.
 • Rasoolullah [saws] ye Jaabir bin Abdullaahil Ansaari ne wasiyyat kidhi ke, aye Jaabir tame Mara Husain [as] ni Karbala ma Ziyaarat karjo, ye ma 100 Hajj ane 100 ‘Umrah no sawaab che.
 • Naseehat ma AL-JAMAA’ATO REHMATUN WAL FURQATO ‘AZAABUN. na kalaam. Aap ye hamaaro firqo Ismaa’ili-Musta’alavi-Taiyebi-Dawoodi ane Alavi firqo che ye mumineen ne wazaahat kidhi. Isnaa-ashari hamaare thi judaa che, ye na pehla 6 imaamo pachi bijaa imaamo alag che, ye loko Maulaana Ali [as] ne Imaam maane che ye ni wazaahat farmaavi. Ghair loko na mazaar par na jaai.
 • Fazaa’il-e-Do’aat-e-keraam ma Aap ye mumineen ne Yemen na Do’aat ni ziyaaraat thi musharraf thaava raghbat apaavi. Saiyedna Hatim bin Saiyedna  Ibraaheem [qr] je Baab ul-Hawaa’ij che, Mushkil kushaa che, haajit rawaa che ye no Mo’ajizo bayaan farmaavo.
 • Aakhir ma Imaam Husain [as] saathe Yazeed ni dushmani ane Imaam Husain [as] ni Shahaadat-e-Uzmaa ba Shaan-o-shaukat, maatam ane aah-o-zaari saathe bayaan farmaavi.
   
   
 
   
Copyright © 2007 Alavibohra.org  All rights reserved.