History

 

 
  Wulaat of Hind
   
 

Saiyedi Hasan Feer Shaheed (ra)
Date of Wafaat : 23rd Moharram ul-Haraam 795 AH

   
 
Rauzah Mubaarakah of Saiyedi wa Maulaai Hasan Feer Shaheed saheb (ra) - Denmaal
   
Du'a-e-Tawassul at the mazaar of Saiyedi Hasan Feer shaheed (ra) at Denmaal
 
   
 
The outer& inner view of the Rauzah Mubaarakah of Saiyedi Saheb (RA)
   
  Video of the History of Saiyedi saheb (RA)
   
 

Hindustaan ma aa Da'wat ul-Haqq, Mustansiriyah ane Taiyebiyah che .Hind ni zarkhaiz ane hamwaar sarzameen par Da'wat e Taiyebiyah na gulistaan ma nughatdaar ane khushbudaar phulo khila che ,je ye Imaan ane Islaam ni aab-o-hawaa khushgawaar ane dilkash raakheli che. Imaam Mustansir (A.S) na zamaan ma 468 AH na saal ma Maulaai Abdullaah ye aa Da'wat ul-Haqq ne qaa'im kidhi. Aapne ba'ad Maulaai Ya'qoob, Maulaai Ishaaq ane Maulaai Ali ek ba'ad bija Hind na Waalio thaya. Aa tamaam fozalaa-koramaa, Anhilwaar (Naherwaal) Patan ilaaqah ma thaya.

Te sivaay ba'az Mawaali-e-Taahereen ane fozalaa Gujarat ane tene aas-paas na gaamda-shahero temaj Dakhkhan ma thaya. Gujarat, Da'wat ul-Haqq na qiyaam ane nashr-o-ishaa'at waaste umdah baagh bano jema ikhlaas ane amaanat na gulhaa-e-aqeedat khila ane aaje pan aa suba-e- Gujarat maaj Da'wat-e-Alaviyah qaa'im-o-daa'im che ane Mumineen Alaviyeen aabaad-o-shaad che .

Du'aat-e-Yemeniyah ni jaanib thi Hind ane Sind ma Da'wat na amar ne hudood-o-fozalaa lai utha. Yemen thi Da'wat ni niyaabat (qaa'im maqaami) na khatt Hind na Waaliyo taraf aawta hata ane Du'aat-e-haqq ni razaa ane amar thi Hind ma Waaliyo qaa'im thata rahya. Maulaai Ali bin Maulaai Ishaaq na zamaana thi Saiyedi wa Maulaai Hasan Feer saheb shaheed (qr) na zamaan tak ni taareekhi sanad ane akhbaar ni tafseel ane tafseer milti nathi. Maulaai Hasan Feer saheb, Maulaai Abdullaah ni nasl-e-athar ma thaya. Aap har amal-o-kamaal ma jali hata. Har jamaal-o-jalaal ma tamaam thi fauq hata. Ilm-o-fan ma benazeer ane aalim-e-zamaan hata. Yemen na Da'i-e-haqq Waliyullaah ni razaa thi Maulaai Ali ye Aapne naa'ib-e-Da'i-e-haqq na mansab-e-aali par qaa'im kidha, ane Hind-Sind na Waali muqarrar farmaava. Saiyedi Hasan Feer saheb fasaahat-e-zabaan ane balaagat-e-bayaan ma yaktaa-e-zamaan hata.

Maulaai Ali ye Aapne Sidhpur ane ihne ird-gird na ilaaqah ni amaalat sipurd kidhi. Maulaai Ali par je waqt qazaa ni naubat aawi te waqt Aap ye Allaah Ta'alaa na ilhaam thi ane Da'i-e-haqq ni razaa thi hukumat-e-ilaahiyah ni zamaan ane lugaam bakhshi ane kul Hind na umoor-e-ruhaani, masaajid ane mashaahid ni razaao temaj shar-e-Mohammadi na Allaah na waajib huqooq ne kabz karwaani tamaam ijaazat bakhshi. Maulaai Abdullaah ni nasal maathi-j Maulaai Hasan Feer shaheed no shajaro mile che, te thi Maulaai Abdullaah (qr) nu ehsaan adaa karwa Maulaai Ali ye Aapne aa ajar-e-khaas ane sila-e-bekinaar ataa kidhu. Da'wat-e-Haadiyah na aywaan ma Aapni koshish ane khaas tadbeero na sabab ilm ni roshni dugni thai ane Da'wat-e-Haadiyah ni bahjat-bahaa ane izzat-o-azmat dobaala thai. Hasan Feer saheb ye Patan ne potaani qiyaam-gaah banaawi ane Da'wat-e-Haadiyah na arkaan ne mazboot-o-mustahkim kidha. Aapna waqt ma suba-e-Gujarat par ahl-e-zaahir-naasibi logo no ghalbo hato ane Ja'far ni fitnat ni aag haji bujhi na hati. Patan ma baadshaah Firozshaah ye hukoomat qaa'im kidhi ane Muzaffarshaah teni jaanib thi Ahmedabad ma aamil hato. Taarikh na kitaabo ma zikr che ke, Maulaai Hasan Feer saheb ajab maqaam-e-hikmat na saheb hata.

Patan no baadshaah Firozshaah ek din Qur'an-khwaani karto hato ke ek aayat-e-Qur'an ne padhine ghaur karwa laago. Laa yadkholunal jannata hatta yalejul jamalo fi sammil khiyaat- tene aa aayat ni ma'naa samjhaai nahi ke ,im kim bane ke sooi na suraakh maathi oont chaalo jaai? Teni hairat ziyaadah thaati gai. Saheeh ma'naa jaanwaano zauq wadhto gayo. Teni saltanat na awaam na tamaam mhota mhota aalimo ne talab kidha pan koi ye kaafi-shaafi jawaab aapi tena dil ne itmenaan na bakhshu. Tena darbaar na ba'az haazireen ye arz kidhi ke, Baadshaah salaamat agar chaahe to teni saltanat na gali-kucha ma ek aalim-e-benazeer qaum-e- bawahir na mashhoor saheb banaam-e-Hasanfeer deendaar-parhezgaar uloom-e-Qur'an ma maahir che. Je aayat-e-kareemah ni ma'naa ma Aapne uljhan che te aa saheb ne puchwaama aawe to temna jawaab thi Baadshaah salaamat na dil no uqdoh shaayad hal thaai. Farmaan-e-shaahi mujab Maulaai Hasan Feer saheb ne darbaar ma talab karvaama aawa. Aapna libaas-e-haqeer kal faqeer ne joi ne Baadshaah hairat-angaiz thayo ke aa miskeen adna ghulaam su jawaab aapse! Baadshaah ye karr-o-far thi Maulaai Hasan saheb ne kahyu ke, ay Sheikh aalim, aa aayat no jawaab irshaad farmaawiye ane aa ma su bhed ane hikmat che te waazeh kariye? Aap ye sawaal par ghaur karine Baadshaah ne arz kidhi ke, ay Baadshaah, aa aayat shareefah no mafhoom bataavvaama maari kai sharato che, ye qubool kari amal baja laaviye to bandah-e-aajiz zaroor teni ma'naa aashkaar karse. Baadshaah ye kahyu ke, farmaawo tamaari su sharato che?

Aap Maulaai ye farmaawu ke, tamaara badan par je masnad-e-shaahi na libaas che te utaaro ane maaro faqeerana libaas pahero! Tamaaro libaas mane aapi do! Aap je masnad-e-shaahi par jalwaa-afroz cho te par thi utro ane mane te par besaadi maara muqaabil, jem ek ustaaz ne saame teno shaagird ubho rahe che tem, ba-adab ubha raho. Toj tamne aa aayat na asli ma'naa samajh ma aawse. Baadshaah aa misal amal kidho ane Maulaai Hasan Feer saheb na saamne ek taalib-e-ilm ni haisiyat thi ubha rahya. Maulaai Hasan Feer ye farmaawu ke, Baadshaah salaamat, ”hatta yalejul jamalo fi sammil khiyaate” no aaj matlab-o-ma'naa che. Sooi na suraakh ma unt jaase toj jannat ma jawaase. Ilm-o-amal thi Haqq na Haadi ane murshid-e-Rabbaani ni haqeeqi taa'at ej jannat ma jawaano rasto che. Aa tafseer saambhline Baadshaah ghano khush thayo. Bayaan na kalaam puri saltanat ma har koi ni zabaan par aam thaya ane har gosha ma aya thaya, te thi Aapni shohrat ane naamwari ane ilm no danko saltanat-e-Patan ma ghar-ghar dar-dar dobaala thayo. Baadshaah ye Aapne shohrat ane jaagir bakhshi jhenu naam Denmaal che. Hasan Feer saheb ni izzat-o-qadar ane jaah-o-karaamat baland tar thaya. Aap ye duniyaa ane aakherat ma hasanat haasil kidhi.

Baadshaah thi ziyaadah qurbat ane karaamat haasil thai te sabab Da'wat ul-Haqq na mukhaalifo na dilo hasad ni aag thi silgi gaya. Tamaam Waliyullaah na dushman-e-mubin thaya. Mauqah ni talaash ma rahya ke kiwaare aa kanta ne rasta ma thi nikaali daiye. Naapaak chaal chaline tamaam mukhaalifo ne dhoka thi Aapne Denmaal mauze ma ek kuwa ne nazdeek shaheed kidha, Aa'lallaaho qudsohu wa razaqana shafa'atohu. Moharram ul Haraam ni taarikh 23, Imaam Husain (as) na Da'i na ghulaam Saiyedi Hasan Feer shahaadat na jaam na martabah ne pahoncha. Hind ni zameen ma je je Allaah na waliyo Daur us-satar ma fi-sabeelillaah qatl thaya ye tamaam na pehla Hasan Feer shaheed che. Je 795 AH ma Saiyedna Abdullaah Fakhruddin na Yemen ane itlaaq na 16th Da'i na zamaan ma shahaadat na jaam ne nosh farmaawo che; ane Sultaan Muzaffar shaah ye Aapna naam parthi Patan nu naam Feer Patan tabdeel kidhu che. Aa pehla Da'wat ni khidmat ma Maulaai Fakhruddin shaheed (qr) ane Maulaai Nuruddin (qr) shahaadat na martabah ne haasil kidha che .

Aapna mazaar ane mashhad aaje sang-e-marmar na aalishaan kaarigari na namuna che ane bemisaal qubbah ta'meer karwaama aawa che. Du'aat-e-Mutlaqeen Aapna mashhad-e-nooraani ni ziyaarat waaste padhaarela che ane Saiyedi Khawj bin Malak saheb Aapna risaalah ma tarteeb farmaawe che ke, Saiyedna Dawoodji bin Qutubshaah, Saiyedna Sheikh Aadam Safiyuddin ane Shaheed-e-aa'zam Saiyedna Ali Shamsuddin qaddasallaaho arwaahahum Aapna roza mubaarakah ni ziyaarat waaste padhaara che ane zamaana-e-qadeem thi aaj tak aa muqaddas maqaam bausah-gaah-e-mumineen che ane muraad-e-dili na husool waaste zaa'ereen ni panaah-gaah che. Qadeem zamaana thi Aapni qabr-e-mubaarak par taqtee laageli che je Aapni wafaat no sabab ane taarikh bayaan kare che.

   
   
 
   
Copyright © 2018 Alavibohra.org.  All rights reserved.